Särkullbarns arvsrätt

FRÅGA
Min make har avlidit, vi har två barn var sedan tidigare, vi har inga gemensamma barn, inga testamenten, papper eller äktenskapsförord, allt ägande var i lika delar. Jag vill reglera min makes barns farsarv i samband med försäljningen av huset. Hur stor andel av våra gemensamma tillgångar tillfaller hans barn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 1 kap. 5 § Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) upplöses ett äktenskap bl.a. när den ena maken avlider och när detta sker ska bodelning förrättas mellan makarna, 9 kap. 1 § ÄktB. I 10 kap. 1 § ÄktB stadgas att i en bodelning så ska makarnas giftorättsgods ingå och i 7 kap. 1 § ÄktB kan man utläsa att giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom. Vad som återstår av makarnas giftorättsgods sedan avdrag för skulder har gjorts ska läggas ihop och sedan delas lika enligt 11 kap. 3 § ÄktB.

När bodelningen är gjord ska ett arvsskifte göras och i Ärvdabalken (1958:637) (ÄB) regleras hur kvarlåtenskap ska fördelas i de fall det inte finns ett testamente upprättat av den avlidne. I 3 kap. 1 § ÄB kan man utläsa att en efterlevande make ärver kvarlåtenskapen såtillvida det inte finns några särkullbarn. Är fallet som sådant att den avlidne maken efterlämnar barn som inte också är barn till den efterlevande maken (s.k. särkullbarn) så ärver efterlevande make endast ifall särkullbarnen väljer att avstå sitt arv enligt 3 kap. 9 § ÄB. I det fall ett särkullbarn väljer att avstå ifrån sitt arv ärver efterlevande make dennes arvslott med fri förfoganderätt.

Fri förfoganderätt innebär att efterlevande make fritt får förfoga över ärvd egendom med den begränsningen att efterlevande make inte genom testamente eller förmånstagarförordnande får förordna över egendomen. Särkullbarnet blir härigenom också efterarvinge till den efterlevande maken och har rätt att vid den efterlevande makens frånfälle få en andel ur dennes kvarlåtenskap motsvarande vad barnet avstod från vid först avlidna makens död enligt 3 kap. 9 § ÄB.

I det fall särkullbarn inte väljer att avstå från sitt arv enligt ovan beskrivna och inga gemensamma barn finns har efterlevande make ingen arvsrätt alls. Dock finns en skyddsregel i 3 kap. 1 § 2 st. ÄB som säger att efterlevande make alltid har rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidna maken, få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet. I skrivande stund har alltså du som efterlevande make rätt till 179 200 kr då prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 kr.

Sammanfattningsvis bör, med min tolkning av din frågeställning som grund, en lika delning ske av ert giftorättsgods, därefter behåller du ditt giftorättsgods medan din avlidna makes giftorättsgods genom arvsskifte går till hans barn sedan tidigare.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Äktenskapsbalken hittar du här.
Ärvdabalken hittar du här.

Vänliga hälsningar,

Anna Ståhlklo
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?