Skadestånd för borttagna träd av granne

En hyresgäst har olovligen tagit bort 42 tujor av ursprungligen100 ,år 2014. Av de träd som står kvar är fler skadade och några nedtagna till 3m höjd, Häcken planterades på 80-taletoch är 20 m. Jag gjorde 2014 en polisanmälan och ärendet lades ner. Grannen har fortsatt med att ta ner grenar och nu i sommar lagt jord och jordklumpar på den del av häcken som gränsar mot hyresgästen. Syrebrist har orsakat ytterligare skada. Jag har sen lång tid en överenskommelse med hyresvärden att inget får göras med häcken utan mitt medgivande. Eftersom häcken 2014 blivit gles har jag försökt att plantera en ny 10 m häck innanför den gamla. Först dog alla sen försökte jag igen med 10 nya och av dem har 5 klarat sig. Jag tog kontakt med hyresvärden som erbjuder sig att snygga till häcken. Jag nöjer mig inte med det och tar kontakt med en advokat och inte kommit längre än erbjudande om betalning för gränspåvisning, ersättning för 5 tujor (de nya som klarat sig) tot 4900 kr. och att den kommunala hyresvärden snyggar till häcken samt tar bort jorden.

Alltså inte ett öre för de borttagna träden trots en skriven överenskommelse.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med fråga, och även ytterligare ett tag för att du valt en av våra ”Express-tjänster”.

Jag tolkar din fråga som så att du undrar hur du kan gå vidare angående de borttagna träden, och det är det jag kommer att utgå ifrån i mitt svar. Är situationen inte så, är det bara att återkomma till mig. Kontaktuppgifter finner du längst ned i svaret.

Utifrån din berättelse och fråga är det svårt för mig att förstå hur träden/tujorna står/stod planterade men jag förstår det som att de varit gemensamma för dig och grannen och stått på tomtgränserna.

För att strukturera upp det hela och för att kontrollera att jag har förstått händelseförloppet har jag gjort följande tidslinje;

1. 42 st. tujor togs olovligen.
2. Polisanmälan – ärendet lades ned.
3. Grannen fortsatte ta bort grenar och skada träden.
4. Överenskommelse om att ingenting får göras utan medgivande.
5. Plantering av 10 m ny häck vilket motsvarade det som olovligen blev borttaget.
6. Alla dog à plantering av 10 st. nya.
7. 5 st. träd/tujor finns kvar idag.

Sammanfattningsvis är det alltså 37 st. träd som du inte har fått ersättning för.

I Jordabalkens 3 kap. 2§ framgår att om rot eller gren tränger in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne ta bort roten eller grenen. Områdets ägare ska dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse.

Anser grannen att hen har berett er tillfälle att ta ner/klippa ner det som hängt in på dess tomt och som medfört olägenhet. Dock ska detta borttagande ske mer väldigt stor försiktighet. Försiktighetskravet sträcker sig så pass långt att om en häck skulle dö eller helt förlora sitt syfte som resultat av grannens ingrepp så kan hen bli skadeståndsskyldig.

I ditt fall dock har ju grannen gjort väsentligt större ingrepp än att bara klippa ner lite grenar vilket gör att situationen inte blir så enkel.

Vad gäller ersättningsskyldigheten så tillämpas skadeståndslagen, och enligt dess 2 kap. 1 § ska den som uppsåtligen eller genom vårdslöshet vållar sakskada även ersätta skadan. Sammanfattningsvis innebär det att man ska ersätta den uppkomna skadan i sin helhet, vilket inte är uppfyllt i ditt fall.

Egenmäktigt förfarande enligt 8 kap 8 § Brottsbalken, BrB, är något som också skulle kunna att bli aktuellt. För att en situation ska kunna bedömas som egenmäktigt förfarande så krävs det att någon olovligen tager, eller tillgriper, något, eller att man olovligen rubbar någons besittning.

Om en gärning innefattar såväl olovligt tillgrepp som skadegörelse, bör i regel dömas till ansvar endast för antingen egenmäktigt förfarande eller för skadegörelse.

Skadegörelse regleras i 12 kap 1 § BrB och kräver att man skadar eller förstår egendom till men för annans rätt till saken. Handlingen ska för att vara brottslig ha karaktären av ett förstörande eller skadande av egendom. Det betyder att gärningsmannen måste ha utfört en fysisk åtgärd med saken, som innebär att egendomen minskas eller att dess beskaffenhet på annat sätt blir förändrad. I ditt fall kan endast kravet på att egendomens substans minskas vara uppfyllt, då den andra situationen som innebär att egendomen undgår ändring kräver att ett främmande ämne tillsätts egendomen så att den blir förändrad.

Jag förstår det dock som att du främst är intresserad av att få tujorna återställda eller att erhålla skadestånd, snarare än att sätta ditt din granne. Det du då bör göra är att ta upp i förhandlingarna att du faktiskt ännu inte fått erbjudande om ersättning för resterade tujor, alltså 37 st.

Rekommendation

Det jag skulle tipsa dig om är att du för fram en skadeståndstalan vad gäller de resterande 37 tujorna som inte blivit föremål för ersättning. Enligt skadeståndslagen ska man bli ersatt för hela den uppstådda skadan.

Vad gäller de brottsliga handlingarna så kan jag endast upplysa dig om rådande rättsläge, och det är upp till domstolen att göra bedömningen om alla rekvisit är uppfyllda för att handlingen ska anses vara brottslig. Men som sagt, eftersom du gjort polisanmälan tidigare förstår jag det nu som att du inte är nöjd med den erbjudna ersättningen utan undrar över vilken framgång du kan ha i att försöka kräva mer, varför jag inte har utvecklat frågan kring de eventuella brottsliga handlingarna särskilt mycket.

Jag skulle rekommendera dig att kontakta vår juristbyrå som kan hjälpa dig att föra din skadeståndstalan vidare och bistå dig i tvisten. Kontakta mig på cornelia.najafi@lawline.se om det är av intresse, så hänvisar jag dig vidare. Du når mig även på samma mailadress om det är någon bit i mitt svar som du inte förstår, eller om det är något du önskar att jag utvecklar ytterligare.

Trevlig kväll!

Mvh,

Cornelia NajafiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo