Säljares skadeståndsansvar

2017-10-06 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej,Kan köparen har rätt till ersättning för skada när som helst? Vad ligger gränser att få ersättning av säljare? Var ligger gränser för säljarens skadeståndsanvsar? Vad säger Köplagen och Konsumentköplagens om detta?MvhAnn
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När du säger rätt till ersättning tolkar jag frågan när köparen har rätt att få skadestånd. Det finns andra påföljder som en köpare också kan kräva, i form av prisavdrag exempelvis.

KköpL

Köp mellan näringsidkare och konsumenter regleras i Konsumentköplagen (KköpL). Varan måste ha varit felaktig på något sätt, för att ha rätt till skadestånd (22§, 30§ KköpL). Felet får inte bero på köparen eller något förhållande på dennes sida.

För att ha rätt till ersättning för skada gäller att varan inte stämmer överens med vad som avtalats, inte visade sig vara ägnad för det ändamål av samma slag i allmänhet används, inte var försvarligt förpackad på rätt sätt, eller avviker från vad köpare med fog kunnat förutsätta. Den kan också anses felaktig om den inte stämmer överens med uppgifter som säljaren lämnat före köpet och som inte av säljaren rättats i tid (16-17§§ KköpL). Utöver detta kan den anses felaktig om exempelvis säljaren åtagit sig att installera varan, och där installationen är bristfällig. En stor hjälp i konsumentförhållanden är att ett fel som visar sig inom 6 månader efter varans avlämnande, ska ha ansetts funnits vid avlämnandet. En viktig parentes är dock att köparen måste meddela säljaren om att varan är felaktig inom skälig tid. Normalt sätt ska 2 månader godtas som skälig tid. (23§ KköpL)

Visar säljaren att det har förelegat sådant hinder för att avlämna felfri vara, så ska köpare inte ha rätt till skadestånd. Säljaren måste dock visa att felet beror på ett hinder utanför dennes kontroll som denne inte kunde skäligen räkna med, eller ha undvikit. Det räcker inte för att slippa ansvar som säljare, att hindret låg utanför säljarens kontroll; Utan det krävs också att det inte kunde förutses eller undvikas. (30§ KköpL) Observera dock att skadeståndsskyldigheten även omfattar skada som den sålda varan har orsakat på annan egendom som tillhör köparen.

Skadeståndet ska omfatta ersättning för utgifter, inkomstförlust, och annan förlust på grunda av felet. Här görs alltså ingen särskillnad på indirekt förlust. (KköpL 32§)

Har det gått 3 år från att varan togs emot, så kan köparen inte åberopa felet. (23§ KköpL) En köpare kan alltså inte få ersättning för skada när som helst. Observera dock, att man kan ha avtalat en längre garantitid än 3 år, vilket gör att den tiden som är avtalad isåfall gäller.

Gränsen för skadeståndsskyldigheten i konsumentförhållanden är att om skadeståndet för säljaren, skulle vara oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden. Isåfall kan skadeståndet jämkas. Bland annat ska vid bedömningen beaktas försäkringsmöjligheter, för att avgöra om det kan anses som betungande. En annan inskränkning av skadeståndet är att om köparen inte vidtagit skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. För denne inte det, anses det som ett medvållande vilket gör att skadelidande själv får stå för den delen av kostnaden.

KöpL

Köp mellan exempelvis två privatpersoner eller två näringsidkare regleras i stället i köplagen (köpL). Köpare har rätt till ersättning för den skada som denne lider genom att varan är felaktig, om inte säljaren visar att (40, 27§§ köpL).

Varan måste vara felaktig för att man ska kunna kräva skadestånd. Varan ska således i fråga om art, mängd, kvalitet m.m. stämma överens med vad som följer av avtalet. Framgår det inte i avtalet, ska den bland annat vara ägnad för det ändamål som den ska användas till. Om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, anses den också vara felaktig. (17§ köpL). Det föreligger också fel i varan om den inte stämmer överens med vad säljarens uppgifter om den innan köpet. (18§ köpL) Felet får inte bero på köparen eller något förhållande på dennes sida.

Köparen måste ha meddelat säljaren om att varan är felaktig inom skälig tid efter att denne borde ha märkt felet. Har det gått 2 år från att varan togs emot, så kan köparen inte åberopa felet. (32§ köpL) En köpare kan alltså inte få ersättning för skada när som helst. Observera dock, att man kan ha avtalat en längre garantitid än 2 år, vilket gör att den tiden som är avtalad isåfall gäller.

Köparen får inte åberopa ett fel som denne måste antas ha känt till vid köpet. Har exempelvis varan undersökts, eller utan anledning INTE undersökts, får köparen dock inte åberopa såsom fel i varan som denne borde ha märkt vid undersökningen. (20§ köpL)

Visar säljaren att det har förelegat sådant hinder för att avlämna felfri vara, så ska köpare inte ha rätt till skadestånd. Säljaren måste dock visa att felet beror på ett hinder utanför dennes kontroll som denne inte kunde skäligen räkna med, eller ha undvikit. Det räcker inte för att slippa ansvar som säljare, att hindret låg utanför säljarens kontroll, utan det krävs också att det inte kunde förutses eller undvikas. (KöpL 27§ 1, 2st)

Observera dock att om felet beror på försummelse på säljarens sida, eller avviker från vad säljare särskilt har utfäst, har köparen alltid rätt till ersättning.

Fel i vara ersätter bara direkt förlust, inte indirekt. (40§ 2st, 67§ köpL) indirekt förlust är exempelvis minskad produktion, utebliven vinst och annan svårt förutsägbar förlust.

En inskränkning i skadeståndsskyldigheten är slutligen att den skadelidande parten ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada, annars får denne står för en viss del av kostnaden. Skadeståndet kan dessutom jämkas till ett lägre belopp om det var oskäligt eller svårt att förutse och hindra. (70§ KöpL

Sammanfattning

Köparen har inte rätt till ersättning för skada när som helst. Det finns vissa tidsfrister som gäller, däribland garantitider på 2 respektive 3 år, och presumtion om att felet funnits vid avlämnandet gäller bara 6 månader i konsumentfall. Det måste således dessutom vara felaktig produkt och där det krävs att köparen aktivt meddelat om felet. Regleringarna liknar varandra, men i konsumenttvister finns större möjligheter att dels visa att felet fanns vid varans avlämnande, dels större möjligheter att få ersättning vilket inkluderar indirekt förlust såsom minskad inkomst och andra svårt förutsägbara skador.

Övrigt

Föreligger det produktskada, kan även produktansvar föreligger enligt produktansvarslagen (PAL). Här krävs det ingen oaktsamhet för att det ska föreligga skadeståndsskyldighet.

Gustav Berglund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1320)
2021-12-02 Kan jag enligt konsumentköplagen kräva ersättning av säljaren för uppkomna reparationskostnader?
2021-12-01 När övergår risken för en vara på köparen?
2021-12-01 Skadestånd om säljaren inte kan leverera varan
2021-11-30 Kan jag häva köp av gardiner på grund av en skarv?

Alla besvarade frågor (97674)