Säljare har gett fel uppgifter - kan jag häva köpet?

2020-04-30 i Köplagen
FRÅGA
Köpte ny bil, den utannonserades som "Ny" och har gått "0 mil". Frågade säljaren om alla kostnader med bilen och frågade även om jag hade missat något, men säljaren sa att jag hade fått all ekonomisk information som fanns redan. Det fanns inget mer. Utefter uträknad budget med dessa uppgifter jag fick av säljaren genomförde jag tillslut köpet. Jag upptäckte sedan dagen efter jag hämtat ut bilen att den hade en buckla på förardörren, samt var repig på många ställen och väldigt smutsig under motorhuven, inuti bensinluckan och även ingrodd smuts på "gummislangarna" i varje dörr. Växelspaken såg även aningen nött ut uppe på toppen där man normalt har sin handflata. Bilen såg med andra ord använd ut. Jag fick även reda på av en släkting två dagar efter köpet att skatten på bilen var nästan 8000 kr, och som ny bilköpare (vilket jag informerat säljaren om att jag var innan köpet) hade jag ingen aning om att det tillkom en sådan kostnad. Säljaren hade inte heller informerat mig om en sådan kostnad trots att jag frågat om alla kostnader med bilen. Detta hade vart en avgörande faktor för mitt val att köpa bilen eller ej. Allt detta har fått mig att vilja häva köpet då jag dels inte har råd med bilen pga skattekostnaden, och dels för att det finns för många tecken på att bilen inte är ny, såsom jag hade fått information om att den skulle vara. Vilka rättigheter har jag? Får en säljaren undanhålla uppgifter om kostnader som i mitt fall var avgörande för mitt köp?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mitt kortfattade svar utifrån omständigheterna är att du har rätt att häva köpet, dels på grund av marknadsföringen av bilen men också på grund av att bilen inte stämmer överens med avtalet. Jag kommer nedan att utveckla vad jag grundar min bedömning på. I utredningen utgår jag från att bilen är köpt av en annan privatperson och inte ett företag, eftersom beroende på om säljaren är privatperson eller juridisk person är tillämpas olika lagar.

Regler gällande köp mellan konsument och näringsidkare återfinns i köplagen (KöpL).

Vad gäller vid fel på varan?
Vid ett köp mellan två privatpersoner är det avtalet som sätter grund till vad som gäller mellan köparen och säljaren, det vill säga att det är fritt att avtala om vad som helst, 3 § KöpL. Detta innebär att säljaren kan avtala om att sälja varan i befintligt skick och att som köpare får man då förvänta sig att varan inte är helt felfri.

Vid ett köp föreligger det fel i varan om varan inte stämmer överens med avtalet. Alltså är det fråga om avtalet stämmer överens med varans art, mängd, kvalitet och andra egenskaper. Om varan avviker från avtalet anses det föreligga ett fel i varan, 17 § första stycket KöpL. Vidare föreligger det fel i varan om säljaren har lämnat felaktiga uppgifter gällande varans beskaffenhet och användning i marknadsföringen av varan som kan inverkat på köpet, 18 § första stycket KöpL. Sammanfattningsvis föreligger det inte något fel i varan om parterna har avtalat om att varan är i viss beskaffenhet eller saknar vissa egenskaper, vidare kan det inte hävdas att fel föreligger om uppgifterna i marknadsföringen inte är falska och inte vilseledande.

Vad har köparen för skyldigheter innan köpet?
Säljaren får inte åberopa att ett fel föreligger som denne måste ha känt till. Detta innebär att om en köpare är medveten om att en vara är behäftad med fel kan denne i efterhand inte åberopa att det föreligger fel i varan. Om köparen har undersökt varan får denne heller inte åberopa fel som han borde känt till vid undersökningen 20 § KöpL.

Vad kan man göra om det föreligger fel på varan?
För att kunna göra en påföljd gällande måste man först och främst reklamera till säljaren att det är fel på varan, dessutom måste detta göras inom skälig tid från att köparen upptäckt felet. Om köparen inte reklamerar felet inom två är från att denne mottog varan förlorar denne rätten att åberopa felet, 32 § KöpL.

I första hand kan köparen kräva avhjälpande eller omleverans av varan utan kostnad för köparen, beroende på kostnaderna kan säljaren välja avhjälpande eller omleverans, 34 § KöpL. Om omleverans eller avhjälpande inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid har köparen rätt att kräva avdrag på priset eller häva köpet, 37 § KöpL. Vid beräkning av prisavdragets storlek ska det beräknas hur mycket mindre varan är värd på grund av fel i varan och det värdet ska dras av på priset, ex. om en vara är värd 20% mindre på grund av fel i varan, har köparen rätt att göra avdrag på priset med 20% och inte mer, 38 § KöpL. Slutligen finns det möjlighet att häva köpet på grund av fel i varan, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta, 39 § KöpL. Däremot förutsätts det att felet upptäckts inom skälig tid och att avhjälpande och omleverans inte är möjlig innan köparen kräver att häva köpet. Om säljaren däremot har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder har köparen rätt att häva köpet oavsett. 39 § andra stycket KöpL.

Sammanfattning och råd
Utifrån din fråga förutsätter jag att du köpt en bil av en annan privatperson och som annonserat ut bilen som "ny" och som gått "0 mil". Första steget för att undersöka om det föreligger fel i varan är om någon av paragraferna är uppfyllda, i detta fall är min bedömning att bilen inte stämmer överens med avtalet, där avtalet är att du ska få en "ny" bil som inte har körts något och om det finns smuts på bilen innebär detta att bilen förmodligen har körts. Vidare är det fel i varan eftersom varan inte överensstämmer med varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Säljaren har alltså sagt eller hållt undan både att bilen är helt ny och att det inte finns några extra kostnader för bilen, och dessutom har dessa uppgifter inverkat på köpet.

Andra steget är att utreda om du som köpare har uppfyllt dina skyldigheter innan köpet. Alltså handlar detta om att du som köpare inte kan åberopa fel som du borde känt till. I detta fall kan det handla exempelvis om att du hade haft möjlighet att se om det fanns smuts på bilen som talar för att den har körts på väg, eller om mätarställningen stod på 0 km i bilens infosystem. Är det fallet att du hade kunnat känna till detta medför det att du eventuellt inte kan åberopa att det föreligger fel i varan. I detta steg kan jag inte avgöra om du som köpare haft kännedom eller kunnat undersöka dessa fel.

Det tredje steget är att avgöra om det finns utrymme för säljaren att avhjälpa felet eller leverera en ny bil, om det inte är möjligt att avhjälpa eller leverera en ny vara bör man avgöra om det är passande att göra ett prisavdrag eller häva köpet. I min bedömning har säljaren agerat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder och därmed borde du ha rätt att häva köpet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1262)
2020-11-22 Har företag en rätt att företa omleverans eller avhjälpande innan hävning?
2020-11-22 När kan det röra sig om dolda fel?
2020-11-20 När ska betalning ske för ett köp?
2020-11-18 Kan man häva ett köp av häst utan att undersöka vad som är felet?

Alla besvarade frågor (86458)