Säljare och köpare bytte bil. Säljaren upplyste om vissa fel på bilen, och de var överens om att motorn kunde behöva bytas. Motorn gick sönder och nu vill köparen häva köpet. Vad gäller?

2019-01-21 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Har sålt en bil som ägaren innan mig varnade mig om att det eventuellt kan vara fel på motorn då han var lite orolig för att den eventuellt bygger ett tryck i kylsystemet. Kör bilen 1000 problem fria mil och byter sedan bilen mot en annan. Varnar nya köparen om att jag sett glykol på marken och att jag personligen gissar på slang eller en fastsättning av slang. Dock hävdar köparen att det i värsta fall kan vara problem med motorn och att den behöver bytas. Vi kommer överens om att det eventuellt kan vara så illa att motorn behöver bytas och kommer överens om hur bytet ska se ut och godkänner bilarna. Kontrakt skrivs där vi nämner hur bytet ser ut pengar mässigt, samt att vi godkänner bilarna.Nu har den nya ägaren tagit hjälp av verkstad,och sett att motorn behöver bytas. Nu hävdar han att jag skulle nämnt att tidigare privatperson som ägde bilen varnade mig om att han var orolig över att kylsystemet ev bygger övertryck och kräver att bytet ska göras tillbaka eller att han ska gå vidare med ärendet rättsligt.Är jag skyldig att göra som han säger p.g.a att jag ska ha vetat att tidigare ägare var orolig för att det var fel på motorn även fast jag Gjorde honom uppmärksam på symptomen som senare visar sig vara fel på motorn? Nya ägaren var 100% medveten om att de i värsta fall kan behöva bytas motor och vi värderade min bil efter det scenariot..Rätt eller fel? Behöver bytet göras tillbaka?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag säga att jag inte är särskilt bekant med bilteknik. Detta bör dock inte utgöra något särskilt hinder vid besvarandet av din fråga. I mitt svar kommer jag att redogöra för hur bedömningen görs i ett sånt här fall. Jag kommer sedan avslutningsvis att dra slutsatser utifrån mitt svar. På så sätt kommer du att få en uppfattning om de rättsliga aspekterna av din situation och du kan då agera därefter.

Din fråga aktualiserar framför allt köplagen (KöpL), eftersom du sålt bilen i egenskap av privatperson. Köplagen är dock endast tillämplig i de delar som ni inte har ett avtal som reglerar köpet. Har ni ett avtal som rör en specifik fråga gäller alltså den delen av avtalet före köplagen. Köplagen tillämpas alltså endast då köpeavtalet inte ger någon ledning i frågan. Eftersom jag inte har ert köpeavtal och det förmodligen inte väsentligen avviker från köplagen i relevanta delar, kommer jag i mitt svar att utgå helt och hållet från köplagen.

Jag kommer att dela upp mitt svar i olika rubriker som var för sig behandlar de olika rättsliga delarna av din situation.

Har köparen rätt att häva eller rätt till annan påföljd?
Vad din situation handlar om ur ett rättsligt perspektiv kan sammanfattas till den korta frågen om huruvida köparen på grund av felet i motorn kan göra gällande någon påföljd (såsom exempelvis hävning eller prisavdrag). För att besvara detta måste man först fråga sig om ett fel föreligger i den vara som överlåtits. Detta är den första förutsättningen för att någon påföljd ska kunna göras gällande av köparen i den här situationen.

Föreligger fel i varan?
Frågan om fel föreligger i den sålda varan regleras särskilt i 17-21 §§ KöpL. Först och främst gäller att varan ska överensstämma med avtalet i fråga om kvalitet och andra egenskaper (17 §). I detta fall är det inte helt säkert huruvida ett fel föreligger eller inte.

Eftersom ni var överens om att det var något fel på bilen som i var relaterat till motorn, vilket också var fallet, kan detta tolkas som att varan inte alls avvek från avtalet. Ni hade ju kommit överens om att göra affär med en uppenbarligen bristfällig bil på så sätt som du upplyste honom om. Å andra sidan kan det här röra sig om ett annat fel på motorn som var helt oväntat och som köparen inte kunnat förvänta sig, och som du kanske inte ens kände till. Även om det är osäkert om det ens föreligger ett fel finns det alltså en inte obetydlig sannolikhet att det gör det. En mycket djupare bedömning än såhär kan jag inte göra för tillfället då det skulle kräva en fullständig utredning av ert avtal, vad som förekom vid köpet, och vad som nu är fel på bilen. Det är säljaren som har bevisbördan för att ett fel föreligger i varan.

Men om vi ponerar att ett fel köprättsligt eventuellt föreligger i varan, är nästa fråga huruvida felet kan göras gällande gentemot dig som säljare.

Vem ska ansvara för felet?
Om man konstaterat att ett fel föreligger måste det sedan utrönas när felet uppkom. Du som säljare ska nämligen endast behöva ansvara för fel som förelåg vid köptillfället och inte för fel som uppkommit därefter. Eftersom att köparen mottagit bilen och inte reklamerat direkt så är det säljaren som har bevisbördan för att felet förelåg vid köpet och att det alltså inte uppstått därefter.

