Skadeståndsskyldighet för sakskada

FRÅGA
Hej!Min mor fick låna en bil av sin fästman för två år sedan och åkte på semester. Hon råkade ut för en allvarlig trafikolycka och bilen blev ordentligt förstörd. Det visade sig sen att han som ägde bilen bara hade trafikförsäkring på bilen. Nu har min mor bestämt sig för att inte vara tillsammans med denna man mer. Han har då skickat ett brev där han kräver pengar för bilen. De har bara varit förlovade och aldrig bott i hop. Är hon skyldig att betala honom någonting? Hon fick lov att låna bilen och det är inte hennes fel att han hade en sån dålig försäkring.Med vänlig hälsning E. F.
SVAR

Trafikförsäkring är något som enligt 2 § trafikskadelagen ska finnas för alla motordrivna fordon som är registrerade i vägtrafikregistret och som inte är avställda. Ersättning från trafikförsäkring kallas trafikskadeersättning och betalas ut i de fall som anges i trafikskadelagen. Sakskador på den egna bilen hör inte till dessa fall – de omfattas med andra inte av trafikförsäkringen. En annan sak är att man, om en annan bilförare vållat sakskadan på ens bil, kan få ersättning ur den andra bilägarens trafikförsäkring. Detta gäller även om skadan orsakats av bristfällighet hos den andra bilen, se 10 § andra stycket trafikskadelagen.

Jag utgår i mitt svar från att någon rätt till trafikskadeersättning inte föreligger, eftersom bilens ägare vill att din mor ska ersätta kostnaderna.


Du nämner i din fråga att bilens ägare inte hade någon ytterligare försäkring utöver trafikförsäkringen. Det finns alltså ingen försäkring som kan täcka kostnaderna för skadorna på bilen. Skadestånd kan därför bli aktuellt.

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar en sakskada ska enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen ersätta skadan. Du skriver att din mor råkade ut för en allvarlig olycka. Att hon inte skadat bilen avsiktligt framstår som självklart. För att hon ska vara skyldig att betala för skadorna på bilen krävs därför att hon varit vårdslös. För att kunna avgöra om hon varit vårdslös behöver omständigheterna kring olyckan utredas. Följde din mor trafikreglerna? Hur var väglaget? Hur gick olyckan till? etc.


Det krävs också en så kallad adekvat kausalitet mellan din mors agerande och skadorna på bilen. Kausalitet betyder orsakssamband och innebär att det faktiskt finns ett samband mellan din mors agerande och skadorna på bilen. Att kausaliteten är adekvat innebär att de skador som uppstått är sådana som typiskt sett kan uppkomma på grund av agerandet i fråga – man brukar tala om att skadan ska ligga i farans riktning.


Ett exempel ska få illustrera vad adekvat kausalitet betyder. Låt säga att Bertil kastar en sten på en glasruta. Glasrutan spricker. Det finns här en adekvat kausalitet mellan skada och vållande. Anledningen till att rutan gick sönder var att Bertil kastade en sten på den. Skadan som uppstått – den trasiga rutan – är en sådan skada som typiskt sett kan uppstå om man agerar som Bertil gjort.


Låt säga att en granne går förbi med sin hund just som Bertil kastar stenen. Hunden blir så förskräckt över ljudet att den sliter sig lös och trampar sönder en rabatt. Det föreligger visserligen kausalitet mellan Bertils agerande och den söndertrampade rabatten, men den är inte adekvat. En söndertrampad rabatt är inte en sådan skada som typiskt sett uppstår när någon agerar som Bertil gjort.

Det är domstolen som ytterst avgör huruvida den skadevållande varit vårdslös eller inte.


Skadestånd för sakskada omfattar enligt 5 kap. 7 § skadeståndslagen sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning. Även annan kostnad som uppkommit på grund av skadan omfattas. I skadeståndet ingår också inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. Inkomstförlusten/intrånget måste bero på skadan för att den skadelidande ska ha rätt till ersättning. Ett exempel på när ersättning för inkomstförlust skulle kunna bli aktuellt är om bilens ägare behöver bilen för att kunna arbeta och inte kunnat få tag i någon annan bil under tiden som bilen varit trasig.


Om skadeståndsskyldigheten är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, finns enligt 6 kap. 2 § skadeståndslagen en möjlighet att jämka skadeståndet. Att skadeståndet jämkas betyder att summan som ska betalas sätts ned till ett lägre belopp. Det lägre beloppets storlek bestäms av vad som anses skäligt, den skadelidandes behov av skadeståndet och andra omständigheter. Att bilens ägare väntat i två år med att framställa krav på ersättning av din mor skulle möjligen kunna tyda på att hans behov av pengarna inte är särskilt stort, vilket skulle kunna vara till din mors fördel.

Julia Tigerström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll