Rättshandlings giltighet vid jäv hos bolagsman

2021-01-25 i Bolag
FRÅGA
Hej!Om en bolagsman i ett handelsbolag har handlat jävigt vid ingående av ett avtal mellan tredjeman och handelsbolaget - är avtalet giltigt då? I ABL finns det tydliga regler för jäv. Men vad finns det för regler när det kommer till jäv och bolag (handelsbolag och kommanditbolag)?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack for att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är riktigt som du skriver att det inte finns några uttryckliga jävsregler när det gäller handelsbolag och kommanditbolag. Det finns däremot andra regler som innebär att du som bolagsman kan hindra att en annan bolagsman exempelvis ingår ett avtal med syfte att berika sig själv. Jag utgår i mitt svar från reglerna som gäller förvaltningen av handelsbolag vilka i stor utsträckning också är tillämpliga på komplementärer i kommanditbolag. Kommanditdelägare tar i regel inte del i bolagets förvaltning och är inte heller behöriga att ingå avtal (3 kap. 4 § och 3 kap, 7 § första stycket lagen om handelsbolag och enkla bolag (HBL)).

Avtalets giltighet vid jäv

Ett avtal som ingås av en bolagsman och tredjeman gäller inte om bolagsmannen överskridit sin befogenhet och tredjeman visste om detta (2 kap. 18 § HBL). Visste tredjeman inte om att bolagsmannen inte hade befogenhet gäller alltså avtalet. Tredjeman måste alltså vara i s.k. god tro. Även om avtalet är giltigt kan en annan bolagsman i en sådan situation väcka talan mot den bolagsman som har ingått avtalet (2 kap. 17 andra stycket HBL).

Vem får ingå avtal?

Bolagsmännen i ett handelsbolag bestämmer själva vem eller vilka som ska företräda bolaget gentemot tredjeman (2 kap. 17 § första stycket HBL). Vidare gäller att förvaltningen av handelsbolag avtalas bolagsmännen emellan (2 kap. 3 § HBL). Även om huvudregeln är att förvaltningen av bolaget sköts av varje enskild bolagsman kan det avtalas om att flera bolagsmän gemensamt ska ha hand om förvaltningen (2 kap. 3 § tredje stycket HBL). Av detta följer att en bolagsman som deltar i förvaltningen kan bemyndiga sig själv att företräda bolaget gentemot tredjeman. Ett beslut om befogenhet att ingå avtal med tredjeman tas alltså genom ett bolagsbeslut. Det är alltså möjligt att en bolagsman kan ingå ett avtal trots att det föreligger en jävsituation om förvaltningen av bolaget sker av varje bolagsman separat och bolagsmannen har rätt att företräda bolaget. Deltar bolagsmannen inte i förvaltningen måste han däremot ha ett bemyndigande från en bolagsman som deltar i förvaltningen. Men en bolagsman som deltar i förvaltningen av bolaget kan lägga in sitt veto mot en åtgärd som en annan bolagsman vidtar (2 kap. 3 § första stycket HBL).

När det gäller bolagsmän som inte ingår i förvaltning finns det en bestämmelse som inte går att avtala bort. En bolagsman som inte deltar i förvaltningen har rätt att granska bolagets räkenskaper samt har rätt att få kännedom om företagets förehavanden (2 kap. 5 § HBL).

Jävet i handelsbolag och kommanditbolag

Sammanfattningsvis gäller alltså att förvaltningen av ett handelsbolag baseras på avtal och avtalsrättsliga principer. Det samma gäller rättigheterna och skyldigheterna bolagsmännen emellan, liksom själva bolagsavtalet som lite hårdraget är handelsbolagets motsvarighet till aktiebolagets bolagsordning. För handelsbolaget och kommanditbolagets del betyder detta att frågan om jäv till stor del är självreglerad. Styrelsen i ett aktiebolag är däremot ett självständigt organ som ska se till bolagets bästa och är ansvariga inför aktieägarna och jäv är därför hårdare reglerat där.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Peter Pargell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (756)
2021-12-07 Får man som privatperson låna ut pengar till ett aktiebolag?
2021-12-04 Hur förhåller sig minoritetsregeln vid utdelning till styrelsens förslag?
2021-11-18 Har en aktieägare rätt att få se bolagets alla styrelseprotokoll?
2021-11-18 Avsluta ett VD-avtal - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (97717)