Reklamation av värmepanna

Jag söker hjälp med reklamation av en värmepanna i en småhusfastighet som är byggd 2016 på ABS14, jag köpte 2019. R är beställare (D är ombud), V entreprenör, B underentreprenör och C är lev. av värmesystemet.

200217 fel anmäler jag första gången. Efter påtryckningar kommer B och undersöker samt finner att det är rören som är kopplade till radiatorn som är felkopplade. Returen gick in i radiatorn och tvärtom => åtgärdat och avhjälpt mars 2020.

Sommaren 2020 börja larmen som säger att systemet inte har tillräcklig cirkulation öka i frekvens och jag fel anmäler vid flera tillfällen. Inget händer. D försöker få till ett möte i November mellan alla parter men B tackar nej, för den enda person som kan denna utrustning är sjukskriven och mötet blir framflyttat på ovisstid. Mötet blir av 210126.

210201 slutar fläkten i pannan att fungera. 210208 B byter ut den till en begagnad fläkt. De säger att nu inte kommer att få fler larm. (larmen kommer med ca 25 min mellanrum). Larm kommer ändå, och då jag arbetar hemma är detta djupt störande. Den ny-gamla fläkten slutar fungera 210229.

 Har jag rätt att reklamera och har jag rätt till ersättning för fördyrad el?

 C som är tillverkare av pannan har gjort negativa resultat sedan 2011 och har inte svarat när B sökt dem. Jag känner mig inte trygg med dem. Kan jag kräva att få en annan panna installerad?

Just nu händer inget - vad gör jag? Tack!

Lawline svarar

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Då det handlar om både om köp av en värmepanna och en installation av pannan blir det lite oklart om det är konsumentköplagen (KKöpL) eller konsumenttjäntslagen (KtjL) som är tillämpbar.

Vilken lag är tillämpbar?
Vid en bedömning om vilken lag som är tillämpbar, alltså aktuell kollar man det väsentliga delarna av köpet som kostnader, installationen, avtalets utformning bland annat. Då jag inte besitter den informationen för att göra en korrekt bedömning kommer jag informera hur det görs utifrån båda lagarna.

Om konsumenttjänstlagen är tillämpbar (KTjL)
Då du skriver att du har reklamerat felet så utgår jag att reklamationen är gjort på rätt sätt enligt 17 § KTjL.

Har du rätt att reklamera?
Vad som anses vara fel på tjänst regleras i 9–15 §§ KTjL.Det anses föreligga fel på en tjänst om kraven på fackmässighet och omsorg i 4 § KTjL inte når upp till vad konsumenten har fog att förvänta sig enligt 9 § KTjL. I ditt fall bör det anses som fel då det finns brister i avhjälpandet då felet fortfarande finns kvar.

Har du rätt att häva köpet?
När en reklamation görs så har konsumenter (du) rätt till avhjälpande (20 § KTjL), prisavdrag eller hävning (21 § KTjL). Då du redan har reklamerat felet ett antal gånger och avhjälpning av felet har inte löst det så blir det aktuellt för dig att häva köpet. Enligt Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har företaget två reparationsförsök på sig att försöka avhjälpa felet och om fel återkommer anses det enligt lagens mening att du har rätt att välja att häva köpet istället för att de ska avhjälpa felet en ytterligare gång. Med utgångspunkt i den informationen som du har gett mig så bör du ha rätt att häva köpet enligt 21 § KTjL. Vid hävning ska parternas prestationer återgå, alltså att du får pengarna tillbaka och de får tillbaka sin värmepanna enligt 23 § KTjL.

Har du rätt till skadestånd för fördyrad el?
Det finns en skadeståndsskyldighet för näringsidkaren där ersätta konsumentens skada som denne tillfogas på grund av fel enligt 31 § st 3 KTjL. Dock kan näringsidkaren vara fri från skadeståndsansvar om skadan beror på ett hinder utanför näringsidkarens kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (31 § st 1 KTjL), , eller om näringsidkaren har anlitat någon där den som han har anlitat skulle vara fri enligt första stycket är fri från skadeståndsansvar (31 § st 2 KTjL). Så om det går att anse att skadan och felet är inom näringsidkaren kontroll så bör du har rätt att få ersättning för den fördyrade elen.


Om konsumentköplagen är tillämpbar (KKöpL)
Då du skriver att du har reklamerat felet så utgår jag att reklamationen är gjort på rätt sett enligt 23 § KKöpL

Har du rätt att reklamera?
Vad som anses vara fel på köp regleras i 16–19 §§ KKöpL. Som huvudregel utgår man från avtalet och vad köparen och säljaren har kommit överens om. Då utifrån informationen så fungerar inte fläktarna i pannan och det bör anses som ett väsentligt fel som inte borde stämma överens med avtalet eller vad anses i allmänhet. Då fläkten inte fungerar bör det anses vara ett sådant fel som faller inom 16 § st 2 p. 1 KKöpL

Har du rätt att häva köpet?
Är varan felaktig enligt 16-21 §§ KKöpL, , får köparen enligt 23, 24 och 26-29 §§ KKöpL kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Då ska företaget i första hand försöka avhjälpa felet, och enligt ARN har företaget två reparationsförsök på sig att försöka avhjälpa felet och om fel återkommer så anses det enligt lagens mening att du har rätt att välja att häva köpet, istället för att de ska avhjälpa felet ytterligare en gång. Så att utgå ifrån informationen som du har gett mig så bör du ha rätt att häva köpet enligt 29 § KKöpL. då det bör anses att felet är av väsentlig betydelse för dig som jobbar hemifrån.

Har du rätt till skadestånd för fördyrad el?
Det finns en skadeståndsskyldighet för näringsidkaren där ersätta konsumenten skada som denne tillfogas på grund av fel enligt 32 § KKöpL. Näringsidkare ska ersätta utgifter som är på grund av felet på varan. I ditt fall bör du ha rätt till ersättning då du har fått betala extra utgifter på grund av felet.


Sammanfattning och rekommendation
Då företaget har försökt att avhjälpa felet två gånger och felet finns kvar bör du ha rätt att häva köpet enligt båda lagarna. Dock ska jag poängtera att jag inte besitter köpeavtalet och inte vet omständigheter om felet m.m. Du bör också få ersättning för den fördyrade elen. Min rekommendation är att du kontaktar företaget och säger att du vill häva köpet och ha ersättning av elen. Om ni då inte skulle komma överens kan du vända sig till ARN. Då kan ARN pröva ert ärende kostnadsfritt och eventuellt hjälpa dig. Mer information hittar du här. Skulle du vilja ha ytterligare hjälp att rikta din talan mot företaget kan du boka en tid med en av våra jurister här.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,

Lucas RasmussonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”