Sjukdom utgör ingen grund för uppsägning

FRÅGA
Får min chef varsla mig som är vikarie under en längre tid? Hon ringde nyss och sa att jag blir Varslad för jag inte kan ligga där tickande medans jag är sjukskriven. Och hon undrade om jag skulle jobba vidare på jobbet när jag är klar med sjukskrivningen. Jag har lämna intyg och haft kontakt med henne. Men nu varslar hon mig från ingenstans.
SVAR

Lagen om anställningsskydd skyddar arbetstagare
Lagen om anställningsskydd (LAS) är den lag som skyddar arbetstagare vid uppsägningar och avskedanden och den fyller därför en viktig funktion på arbetsmarknaden. Lagen är som huvudregel tvingande till arbetstagarens fördel och kan endast avtals bort i vissa situationer – vanligen genom kollektivavtal (2 § LAS).

Varsel om uppsägningar förekommer i två olika situationer
Varsel om uppsägning är ett arbetsrättsligt begrepp som innebär att en arbetsgivare förvarnar om att en eller flera uppsägningar kommer att ske. Varsel om uppsägningar förekommer i två olika situationer – dels vid arbetsbrist och dels vid avsked eller uppsägning av personliga skäl.

Uppsägning får inte ske utan saklig grund
Man får inte säga upp en anställd utan saklig grund (7 § LAS). Vad som utgör saklig grund är antingen arbetsbrist eller personliga skäl. En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig (7 § andra stycket LAS). Denna omplaceringsskyldighet som en arbetsgivare har förutsätter att det finns en ledig befattning eller lediga arbetsuppgifter till vilka arbetstagaren kan omplaceras. Arbetsgivaren är inte skyldig att ”skapa någon ny tjänst”. För omplaceringsskyldigheten ska föreligga krävs vidare att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det nya arbetet.

Uppsägning på grund av personliga förhållanden
Om uppsägningen beror på förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen, får den inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till mer än två månader enligt den s.k. tvåmånadersregeln.

Uppsägning på grund av arbetsbrist
Det vanligaste fallet av arbetsbrist uppstår i samband med en driftsinskränkning exempelvis på grund av minskad ordergång. Det är arbetsgivaren som avgör behovet av arbetskraft och normalt sett kan detta inte bedömas av en domstol. Detta innebär att ifall arbetsgivaren har gjort en noggrann och seriös bedömning av ett företags ekonomiska läge och behov av arbetskraft kan en domstol i princip inte ifrågasätta detta.

Uppsägningar på grund av sjukdom saknar i regel saklig grund
Uppsägningar på grund av sjukdom saknar i regel saklig grund, såvida sjukdomen inte är så väsentlig att arbetstagaren inte längre kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren. Saklig grund föreligger inte om det arbetsgivaren genom rehabilitering, arbetsanpassning eller omplacering kan bereda arbetstagaren ett arbete som denne kan klara av. Arbetsplatsen kan till viss del behöva omorganiseras. Vad domstolen ofta beaktar när det gäller om en arbetsgivares skyldigheter i detta fallet är t.ex. hur stor arbetsplatsen är, om arbetstagaren själv medverkat i ansträngningarna att finna en lösning och självklart – omständigheterna i det enskilda fallet (AD 1999 nr 10 & AD 2002 nr 32).

Sjukskrivna är inte skyddade vid arbetsbrist
Vid en omorganisation som följs av uppsägningar på grund av arbetsbrist är sjukskrivna inte skyddade. Allt som allt – din arbetsgivare får inte säga upp dig på grund av att du är sjukskriven, men om det är ett resultat av en omorganisation så kan även sjukskrivna drabbas.

Kan vara så att fast personal får sluta medan vikarier får stanna kvar
Vikariat är en tidsbegränsad anställning och denna behöver inte sägas upp, utan avslutas vid slutdatumet. Utgångspunkten vid en tidsbegränsad anställning är att den inte är uppsägningsbar. Detta innebär att både du och arbetsgivaren har förbundit er att anställningen gäller för en viss begränsad tid. Det kan därför vara så att fast personal får sluta p.g.a. arbetsbrist medan vikarier får stanna kvar.

Hur du går vidare med din fråga
Har du och din arbetsgivare inte avtalat om en möjlighet till uppsägning och inget finns reglerat i ert kollektivavtal kan din anställning bara avslutas på grund av ett väsentligt kontraktsbrott. Sjukdom utgör inte grund för ett väsentligt kontraktsbrott.

Jag rekommenderar dig att i första hand läsa villkoren i ditt anställnings- och kollektivavtal. Om avtal har träffats med möjlighet att avbryta en tidsbegränsad anställning i förtid krävs saklig grund dvs. arbetsbrist eller personliga skäl. Arbetsbrist skyddar inte sjukskrivna.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Anna Ståhlklo
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?