Preskription och invändningsrätt när konkursbo har övertagit fordran

Hej!

Jag undrar lite över detta med konkurs. Vi anlitade ett bolag som renoverade vårt badrum och på slutet av renoveringen begärdes de i konkurs. Detta var för c:a 1 ½ år sedan. Vi fick aldrig någon information om detta och vi upptäckte detta via internet. Det var lite skåp och annat som vi själva fick hantera för att göra klart. Vi har betalat halva arbetet och noterat att det har inte blivit riktigt gjort på vissa ställen. Jag undrar lite hur detta med konkurs fungerar, då jag har ingen lust att betala resterande av räkningen iom några saker måste göras om som kanske gör att våtskiktet måste penetreras. Hur länge kan en konkurs pågå? Finns det några riktlinjer eller dylikt där man kan anse att man inte längre står i skuld till ett konkursat bolag? Jag kan inte precis begära att bolaget rättar sina fel då det inte finns längre och vill helst inte ha med dem att göra. Och jag vill inte anlita någon annan förrns jag vet att/om det kommer en faktura från konkursförvaltaren och att bolaget är verkligen avregistrerat.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I det följande svaret utgår jag ifrån att du har anlitat bolaget i egenskap av konsument.

Hur länge kan en konkurs pågå?

Vanligtvis pågår konkursen fram till dess att det ej längre är ekonomiskt försvarbart att fortsätta att driva konkursen varvid den avskrivs (10 kap. 1 § konkurslagen). Således beror det på hur pass omfattande verksamheten har varit tills denna punkt nås.

Fordrans upphörande

Vad gäller din fråga om när din skuld kan anses upphöra regleras detta i preskriptionslagen (PreskL). I ditt fall gäller det en fordran mellan dig som konsument för en tjänst utförd av en näringsidkare vilket innebär att skulden upphör (preskriberas) tre år efter tillkomsten (2 § andra stycket PreskL). Undantag gäller för löpande skuldebrev vilka preskriberas tio år efter tillkomsten. Sannolikt rör det sig ej om ett löpande skuldebrev eftersom konsumentkreditlagen (KKrL) innehåller ett förbud mot löpande skuldebrev vid kreditköp (30 § KKrL).

Den sannolika preskriptionstiden om tre år återställs varje gång det sker ett preskriptionsavbrott (6 § PreskL). Preskriptionsavbrott sker då du erkänner skulden på något vis, exempelvis genom betalning eller amortering eller när du mottagit ett krav om betalning eller påminnelse om skulden (5 § PreskL).

Avskrivs konkursen och bolaget (den juridiska personen) upphör finns det inte längre någon som kan kräva in fordran.

Konkursboet skulle emellertid även kunna överlåta den fordran de har gentemot dig till något annat bolag. I sådant fall kvarstår din rätt att göra gällande samma invändningar som du hade kunnat göra gentemot säljaren (28 § KKrL). Mer om din invändningsrätt nedan. Har fordran överlåtits ska du underrättas om överlåtelsen såvida inte överlåtaren har för avsikt att fortsättningsvis svara för sina förpliktelser enligt avtalet (28 § andra stycket KKrL).

Invändningsrätt

Du framför att tjänsten ej fullgjorts samt att det framkommit brister i den del av tjänsten som har utförts. Vid köp av tjänst mellan en privatperson och en näringsidkare finns tvingande bestämmelser till konsumentens fördel i konsumenttjänstlagen, hädanefter KTjL (3 § KTjL).

Har tjänsten ej utförts fackmannamässigt eller ej fullgjorts enligt vad som avtalats är tjänsten felaktig (9 § KTjL). Tjänsten kan även vara felaktig om utförandet av tjänsten avviker från uppgifter som lämnats innan köpet och som kan antas ha inverkat på avtalet (10 § KTjL). Felbedömningen görs utifrån förhållanden vid tidpunkten när tjänsten slutfördes (12 § KTjL) såvida ej garanti lämnats varvid näringsidkaren ansvarar för försämringar även under garantitiden (14 § KTjL). Näringsidkaren ansvarar även för försämringar som inträffar därefter om försämringen är en följd av ett avtalsbrott (13 § KTjL). Huruvida renovationen kan anses felaktig kan jag ej ta ställning till utan den bedömningen får du själv försöka ta ställning till.

För att ha rätt att kräva några vidare påföljder måste du reklamera felet inom skälig tid, eller inom två månader från det att du upptäckte felet eller bort upptäcka felet (17 & 18 § KTjL). Påföljderna som kan göras gällande om reklamation sker inom skälig tid och felet ej beror på dig är: prisavdrag, avhjälpande, hävning och rätten att hålla inne den del av betalningen som påföljden berättigar (16 § KTjL). Eftersom avhjälpande ej sannolikt kommer på tal kan hävning göras gällande om tjänstens syfte i huvudsak är förfelat och näringsidkaren insåg detta (21 § KTjL). Detsamma gäller att du kan ha rätt att häva köpet avseende den del av tjänsten som ej blev utförd (21 § andra stycket KTjL). Kommer hävning ej på tal kan du i stället kräva ett prisavdrag motsvarande din kostnad för att få felet avhjälpt såvida prisbeloppet ej är oskäligt stort i förhållande till felets betydelse för dig (22 § KTjL).

Eftersom tjänsten aldrig avslutats skulle du eventuellt även kunna göra påföljder för säljarens dröjsmål gällande (24 § KTjL). Även här krävs att du reklamerar inom skälig tid (26 § KTjL) och påföljderna är desamma (25 § KTjL).

Om du anser att du har rätt att komma med invändningar så kan du rikta dessa mot konkursboet, eller om fordran överlåtits mot den nya borgenären.

Sammanfattning

Hur länge konkursen kan pågå är beroende av hur pass lång tid det tar för konkursförvaltaren att avveckla företaget. Din skuld preskriberas om det inte inträffar ett preskriptionsavbrott inom tre år. Fordran skulle dock också kunna överlåtas till ett annat bolag så att din skuld består även efter det att konkursen avskrivs. Eventuellt skulle du kunna ha rätt att göra gällande en påföljd enligt konsumenttjänstlägen för att inte behöva betala delar av eller hela skulden.

Hoppas mitt svar varit behjälpligt och lycka till!

Henrik ÖsterströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”