Rätt till bostadsbidrag och bostadstillägg

2017-07-17 i Försäkringskassan
FRÅGA
Min ex sambo och vår gemensamma son (17år) hyr en villa. Fastigheten ska säljas och de är uppsagda till avflyttning. Mitt ex har endast låg sjukersättning och har därför bostadsbidrag + bostadstillägg. Mitt hus är rätt stort så hen vill hyra den övre våningen. Båda våningarna har kök och toa/bad så möjlighet finns till separata boenden. Jag undrar om jag kan hyra ut och hen kan få bostadsbidrag från Fk som tidigare, eller blir vi klassade som sambos. Ingen av oss vill återuppta vårt förhållande. Om jag låter hen flytta in hos mig utan ett hyresavtal och utan att betala hyra finns risken att jag får stå för hens boende livet ut. Det är svårt att hitta boenden och jag vill såklart inte att de ska stå utan tak över huvudet. Jag vill höra juristens bedömning och råd hur det går att lösa den uppkomna situationen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga är om din ex-sambo kan hyra en lägenhet av dig utan att förlora rätten till bostadsbidrag och bostadstillägg. För att besvara frågan kommer jag att fastställa gällande rätt och ge förslag på en lösning.

Gällande rätt

Det som påverkar möjligheten till bostadsbidrag är förutom den bidragsgrundande inkomsten bl.a. bostadskostnaden, bostadens storlek och hushållets sammansättning, se 95 kap. 3 § socialförsäkringsbalken (SFB). Sambor likställs med makar när det gäller bostadsbidrag. Om det på grund av omständigheterna är sannolikt att två personer är sambor, ska de likställas med sambor. Detta gäller inte om den som ansöker om bostadsbidrag eller den som bidraget betalas ut till visar att de inte är sambor vilket följer av 95 kap. 6 § SFB.

Frågan om två personer som lever tillsammans ska anses vara sambor får avgöras enligt definitionen i 1 § 1 st. sambolagen (2003:376). Där anges att med sambor avses två personer av samma eller olika kön, som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Av prop. 2002/03:80 s. 27 f. och 43 f. framgår att sammanboendet ska ha en viss varaktighet eller åtminstone vara tänkt att ha det, att parterna sammanbor i ett parförhållande, dvs. i en förbindelse vari som regel ingår sexuellt samliv samt att parterna har ett gemensamt hushåll, dvs. ett samarbete i vardagliga göromål samt ett visst mått av ekonomisk gemenskap eller i vart fall ett ekonomiskt samarbete. Förekomsten av gemensamma barn eller gemensam folkbokföringsadress är faktorer som anses tyda på att ett samboförhållande är för handen. Om det framkommer omständigheter som gör det sannolikt att två personer är sambor, är det den som ansöker om eller som uppbär bostadsbidrag som ska visa att ett samboförhållande inte föreligger. I annat fall ska de två personerna vid prövning av rätt till bostadsbidrag likställas med sambor.

Frågan om bostadstillägg regleras i 101 kap. SFB. Sambor likställs med makar när det gäller bostadstillägg. Om det på grund av omständigheterna är sannolikt att två personer är sambor, ska dessa likställas med sambor. Detta gäller inte om den som ansöker om bostadstillägg eller den som sådant bidrag betalas ut till visar att de inte är sambor. Samma bedömningsgrunder gäller för bostadstillägg som för bostadsbidrag (se stycket ovan).

Lösning

Om det är så att ni har separata ingångar, fullständigt separat hushåll, inte har något ekonomiskt samarbete, saknar sexuellt samliv och har ett marknadsmässigt hyresavtal ser jag inget som tyder på att ditt ex skulle bli av med varken bostadsbidrag eller bostadstillägg.

Om däremot något av ovanstående passar in på er relation så kan ni få problem och måste då lägga mer tid på att styrka att er relation inte är av sambokaraktär.

För kortare uppföljande frågor nås jag på emil.blomqvist@live.se

Med vänlig hälsning,

Emil Blomqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (101)
2018-05-22 Har försäkringskassan rätt att be om att få ut uppgifter från en förskola?
2018-05-22 Kan försäkringskassan rikta återkrav mot ett dödsbo och vad kan dödsboet isåfall göra?
2018-05-12 Byte av handläggare
2018-05-07 Kan jag lämna mitt hus och få bostadbidrag före skilsmässan?

Alla besvarade frågor (54529)