Underhållsbidrag till barn och ojämn fördelning vid bodelning

2020-12-28 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej, Jag behöver hjälp med att veta i vilka fall som en förälder ska betala underhållsbidrag till sitt barn? och sen undrar jag också varför det vid en bodelning mellan makar kan ibland hända att en av makarna får mer än hälften av det så kallade nettovärdet av parets giftorättsgods? Vad kan vara orsakerna till detta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ska en förälder betala underhållsbidrag till sitt barn?

Reglerna om underhålls finns i föräldrabalken, fortsättningsvis kallad FB.

Föräldrar är skyldiga att svara för underhåll åt sina barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. (7 kap. 1 § första stycket FB). Detta är vad som kallas underhållsskyldighet, och upphör då barnet fyllt 18 år. Om barnet går i skolan efter denna tidpunkt är dock föräldrarna fortsatt underhållsskyldiga så länge skolgången pågår, men längst tills barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § andra stycket FB).

Om det är så att båda föräldrarna inte bor tillsammans, ska den förälder som inte varaktigt bor med barnet fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet (7 kap. 2 §). Det som är avgörande för om en förälder ska betala ett sådant underhållsbidrag är vart barnet varaktigt bor. Om föräldrarna har gemensam vårdnad och inte bor tillsammans kan vissa omständigheter ha betydelse för att avgöra vart barnet varaktigt bor. Sådana är bland annat vart barnet är folkbokfört, hur länge barnet faktiskt vistas hos var och en av föräldrarna, eller var barnet förvarar sina tillhörigheter (proposition om underhåll till barn och frånskilda m.m).

Varför kan en make få mer än hälften av giftorättsgodset?

Reglerna om bodelning hittar vi i äktenskapsbalken, fortsättningsvis kallad ÄktB.

Vid en bodelning ska makarna som huvudregel dela lika på giftorättsgodset enligt något som kallas likadelningsprincipen (11 kap. 3 § ÄktB). Det finns dock en regel som kan tillämpas vid äktenskapsskillnad (och alltså inte vid bodelning som sker på grund av dödsfall), som kallas skevdelningsregeln och innebär att man kan jämka en bodelning till förmån för den make som bidrar med mest giftorättsgods rent värdemässigt. För att denna ska kunna tillämpas ska det med hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt vara oskäligt att en make vid bodelning ska lämna egendom till den andra i den utsträckning som följer enligt huvudregeln om likadelning (12 kap. 1 § ÄktB).

Denna skevdelningsregel har utformats med framförallt kortvariga äktenskap i åtanke. Med äktenskapets längd åsyftas främst äktenskap som varat under 5 års tid.

Sammanfattning

En förälder kan bli skyldig att betala underhållsbidrag till sitt barn för att uppfylla sin underhållsskyldighet om föräldrarna inte bor tillsammans. Avgörande för om en förälder ska betala ett sådant underhållsbidrag är var barnet varaktigt bor.

En make kan få mer än hälften av det totala giftorättsgodset om den make som bidrar med mest giftorättsgods påkallar jämkning av bodelningen enligt skevdelningsregeln. Detta gäller framförallt vid kortare äktenskap som varat under 5 år.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sophia Engdahl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3604)
2021-04-14 Om man säljer enskild egendom blir pengarna man får enskild egendom?
2021-04-12 Vilket lands lag gäller när vi gift oss utomlands?
2021-04-11 Kan jag hindras från att träffa min sambos barn?
2021-04-08 Kan man flytta inom samma kommun vid gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (91190)