Produktionschefs behörighet att ingå avtal om kompensation vid leveransdröjsmål

2016-03-26 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Som produktionschef i ett aktiebolag, har man rätt att ingå avtal som gäller kompensation med en halv miljon för dröjsmål av en specialbeställd maskin (värd 3,5 miljoner), när VDn är frånvarande ca två dagar? VDn anser här att leverantören är känd för tidigare strul med leverans och vill utöver avtalet kräva skadestånd. Går det?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga!

Möjligheterna att kräva ytterligare ersättning beror både av produktionschefens rätt att ingå avtal om kompensation och av innebörden av ett sådant avtal. Har produktionschefen inte haft behörighet att företa rättshandlingen är den inte giltig, samtidigt som ett giltigt avtal inte nödvändigtvis behöver utesluta ytterligare ersättningskrav.

Vad först gäller rätten att å annans räkning ingå avtal (i detta fall ställningsfullmakt) måste produktionschefen, utöver att ha behörighet, även ha befogenhet (med mindre motparten varit i god tro avseende eventuellt befogenhetsöverskridande). Behörigheten följer inom anställningsförhållanden, om ej annat rättsgrundande faktum (omständighet som grundar rätt) existerar, av en arbetstagares ställning, medan befogenheten bestämts av eventuella behörighetsinskränkande instruktioner. Vilken behörighet en viss ställning ger avgörs av sedvana och i viss utsträckning vad medkontrahenten, i detta fall leverantören, med fog uppfattat (se 10 § 2 st. lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område). Sedvanan och den befogade uppfattningen är i sin tur (utöver den anställdes position) avhängig företagets storlek, verksamhetsföremål och branschtillhörighet.

Om den specifika handlingen faller inom produktionschefens behörighet beror som synes främst på vad företaget ägnar sig åt och hur stort det är. Eftersom sagda omständigheter inte är kända kan ingen definitiv bedömning göras. I allmänhet får dock annat än vardagliga sysslor för någon med den specifika positionen anses falla utanför behörigheten. Därtill bör noteras att ytterligare faktorer (exempelvis en undermålig organisationsstruktur och tidigare partsbruk) både kan föranleda uppkomsten av en fullmakt och påverka dess omfattning, varför arbetstagaren ställning eventuellt inte blir ensamt avgörande.

Slutligen får, vid tolkning av avtalet, dess ordalydelse och andra omständigheter beaktas. Framgår därav att avtalet avsetts utesluta varje annan form av ersättning, kan inga ytterligare krav framföras, förutsatt att ingen ogiltighetsgrund äger tillämpning.Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1337)
2020-09-19 Kan man driva in en skuld utan att ha ett skriftligt avtal?
2020-09-15 Försäljning av varor man inte äger
2020-09-13 Kan en person med demens skriva giltig fullmakt?
2020-09-09 Vilka angelägenheter fåren framtidsfullmakt avse?

Alla besvarade frågor (84354)