Kan felet göras gällande gentemot dig?
Först och främst gäller att ett fel inte får åberopas av köparen om han måste antas ha känt till felet vid köpet (20 § KöpL). Detta innebär att köparen har en så kallad undersökningsplikt. Undersökningsplikten innebär att alla fel som köparen upptäckt eller borde ha upptäckt inte kan åberopas såsom fel i varan. Du som säljare ansvarar därmed endast för så kallade dolda fel. Frågan är om felet i fråga är ett dolt fel eller om det borde ha upptäckts av köparen. Det finns i detta fall, såsom jag uppfattar det, starka skäl som talar för att felet inte är dolt och att köparen borde ha upptäckt felet. Det var nämligen upplyst av dig att någonting inte stämde med kylningen, och ni var som sagt överens om att motorn kanske skulle behöva bytas.

Min bedömning är sammanfattningsvis att det är mycket sannolikt att detta eventuella fel inte är att anse som ett dolt fel. Av det följer att köparen inte kan göra gällande felet gentemot dig.

Dessutom bör nämnas att köparen inom skälig tid från det att han upptäckt eller borde ha upptäckt felet måste meddela det till dig (32 § KöpL). Köparen måste alltså reklamera inom skälig tid. Vad som närmare menas med "skälig tid" bedöms från fall till fall. I detta fall borde det vara så att köparen måste ha reklamerat åtminstone någon eller maximalt ett par veckor antingen efter det att han upptäckte felet, eller efter att han borde ha upptäckt felet. Frågan om när han borde ha upptäckt felet borde i detta fall vara tidpunkten då felet manifesterat sig tillräckligt för att göra sig förhållandevis lätt upptäckt.

Vad händer sen?
Nu har jag redogjort för det flertal hinder som säljaren måste överkomma för att kunna få rätt i domstol. Nu ska jag kort beskriva vad som skulle kunna hända om säljaren skulle lyckas med just detta.

Säljaren kan göra gällande vissa påföljder om han lyckas visa att ett fel föreligger, att felet var dolt, och att felet förelåg vid köpet, samt att säljaren reklamerat i tid. Det som han i första hand verkar vilja är att häva köpet. För detta krävs att felet är väsentligt, och att du som köpare borde ha insett detta (39 § KöpL). Vad som kortfattat menas med huruvida felet är väsentligt är om skillnaden är tillräckligt stor mellan å ena sidan felet och dess effekt och å andra sidan vad köparen hade fog för att förvänta sig. Felet måste alltså betydligt avvika från vad köparen hade fog att förvänta sig. Även detta utgör en uppförsbacke för köparen.

Istället för hävning kan köparen kräva prisavdrag. Med detta menas att köparen får en rabatt på varan som svarar mot vad bilen egentligen var värd med hänsyn till felets existens (38 § KöpL).

Avslutning och handlingsråd
Sammanfattningsvis är det förenat med ganska många uppförsbackar för köparen att vinna i domstol. Det som krävs är att köparen inleder en rättsprocess och lyckas visa de ovan behandlade omständigheterna. Enligt min uppfattning, utifrån min tolkning av de uppgifter du givit, skulle köparen sannolikt ha svårt att vinna en rättsprocess mot dig.

Mitt råd är att du själv gör en bedömning mot bakgrund av de rättsliga aspekter jag behandlat. På så sätt kan du få en närmare uppfattning av dina rättsliga möjligheter och risker.

Om du därefter är av uppfattningen att köparen har dåliga chanser att vinna mot dig bör du bestrida köparens krav helt och hållet. Om du är av uppfattningen att det istället finns vissa eller goda chanser för köparen att vinna kan du först och främst försöka komma till en förlikning med köparen. Om inte detta fungerar bör du i så fall fundera på att medge kravet, för att undvika en rättsprocess som du då själv tror du kommer förlora.

En sak att ha i åtanke är att om en rättsprocess inleds, och beloppet överstiger (eller sannolikt kommer att överstiga) ett halvt prisbasbelopp (vilket blir 23 250), har den vinnande parten ersättning för sina rättegångskostnader. Detta innebär att tvisten i så fall kan bli mycket dyr för den förlorande parten. (se 18 kap 1 och 8 §§ rättegångsbalken).

Jag hoppas att du nu fått ett klargörande av de juridiska aspekterna av din situation. Om du har följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig till Joel.Herrault@Lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Joel Herrault
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (977)
2019-05-22 Jag har köpt en häst som visat sig ha en sjukdom. Kan det röra sig om ett dolt fel som säljaren ska ansvara för?
2019-05-22 Hur fungerar fakturering som egenanställd och vad händer om inget pris har överenskommits i skriftligt avtal mellan företag?
2019-05-21 Hur byte av bostadsrätt betraktas juridiskt
2019-05-20 Kan ett köp hävas pga att säljaren gett fel information?

Alla besvarade frågor (69295)