FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag25/01/2021

Rättshandlings giltighet vid jäv hos bolagsman

Hej!

Om en bolagsman i ett handelsbolag har handlat jävigt vid ingående av ett avtal mellan tredjeman och handelsbolaget - är avtalet giltigt då? I ABL finns det tydliga regler för jäv. Men vad finns det för regler när det kommer till jäv och bolag (handelsbolag och kommanditbolag)?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack for att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är riktigt som du skriver att det inte finns några uttryckliga jävsregler när det gäller handelsbolag och kommanditbolag. Det finns däremot andra regler som innebär att du som bolagsman kan hindra att en annan bolagsman exempelvis ingår ett avtal med syfte att berika sig själv. Jag utgår i mitt svar från reglerna som gäller förvaltningen av handelsbolag vilka i stor utsträckning också är tillämpliga på komplementärer i kommanditbolag. Kommanditdelägare tar i regel inte del i bolagets förvaltning och är inte heller behöriga att ingå avtal (3 kap. 4 § och 3 kap, 7 § första stycket lagen om handelsbolag och enkla bolag (HBL)).

Avtalets giltighet vid jäv

Ett avtal som ingås av en bolagsman och tredjeman gäller inte om bolagsmannen överskridit sin befogenhet och tredjeman visste om detta (2 kap. 18 § HBL). Visste tredjeman inte om att bolagsmannen inte hade befogenhet gäller alltså avtalet. Tredjeman måste alltså vara i s.k. god tro. Även om avtalet är giltigt kan en annan bolagsman i en sådan situation väcka talan mot den bolagsman som har ingått avtalet (2 kap. 17 andra stycket HBL).

Vem får ingå avtal?

Bolagsmännen i ett handelsbolag bestämmer själva vem eller vilka som ska företräda bolaget gentemot tredjeman (2 kap. 17 § första stycket HBL). Vidare gäller att förvaltningen av handelsbolag avtalas bolagsmännen emellan (2 kap. 3 § HBL). Även om huvudregeln är att förvaltningen av bolaget sköts av varje enskild bolagsman kan det avtalas om att flera bolagsmän gemensamt ska ha hand om förvaltningen (2 kap. 3 § tredje stycket HBL). Av detta följer att en bolagsman som deltar i förvaltningen kan bemyndiga sig själv att företräda bolaget gentemot tredjeman. Ett beslut om befogenhet att ingå avtal med tredjeman tas alltså genom ett bolagsbeslut. Det är alltså möjligt att en bolagsman kan ingå ett avtal trots att det föreligger en jävsituation om förvaltningen av bolaget sker av varje bolagsman separat och bolagsmannen har rätt att företräda bolaget. Deltar bolagsmannen inte i förvaltningen måste han däremot ha ett bemyndigande från en bolagsman som deltar i förvaltningen. Men en bolagsman som deltar i förvaltningen av bolaget kan lägga in sitt veto mot en åtgärd som en annan bolagsman vidtar (2 kap. 3 § första stycket HBL).

När det gäller bolagsmän som inte ingår i förvaltning finns det en bestämmelse som inte går att avtala bort. En bolagsman som inte deltar i förvaltningen har rätt att granska bolagets räkenskaper samt har rätt att få kännedom om företagets förehavanden (2 kap. 5 § HBL).

Jävet i handelsbolag och kommanditbolag

Sammanfattningsvis gäller alltså att förvaltningen av ett handelsbolag baseras på avtal och avtalsrättsliga principer. Det samma gäller rättigheterna och skyldigheterna bolagsmännen emellan, liksom själva bolagsavtalet som lite hårdraget är handelsbolagets motsvarighet till aktiebolagets bolagsordning. För handelsbolaget och kommanditbolagets del betyder detta att frågan om jäv till stor del är självreglerad. Styrelsen i ett aktiebolag är däremot ett självständigt organ som ska se till bolagets bästa och är ansvariga inför aktieägarna och jäv är därför hårdare reglerat där.


Hoppas att du fick svar på din fråga!

Peter PargellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”