Påföljder om arbetstagaren är olovligt frånvarande från arbetet?

Hej. Jag hade en anställd som försvann från jobbet efter 1 månad, jag har kontrakt med honom på 1 år. Jag har försökt nå honom men har inte fått svar. Vad kan jag göra mot honom? Han jobbade som chaufför så ni kan tänka skadan som han skapade genom att försvinna.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du som arbetsgivare undrar vad du skulle kunna göra åt att en arbetstagare olovligt har varit frånvarande från jobbet. Konsekvenserna beror på vad som gäller enligt eventuellt kollektivavtal på arbetsplatsen och vad som framgår av det personliga anställningsavtalet. Jag kommer här att resonera utifrån konsekvenser enligt lagen om anställningsskydd (LAS).

Hur länge ska frånvarandet ha pågått för att vara betydande?

Det framgår inte i din fråga hur länge arbetstagaren varit olovligt frånvarande från arbetet. Utgångspunkten är att frånvaron ska ha pågått under en inte obetydlig tid. Inte obetydlig tid är svårdefinierat men riktlinjen är runt två-tre veckor utan kontakt med arbetstagaren. Det finns dock omständigheter som gör det möjligt att även en kortare frånvaro kan vara tillräcklig för uppsägning/avsked. Enligt förarbeten ska dock hänsyn tas till om arbetstagaren haft godtagbara skäl för sin frånvaro (prop. 1973:129 sid. 124). Det är därför viktigt att du som arbetsgivare tar reda på orsaken till arbetstagarens frånvaro och om möjligt, vidtar åtgärder för att frånvaron ska upphöra . Är det fråga om korta och enstaka tillfällen med en godtagbar förklaring är det sannolikt inte grund för uppsägning eller avskedande.

Konsekvenser av olovligt frånvarande

Olovligt frånvarande kan vara saklig grund för både uppsägning och avskedande, (7 § samt 18 § LAS och prop. 1973:129 sid. 239). Att utebli från jobbet skulle nämligen kunna ses som en sorts arbetsvägran, vilket hänför sig till saklig grund på grund av personliga skäl, d.v.s. att det hänför sig till arbetstagaren personligen.

Uppsägning

Olovlig frånvaro från arbetsplatsen är en form av misskötsamhet och utgör i allmänhet saklig grund för uppsägning.

I detta fall bör det inte finnas skäl att kräva att du som arbetsgivare ser över omplaceringsmöjligheterna för arbetstagaren, med tanke på att arbetstagaren inte befinner sig på jobbet, (7 § 2 st LAS). Om du vill genomföra en uppsägning av arbetstagaren på grund av omständigheter som hänför sig till arbetstagaren personligen ska du underrätta arbetstagaren och dennes eventuella arbetstagarorganisation om detta minst två veckor i förväg, (30 § 1 st 2 meningen LAS samt 30 § 2 st LAS).Det innebär att du i sådant fall borde agera så snart som möjligt. Uppsägningen ska vara skriftligt och du kan även bli skyldig att uppge de skäl du haft för uppsägningen om arbetstagaren begär det, (8-9 §§ LAS). Uppsägningsbeskedet skall lämnas till arbetstagaren personligen, (10 § LAS).

Vid uppsägning gäller även en uppsägningstid på minst en månad, beroende av vad som står i kollektivavtal eller det personliga anställningsavtalet, (11 § LAS). En arbetstagare som har blivit uppsagd har även rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare. Om en uppsagd arbetstagare som är arbetsbefriad mottager ersättning från annan anställning kan du som tidigare arbetsgivaren dra av motsvarande belopp i din ersättning till arbetstagaren. Dubbel lön under arbetsbefriad uppsägningstid är därför i princip inte möjligt, (12 § LAS).

Avskedande

Om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren finns även möjlighet att avskeda denne, (18 § LAS). För att ett avskedande ska kunna komma ifråga krävs att det ska röra sig om ett sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende som inte ska behöva tålas i något rättsförhållande. Här bör du alltså göra ett avvägande gällande hur länge arbetstagaren varit frånvarande, av vilken anledning samt vilken ställning personen har. Om du vill avskeda arbetstagaren ska denne underrättas minst en vecka i förväg (30 § 1 st 2-3 meningen LAS). Avskedet ska även vara skriftligt och lämnas till arbetstagaren personligen, (19-20 §§ LAS). Det finns ingen uppsägningstid vid avskedande.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra MadsenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”