Ska bostadsrätt som inköpts för pengar från försäljning av den tidigare gemensamt inköpta bostaden ingå i bodelning?

2021-01-28 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Fråga rörande bodelning efter 16 år långt samboförhållande.Ska bostadsrätten som inköpts för pengar från försäljning av den tidigare gemensamt inköpta bostaden ingå i bodelning om endast den ena partnern står på lånen för den nya gemensamma bostaden?Om så är fallet, är det möjligt att begära bodelning även om samboförhållandet tog slut för mer än 1 år sedan?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag gäller?

Vad som gäller när ett samboförhållande upphör framgår av sambolagen (SamboL).

Ska bostadsrätten ingå i bodelningen?

När ett samboförhållande upphör ska endast samboegendom ingå i bodelningen (8 § SamboL). Samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag, om det har förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Med sambors gemensamma bostad avses bostadsrätt som är avsedd till sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål (5 § första stycket tredje punkten SamboL).

Bostadsrätten som inköptes för pengar från försäljningen av den tidigare gemensamt inköpta bostaden ska därför ingå i bodelningen. Bostadsrätten ska ingå eftersom den har köpts för gemensam användning. Bostadsrätten inköptes under samboförhållandet och i syfte att båda skulle bo där.

Är det möjligt att begära bodelning?

Begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde (8 § andra stycket SamboL). Det är därför inte möjligt att begära bodelning om mer än ett år har gått från att samboförhållandet upphörde. Det är däremot möjligt att begära bodelning om båda samborna går med på det.

Om samboförhållandet upphör på grund av att en sambo avlider ska dock begäran om bodelning framställas senast när bouppteckningen förrättas. Begäran om bodelning ska också framställas senast när bouppteckningen förrättas om en sambo avlider inom ett år från det att samboförhållandet upphörde (8 § andra stycket SamboL).

Samäganderätt

Ägandeförhållandet till bostadsrätten kan också lösas med hjälp av lagstiftning utanför sambolagen i detta fall. När två eller flera äger en fastighet, lös sak eller värdepapper tillsammans är lag om samäganderätt tillämplig. I detta fall är det fråga om en bostadsrätt, varför lagen enligt dess ordalydelse inte är tillämplig. Lagen har dock ansetts, i sina väsentliga delar, tillämplig på bostadsrätt i rättspraxis (NJA 1995 s. 478). Ni båda har därför rätt till sin lott i godset. Om det inte kan visas hur stor andel av godset som ni äger presumeras ni äga lika mycket (hälften var) (1 § lag om samäganderätt).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?