Under vilka förutsättningar kan jag häva ett bilköp?

Jag köpte en ny bil för nära 410 000 kr. Jag var jätteglad för min nya bil, men efter bara några veckor började bilen att krångla så jag var tvungen att lämna in den på reparation hos säljaren. Under de första fyra månaderna var bilen inne på verkstad flera gånger, sammanlagt ca 40 dagar, för avhjälpande av olika fel.

Jag tröttnade och krävde att köpet skulle hävas.

Har jag rätt att häva köpet?

Vilka lagar gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller under vilka förutsättningar det går att häva ett köp av en (ny) bil. Jag antar att du har köpt bilen i egenskap av privatperson, men det framkommer inte om du köpt bilen från ett företag eller en annan privatperson.

Anledningen till att detta är relevant är att olika lagar tillämpas beroende på vem du köpt bilen av. Om du köpt den från en privatperson blir Köplagen (KöpL) tillämplig och om du köpt den från ett företag blir konsumentköplagen (KKL) tillämplig. Jag kommer nedan att besvara frågan utifrån båda perspektiven.

Bilköp från ett företag

Vad räknas som ett fel på bilen?

För att hävning ska bli relevant krävs att det finns ett fel på bilen. Vad som räknas som fel i en vara framgår av 16 § KKL. I paragrafens första stycke står det bl.a. att varan i fråga om kvalitet ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Varan ska inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta (16 § 3 st. KKL). Om varan gör något utav detta ska den anses vara felaktig.

När man bedömer om varan är felaktig ska man göra detta med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnades (20 § KKL). Huvudregeln är att ett fel som visar sig inom sex månader efter avlämnandet ska anses ha funnits vid avlämnandet (20 a § KKL).

Vilka påföljder kan göras gällande?

De påföljder som kan göras gällande stadgas i 22 § KKL, och det rör sig om bl.a. avhjälpande, ersättning för att avhjälpa felet samt hävning. I första hand har säljaren rätt att avhjälpa felet (27 § KKL). Jag tolkar det dock som att bilen redan blivit avhjälpt flertalet gånger, varför hävning kan bli relevant. Du får som köpare häva felet om det är av väsentlig betydelse enligt 29 § KKL och du kan även ha rätt till skadestånd enligt 30 § KKL.

För att påföljder ska kunna göras gällande är det viktigt att man som köpare reklamerar felet. Detta ska göras inom skälig tid efter det att man märkt eller borde ha märkt felet (23 § KKL). Vad som räknas som skälig tid varierar, men av samma paragraf framgår det att reklamation inom 2 månader alltid är att räkna som skälig tid.

Bilköp från en privatperson

Vad räknas som ett fel på bilen?

Varan ska stämma överens med vad som följer av avtalet i fråga om bl.a. kvalitet (17 § 1 st. KöpL). Om den inte gör detta är den att anse som felaktig, liksom om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § 3 st. KöpL). Fel föreligger också om säljaren vid marknadsföring av bilen lämnat felaktiga uppgifter om bilen och detta kan antas ha haft en inverkan på köpet (18 § KöpL).

När man bedömer om varan är felaktig ska man göra detta med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnades (21 § KöpL och 13 § KöpL). Om felet funnit vid denna tidpunkt är alltså säljaren ansvarig, även om felet skulle visa sig först senare.

Vilka påföljder kan göras gällande?

De påföljder som kan göras gällande framgår av 30 § KöpL och det rör sig om bl.a. rätt till avhjälpande och hävning. Reparation och omleverans är primära påföljder i förhållande till hävning, men om detta inte kommer på fråga eller sker inom skälig tid efter reklamationen kan en rätt till hävning föreligga (37 § KöpL). För hävning krävs dessutom att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen samt att säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL).

Liksom vid köp av ett företag är det viktigt att reklamera i tid (32 § KöpL). Man måste också avge en särskild reklamation avseende hävningen, en s.k. hävningsförklaring (39 § 2 st. KöpL).

Sammanfattning

Genom båda lagarna ges möjlighet till en hävning av köpet, även om möjligheterna är något större enligt KKL. Hävning är inte den primära påföljden men den kan bli aktuell, beroende på felets art. Det är dock svårt för mig att utifrån omständigheterna dra någon konkret slutsats angående hur allvarligt felet är och vad det beror på. Det kan även finnas möjlighet att göra andra påföljder gällande, såsom t.ex. omleverans och skadestånd.

Jag hoppas att jag har lyckats svara på dina frågor, och om du skulle undra över något mer är du välkommen att skicka in en fråga till oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Jennie AskengrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”