Skillnad mellan adoption av barn och adoption av vuxen

2018-10-26 i Adoption
FRÅGA
Hej! Jag och min man är gifta sedan många år tillbaka. Vi har te gemensamma barn och jag hade två barn med ensam vårdnad när vi blev ett par. Dom har alltid sett min man som deras pappa och vill på egen begäran att han ska bli deras riktiga pappa på papper. Dom är idag 13 och 17 år. 17 åringen blir 18 nu i januari har det någon betydelse hur man går tillväga då ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om adoption finns i 4 kap föräldrabalken. Beroende på om den som ska adopteras är under 18 (ett barn) eller över 18 (en vuxen) ser reglerna lite olika ut. Oavsett om det är ett barn eller en vuxen som ska adopteras går själva ansökan till på samma sätt, nämligen genom att den som vill adoptera lämnar in en ansökan till tingsrätten i den ort där personen som den sökande vill adoptera är bosatt, se 4 kap 11-12 §§ föräldrabalken.

Rör adoptionsärendet ett barn, vilket kommer vara fallet åtminstone avseende ditt yngre barn, kommer rätten att ge socialnämnden i uppdrag att genomföra en adoptionsutredning. Syftet med utredningen är att klarlägga om adoptionen är möjlig och lämplig. Det är i första hand barnets bästa som ska vara vägledande för alla beslut i ett adoptionsärende och barnets egna åsikter ska beaktas.

Enligt 4 kap 7 § föräldrabalken får ett barn som fyllt 12 år bara adopteras om barnet självt samtycker. Du skriver att båda dina barn vill att din man ska bli deras pappa på papper, så detta lär inte utgöra något problem. Du skriver också att du har ensam vårdnad om barnen, därför behövs inte samtycke från deras andra förälder (samtycke krävs enligt 4 kap 8 § från förälder som är vårdnadshavare). Dock ska den andra föräldern enligt 4 kap 18 § ges möjlighet att yttra sig om detta är möjligt. Lämnar föräldern ett yttrande kommer detta att tas med i den totala bedömningen.

Om ditt äldre barn hinner fylla 18 år blir 4 kap 4 § föräldrabalken, om adoption av vuxen, aktuell. En vuxen person får enligt paragrafen bara adopteras om det finns särskild anledning till detta med hänsyn till relationen mellan den som ansöker om adoption och den som denne vill adoptera. Det beaktas särskilt om den sökande har uppfostrat den som den sökande vill adoptera, eller om adoptionen annars är avsedd att bekräfta en relation motsvarande en relation mellan barn och förälder. Att din 17-åring sedan länge ser din man som sin pappa och vill ha detta på papper framstår som en typisk sådan situation bestämmelsen tar sikte på, och detta talar för att rätten skulle anse att det finns särskild anledning till adoption även efter 18-årsdagen.

Sammanfattningsvis blir det ingen skillnad avseende vad din man behöver göra för att inleda adoptionsprocessen även om den äger rum efter att ditt äldre barn fyllt 18, men rättens bedömningsgrunder kommer att bli annorlunda i det ärendet, och en adoptionsutredning av socialnämnden kommer inte att behövas avseende det äldre barnet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Emilia Garpebring
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (432)
2019-03-22 Kan min man få adoptera utan samtycke från biologiska pappan?
2019-03-06 Vad krävs för prövningstillstånd i hovrätten?
2019-03-03 Kan jag adoptera bort mitt nyfödda barn?
2019-03-03 Ärver adoptivbarn sina biologiska föräldrar?

Alla besvarade frågor (66968)