Rätt till uppehållstillstånd efter avresa

2021-05-31 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hejsan, Jag är född och uppvuxen i Sverige men min man är från Serbien. Vi ska nu ansöka om uppehållstillstånd för honom. Vi väntar vårt första barn ihop och jag är nu i v28. Vi har intyg från barnmorskan att en seperation (alltså att han skulle behöva åka hem och ansöka från Serbien) inte är bra då det kan ge både fysiska och medicinska följder för mig och barnet. Att tillägga är att Jag uppfylller alla försöjningskrav, och min familj bor timmar bort, så de har heller inte möjlighet att ge mig det stödet jag behöver i vardagen och under förlossning/graviditet.Men nu till själva frågan, vi har läst att man i vissa fall kan ansöka om uppehållstillstånd från Sverige och vänta här under beslutet. Kan han göra det med tanke på att jag uppfyller alla krav samt att min barnmorska skrivit ett skriftligt intyg om riskerna som kan bli om han skulle ansöka hemifrån Serbien.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar över förutsättningar för din man att beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig och eventuellt ert barn.

Tillämplig lag

De lagar som reglerar bestämmelser avseende uppehållstillstånd är dels utlänningslagen (UtlL), dels den s.k. begränsningslagen (BegrL).

Uppehållstillstånd på grund av anknytning

Om man befinner sig i Sverige utan giltigt uppehållstillstånd kan man i vissa fall få ett uppehållstillstånd på grund av att man önskar att bo med någon här utan att behöva lämna landet.

Anknytningen till dig som är hans maka regleras i 5 kap. 3 § UtL och anknytningen till ert barn regleras i 5 kap. 3 a § UtlL.

För att beviljas uppehållstillstånd till ett barn krävs det att man är förälder till och vårdnadshavare till samt sammanbor med ett barn som är bosatt i Sverige. Med sammanboende avses att man varaktigt bor tillsammans, dock ska en samlad bedömning göras i varje enskilda fall. I detta fall bor inte ni med ert barn ännu, det är dock en tidsfråga innan detta blir aktuellt.

Enligt bestämmelser i Begränsningslagen finns det som utgångspunkt vid ansökan på grund av anknytning ett krav om att anknytningspersonen ska kunna försörja sig och utlänningen samt att anknytningspersonen har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen (9 § BegrL). Kraven om tillräcklig försörjning och tillräcklig bostad gäller däremot inte om den person som utlänningen åberopar anknytning till är ett barn (10 § första stycket BegrL).

Ansökan om uppehållstillstånd

Som huvudregel måste man söka om uppehållstillstånd innan man reser in i Sverige, enligt 5 kap. 18 § UtlL. Det innebär alltså att som huvudregel kan inte uppehållstillstånd beviljas efter man rest in i Sverige. Det finns ett undantag från huvudregeln att uppehållstillstånd inte beviljas efter inresa till Sverige. Undantaget består av en prövning i två steg, något som fastställdes i fallet MIG 2006:8.

1. Krav på anknytning - Det krävs att personen som söker uppehållstillstånd kan anses ha stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige. Är personen gift så finns stark anknytning förutsatt att förhållandet kan bedömas vara seriöst. Detta stöds av såväl fallet jag nämnde, men även ett uttalande i förarbetena till Utlänningslagen (prop. 1999/2000:43 s.572. Krav på skälighet - Det krävs att det inte ska vara skäligt att begära att den sökande ger in en ansökan om uppehållstillstånd i sitt hemland eller något annat land än Sverige.I ert fall regleras troligtvis anknytningen under punkt 5 i 18 § andra stycket då du är gift med honom. Både med hänsyn till dig (i egenskap av maka) samt ert barn (som ni snart kommer att bo tillsammans med) kan man argumentera för att en stark anknytning finns. Steg 1 i bedömningen är således uppfylld.


