Skriftlig eller muntlig varning vid uppsägning?

FRÅGA
Hej, kan en tillsägelse på jobbet utan en underskrift bevisas? Kan den vara till saklig grund i framtida arbetsrelaterade förseelser och kan den tas som saklig grund i civilrätten? Kan man inte bara neka att man fått dem för att det inte finns en underskrift?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om anställning finns i lag om anställningsskydd (LAS).

Saklig grund
För att man ska få säga upp en anställd krävs att uppsägningen är sakligt grundad (7 § LAS). Saklig grund föreligger i och för sig om uppsägningen grundas på personliga skäl eller arbetsbrist. Personliga skäl kan vara att en anställd beter sig på ett oönskat sätt eller missköter sig på olika sätt. Arbetstagaren måste dock vara medveten om att beteendet är oönskat, för att det ska kunna läggas till grund för en uppsägning. Det ställs därför höga krav på arbetsgivaren att påtala vilka beteenden som är oönskade. En uppsägning får alltså aldrig komma som en överraskning för arbetstagaren.

Det ska dock noteras att en uppsägning aldrig anses vara sakligt grundad om arbetsgivaren inte har vidtagit en så kallad omplaceringsutredning (7 § 2 st LAS). Arbetsgivaren måste alltså undersöka möjligheterna att omplacera en arbetstagare till en annan ledig tjänst eller till ett annat område för att försöka lösa problemen som ligger till grund för den eventuella uppsägningen. Om arbetsgivaren inte har gjort en sådan utredning är en uppsägning alltså inte sakligt grundad (AD 2001 nr 92). En uppsägning ska alltid vara den sista utvägen för att lösa ett eventuellt problem.

Varning
När det kommer till en uppsägning som hänför sig till personliga skäl krävs att arbetsgivaren medvetandegör arbetstagaren om det beteende som är oönskat.

Varningarna är alltså mycket viktiga när det kommer till bedömningen om uppsägningen är sakligt grundad eller inte. Arbetsdomstolen har i sin praxis fäst stor vikt vid hur arbetsgivaren reagerar på misskötsamhet och liknande. Arbetstagaren ska alltså ha möjlighet att rätta sitt beteende efter en varning. En uppsägning utan föregående varning är alltså typiskt sett en osakligt grundad uppsägning (AD 1998 nr 107). En osakligt grundad uppsägning kan ogiltigförklaras (34 § LAS).

En sådan varning behöver inte vara skriftlig, men det kan bli svårt för arbetsgivaren att bevisa att en varning har utdelats om det endast skett en muntlig varning. Det kan ju dock finnas andra personer som har hört när varningen utdelats. Det kan alltså finnas vittnen som kan styrka att en varning utdelats vilket får betydelse i bevishänseende.

Avslutning
Sammantaget kan alltså såväl en muntlig som skriftlig varning läggas till grund för bedömningen om uppsägningen varit sakligt grundad eller inte. Frågan du ställer rör snarare bevisningen för om varningen kan styrkas ha utdelats eller inte. Om arbetsgivaren kan bevisa att en varning utdelats eller inte beror alltså helt enkelt på omständigheterna i det enskilda fallet. Är det en muntlig varning kan alltså eventuella vittnen styrka att varningen har skett. Normalt sett är det dock givetvis svårare att bevisa att muntliga varningar utdelats, särskild om inga vittnen finns.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen!


Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?