Skadeståndsansvar för ej utbetalad barnpension

2021-05-28 i Försäkringskassan
FRÅGA
Barnpension och efterlevandestöd i efterskott.Min far gick bort 1997 när jag var 13år och lämnade ingenting till sina 3st söner (13, 12 och 7).Nu 24år senare får jag reda på att det finns någonting som heter barnpension där man som barn under 18år kan få utbetalt ifall ens förälder dör.Jag har ringt till Pensionsmyndigheten och frågat hur det kan vara möjligt att jag inte fick ta del av detta. Som svar säger de att det är för sent att ansöka men lämnar inga referenser till krav om ansökan.Stämmer det att det va ansökningskrav för barn?Jag har kollat igenom lagen så mycket jag kunnat och hittar ingenting om ansökningskrav och rent logiskt låter det helt befängt att ställa dessa krav på potentiellt föräldralösa barn.Vad kan jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Du verkar intresserad av motiven bakom detta så därför gör jag en liten omväg om det är så att du själv vill läsa lite ytterligare, t ex om hur lagstiftaren resonerat.

För att få reda på huruvida du och dina syskon skulle varit berättigade till barnpension måste man kontrollera vad för regler som gällde då det begav sig. Idag finns bestämmelserna om barnpension i socialförsäkringsbalken, närmare bestämt i 77 och 78 kap. Angående ansökningar så finns bestämmelser om detta i 110 kap. 4 § i samma lag. Före det att reglerna inkorporerades i socialförsäkringsbalken fanns en särskild lag för barnpension och efterlevandepension (Lag (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn) som infördes år 2000. I förarbetena till den lagen (prop. 1999/2000:91 se särskilt s. 99-116 och s. 251-257.) tog man upp vad för regler som gällde tidigare enligt lagen (1962:381 om allmän försäkring), alltså under den tidsperiod som du och dina syskon omfattades av.

Ersättningen var delad i två delar. En del var barnpension från folkpensioneringen och en del var barnpension från tilläggspensionering. Barnpensionen efter en avliden förälder som utgavs var beräknad på folkpensioneringen med en grundnivå om 25% av det då gällande prisbasbeloppet (ungefär 762 kr/månad år 2000). Pensionen skulle dock som minst uppgå till 40% av det då gällande prisbasbeloppet (ungefär 1220 kr/månad år 2000) när man lade ihop folkpensionen och tilläggspensionen.

Om en efterlevande make fanns kvar och erhöll änkepension så påverkade det beloppet oavsett om de var gifta när fadern gick bort. Förutsättningen var dock att barnet i fråga och modern stadigvarande bodde tillsammans. Om det fanns flera barn som var berättigade till barnpension från tilläggspensioneringen ökade den procentuella andelen på båda delarna med 10% för varje barn. Den sammanlagda summan skulle sedan delas lika mellan barnen. Det fanns även en begränsningsregel som sade att barnpensionen från tilläggspensionen inte fick överstiga den avlidnes uträknade egenpension. Så i viss mån var även taket på hur högt belopp barnen kunde få ut kopplat till hur den avlidne förälderns pension såg ut.

I och med införandet av lagen år 2000 gjordes inga större förändringar vad gällde vilka som var berättigade till barnpension. Vi kan därför slå fast att ni troligtvis hade rätt till barnpension enligt det ovan skrivna men hur ersättningen skulle ha sett ut för er personligen har jag svårt att svara på eftersom exempelvis änkepension kan ha utgått för er mamma som skulle kunna påverkat.

Precis som du nämnde i din fråga så betalades inte barnpension ut om inte någon ansökte om det. Ansökan skulle göras till den allmänna försäkringskassan. Det fanns ingen skyldighet för en myndighet att betala ut statligt stöd om inte en ansökan inkom. Detta är den gällande regeln även idag och den såg likadan ut då det var aktuellt för er. Detta beror på att det är en huvudprincip inom förvaltningsrätten som juridiskt område och gäller för alla former av förvaltningsrättsliga beslut. Man ansöker alltid om en förmån fast vi kanske inte alltid tänker oss att det är så. Körkort, licenser, försörjningsstöd, sjukpenning, ja alla former av statliga stöd måste ansökas om för att myndigheten ska kunna pröva om ersättning ska utgå. Staten betalar inte ut ett öre den inte måste så att säga… Det går heller inte att kräva detta i efterhand eftersom det stöd som ska utbetalas är villkorat av att man är i en viss ålder.

Eftersom ni såvitt jag kan förstå det hade en vårdnadshavare kvar så skulle ansökan gjorts av den som hade vårdnaden om er och kunde hjälpa er, eftersom ni var så små, men för eran räkning. Självfallet hade ni inte kunnat axla detta ansvar ensamma, i synnerhet inte när ni förlorat en förälder. I de fall ett barn skulle blivit helt föräldralös så hade en vårdnadshavare ordnats och under tiden skulle kanske en förvaltare skött de ekonomiska angelägenheterna och tillvaratagit barnets rätt till arv och andra ersättningar som denna. Om en vårdnadshavare till er hade hört av sig till myndigheten och bett om råd och hjälp i frågan hade de haft skyldighet att hjälpa till med ansökan.

Så till din egentliga fråga. Finns det något att göra åt detta? Finns det någonstans ni skulle kunna vända er med exempelvis ett skadeståndsanspråk för den missade barnpensionen? Det enkla svaret är tyvärr nej. En ansökan skulle ha gjorts å era vägnar men vem bar ansvaret för att så skulle skett? Myndigheten hade inget ansvar för att se till att en ansökan inkom eftersom de inte jobbar med uppsökande verksamhet utan enbart prövar de som ansöker om en förmån.

Nästa inblandade som kommer i åtanke är i så fall er kvarvarande vårdnadshavare. Lagen som skulle bli tillämplig är skadeståndslagen. Förutsättningarna är dock sådana att det är person- och sakskador som täcks av skadeståndsskyldigheten. Några personskador eller sakskador finns inte i ert fall. Om pengarna hade utbetalts och den kvarvarande vårdnadshavaren hade förskingrat pengarna så hade en skadeståndsskyldighet kunnat uppkomma men inte i detta fall när det inte går att påvisa en person- eller sakskada.

Det är förhoppningsvis så att en kvarvarande vårdnadshavare inte medvetet undanhållit möjligheterna till en barnpension för er, utan förmodligen missat att agera av okunskap. I juridisk mening finns ingen skadeståndsskyldighet för en sådan situation.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga, även om det var ett tråkigt besked att lämna till dig. Om du har följdfrågor eller behöver ytterligare kontakt når du mig på annasara.jarius@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?