Skulle ni åberopa anknytning till ert barn som snart är fött så har Migrationsverket en skyldighet att se till barnets bästa och och även vid skälighetsbedömningen (steg 2) se över konsekvenserna för ett barn av att skiljas från sin förälder. Detta måste enligt fjärde stycket 18 § särskilt beaktas om det står klart att uppehållstillstånd skulle ha beviljats om prövningen gjorts före inresan i Sverige. Även i det fall ni åberopar anknytning till dig skulle man kunna motivera för att det är oskäligt att begära att din man åker tillbaka till Serbien, dels på grund av din graviditet och dels på grund av att du snart kommer vara nybliven mamma och eventuellt behöver stöd i hemmet. Här kan det vara bra att åberopa intyget från barnmorskan.

I skälighetsbedömningen ser man även till att beakta de svårigheter en sökande kan möta när det gäller att återvända till hemlandet för att ge in en ansökan därifrån. Detta framgår av ett uttalande i förarbetena (prop. 1999/2000:43 s. 59). En sådan omständighet kan vara att din man kan riskerar att möta svårigheter vid ett återvändande till Serbien och att ni därför skulle tvingas leva åtskilda under en lång tid. Detta skulle då ses som oskäligt

Rättsfall

Man kan ta stöd från praxis i detta fall för att bättre förstå rättsläget. I fallet jag åberopa , MIG 2006:8, ansåg Migrationsöverdomstolen att det förelåg skäl för prövning av en tillståndsansökan efter inresan. Här åberopade en kvinna anknytning till en make som var bosatt i Sverige och kvinnan var gravid. Domstolen uttalade att hon var berättigad till uppehållstillstånd på grund av sitt äktenskap och att det inte skäligen kunde krävas att hon skulle resa till ett annat land för att lämna in ansökan.

Fallet MIG 2007:11 fick dock ett annat utfall. Här hade en man anknytning till Sverige genom sin maka och barn som var bosatta här. Däremot fanns det inte skäl för att göra undantag från huvudregeln att uppehållstillstånd ska ha sökts och beviljats inresa i Sverige. Det bör dock anmärkas att domstolen i dess bedömning vägde in att mannen vistats utan tillstånd i Sverige i mer än 1 år och 7 månader.

Barnkonventionen

Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020 och har sedan dess en starkare ställning i svensk rätt. Artikel 3 i konventionen ålägger myndigheter och domstolar att i alla beslut särskilt beakta barnets bästa. Artikel 9 stadgar vidare att barn inte ska behöva skiljas från sina föräldrarr. Bestämmelserna här får vägas mot andra samhällsintressen, men Migrationsverket har en ändå en skyldighet att resonera kring dessa.

Sammanfattning

En graviditet eller ett gemensamt barn innebär inte automatiskt att din man kan få uppehållstillstånd i Sverige utan att behöva lämna landet. Att få ansökan prövad och beviljad när man befinner sig i Sverige är ett undantagsfall och ibland kan Migrationsverket bedöma en kortare separation som rimlig.

Det är till er fördel att du uppfyller försörjningskraven som ställs. Detta innebär att ni kan åberopa anknytning till dig och även ert barn. Att man kan åberopa anknytning innebär dock inte att huvudregeln om ansökan innan

man kommer till Sverige inte längre är en huvudregel. Istället får man se till dess undantagsbestämmelser. I ert fall finns det praxis som talar till er fördel (jfr MIG 2006:8). Observera dock att det i fallet rörde sig om en gravid kvinna (och de svårigheter en gravid kvinna torde kunna få med att resa). Sedan MIG 2006:8 har dock som du kanske känner till Barnkonventionen blivit svensk lag, något som syftat till att stärka barns rättigheter.

Var utfallet i ert fall blir är svårt att veta, mitt tips till er är dock att ni får försöka se till att åberopa så många omständigheter som möjligt som talar till er fördel och som faller under 2-stegsbedömningen jag ovan nämnde. Alltså med andra ord motivera att det finns en stark anknytning samt att det skulle vara oskäligt för din man att behöva åka tillbaka till Serbien och ansöka om uppehållstillstånd där

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Izel Ilyaz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1189)
2021-06-16 Kan min fru vänta på sitt uppehållstillstånd på plats i Sverige?
2021-06-11 Migrationsrätt - familjeåterförening
2021-06-10 Vad händer med mitt uppehållstillstånd om vi skiljer oss? Och vad händer med våra gemensamma barn?
2021-06-09 Migrationsverket kan begära om ytterligare uppgifter

Alla besvarade frågor (93179)