Stämmer min löneutbetalning när det saknas innestående lön?

2020-09-30 i Övrigt
FRÅGA
Jag avslutade min tjänst (pension) på en friskola (Almega avtal) 31/7 2020.Senaste anställningsbevis 190801-200731 har skrivits om och uppgraderats sedan 2012 med lön och från heltid till 60% sysselsättningsgrad senaste år, 2020.Jag har haft SEMESTERTJÄNST på grund av lärartjänst kombinerad med Admin uppgifter.Ämne: SLUTLÖN Har jag fattat fel?Underlag: Anställningsbevis gällande senaste läsår 190801 - 200731Anställning enligt SEMESTERTJÄNST 60% (ej Ferietjänst) och deltid månadslön 20.000:-Detta har jag fått: utbetalt (innestående lön, månaden efter utbetalning) :2020 07 24 Lönebesked (Ferielön! Felaktigt…) 19.840:- (140) +semestertillägg (141) 3.840:-= 23.680:- - skatt 3.235:- = 20.445:- för JUNI månad utbetalt 25 JULI.2020 08 25 Lönebesked (140) rest semesterersättning 3.968:- - skatt 1.309:- = 2.659:-Alltså, 2020 08 25 finns ingen LÖN för innestående JULI (anställd till 31/7) som utbetalas i augusti.Kan det verkligen stämma?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har du den 31 juli avslutat din tjänst på en friskola eftersom du gått i pension. Arbetsgivaren är bunden av Almegas friskoleavtal. På grund av att din lärartjänst varit kombinerade med administrativa uppgifter har du haft en semestertjänst, istället för ferietjänst. Ferietjänsten är konstruerad så att arbetstiden är fördelad på en reglerad och en oreglerad del (förtroendearbetstid) medan semestertjänsten i regel innebär 40-timmars arbetsvecka och minst 25 arbetsdagar per år.

Lönen utifrån ditt anställningsavtal

Som jag förstår det utifrån vad du skrivit har du ett anställningsavtal från den 190801 – 200731 enligt vilket du har 60% semestertjänst och en deltidslön om 20.000 kronor / månad. Du fick för juni månad (utbetalt den 25 juli) felaktigt utbetalt en ferielön + semestertillägg. Enligt arbetsgivaren finns det däremot ingen innestående lön för juli månad för utbetalning den 200825. Du undrar om detta kan vara rätt.

I ditt fall kan jag inte göra en fullständig bedömning utifrån uppgifterna i din fråga. För att ge ett fullständigt svar krävs det en djupare genomgång av materialet i ditt fall.

Vad händer om arbetsgivaren betalt ut för mycket lön?

Om det rör sig om en misstagsbetalning, dvs. att arbetsgivaren av misstag betalt ut för mycket lön, behandlas sådana enligt läran om condictio indebiti. Läran om condictio indebiti finns inte lagstadgad utan är en allmän rättsprincip, vars utveckling över tid utvecklats genom rättspraxis. Utvecklingen innebär att det finns undantag till principen. Utgångspunkten är att den som felaktigt utbetalt ett belopp till någon har rätt att få tillbaka pengarna, däremot måste det göras en helhetsbedömning i varje enskilt fall. Det finns en del övergripande riktlinjer till ledning för hur domstolarna kan resonera i bedömningen för att man inte ska bli återbetalningsskyldig. För att mottagaren inte ska bli återbetalningsskyldig krävs det att hen:

- Varit i god tro, dvs. hen måste varit omedveten om att betalningen varit felaktig.
- Det krävs även att mottagaren inrättat sig efter betalningen. Med det menas att hen i princip även måste ha förbrukat pengarna för att inte bli återbetalningsskyldig.

Om det felaktigt betalts ut för mycket lön är utgångspunkten att du är återbetalningsskyldig. Däremot kan du slippa återbetala om du varit i god tro och inrättat dig efter betalningen.

Arbetsgivaren har i vissa fall rätt till kvittning

Utgångspunkten är att en arbetsgivare inte har rätt att utföra kvittning från en arbetsgivares löneutbetalning. Kvittning innebär helt enkelt att det kan göras en avräkning på kommande löneutbetalning. För att kvittning ska vara aktuell krävs arbetstagarens medgivande (2 § lagen om arbetsgivares kvittningsrätt). Kvittning är endast tillåten mot klar och förfallen fordran som uppkommit i anställningsförhållandet. Om en arbetsgivare betalat ut för mycket lön, kan bestämmelsen bli tillämplig, om arbetstagaren med full insikt om misstaget (ond tro) lyft lönebeloppet utan att göra arbetsgivaren uppmärksam på felaktigheten. För att kvittning ska vara aktuell krävs antingen ditt medgivande eller att så är tillåtet enligt kollektivavtal (3 § lagen om arbetsgivares kvittningsrätt).

Avräkning enligt kollektivavtal

I Almegas friskoleavtal finns en bestämmelse som ger arbetsgivaren rätt att avräkna utgiven semesterlön från såväl semesterersättning som lön. Bestämmelsen innebär att en anställd som erhållit fler betalda semesterdagar än hen intjänat under året ska återbetala för mycket utbetald semesterlön/tillägg. Motsvarande avräkning görs om sysselsättningsgraden ändrats under semesteråret (5:4 Friskoleavtalet).

I ditt fall går det tyvärr inte att ge besked utifrån den information du delgett oss huruvida utbetalningen till dig är felaktig eller ej. Min rekommendation är att du begär ut specifikation från din arbetsgivare med varför det inte finns någon innestående lön för utbetalning den 200825. Om du är medlem i facket kan det vara en god idé att vända dig till facket för hjälp.

Är du inte medlem i facket och önskar att en av våra jurister går igenom allt ditt material och även för en dialog med din arbetsgivare är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?