Övertagande av hyresrätt vid bodelning

2015-04-07 i Bodelning
FRÅGA
Jag och min exfru delade en hyresrätt under 17 år. Jag hade den innan vi träffades och värden ville inte ändra till fler personer på kontraktet.Vi skiljde oss 140505. Inga barn. Hon hyrde rum på annan ort sedan sept 2013. Hon skrev sig formellt där 140416 men ändrade tillbaka till lägenheten 150225, utan att informera mig. Hon bor fortfarande i ett rum på annan adress. Den 24 mars begärde hon bodelning och i samtal 150403 uttryckte hon för första gången önskemål att överta den. Jag har haft den uthyrd i andrahand sedan 150201 men kommer ha behov av den igen från 150601.Hon har stått i bostadskön sedan 2005 med flera förstaplaceringar på lägenheter. Hon hävdar att hon inte kan få dessa kontrakt då hon inte har en tillräckligt bra ekonomi och saknat inkomst under en sjukskrivning från juli 2013 till början av detta år. Nu har hon börjat arbeta igen. För att klara ekonomin i lägenheten på Verkstadsgatan (en tvåa för 7000 kr) tänker hon sig att dela med en vän.Jag har själv inga möjligheter att få lägenhet via bostadskön. Hon kan uppvisa regelbundna inkomster i sin enskilda firma, vilket inte jag kan i min verksamhet. Jag skulle alltså ha svårt att få ett nytt kontrakt i nuläget. Förutom lägenheten kommer bodelningen främst att reglera skulder. Vi har inga större tillgångar att dela, förutom några aktier som redan är delade.Frågor:1. Vem har rätt till lägenheten?2. Har jag rätt till kompensation om hon övertar?3. Vad skulle en dom grunda sig på? Behovsprövning? Annat?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. När ett äktenskap upplöses, ska en bodelning ske. Där fördelar makarna sina tillgångar och avräknar sina skulder. Bostaden är även en tillgång som i regel ska ingå i bodelningen, såvida den inte gjorts till enskild genom exempelvis äktenskapsförord. Vid bodelning är grundprincipen att all giftorättsgods (egendom som inte gjorts till enskild) ska delas lika.


Vem ska då tilldelas bostaden?

Utgångspunkten är att det är den som bäst behöver bostaden som ska få den i avräkning på sin lott (11 kap. 8 § äktenskapsbalken). Detta innebär, kort och gott, att den som har störst behov av bostaden ska tilldelas den och bostadens värde ska avräknas på makens lott, det vill säga så kompenseras maken som inte får bostaden. Vid behovsprövningen beaktar domstolen bland annat makarnas möjlighet att skaffa annan bostad, makarnas hälsa och ålder, samt avståndet till makarnas arbetsplats. I din situation hade din maka enklare att skaffa sig en hyresrätt, varför detta talar till din fördel att du bör få hyresrätten, men det är även andra omständighet som spelar in. Din makas sjukskrivning kan påverka något, men torde inte vara avgörande. Även om den ena makens anses ha störst behov av bostaden, måste ett övertagande ses som skäligt.


Skulle du kompenseras i ditt fall?

Om din maka övertog er lägenhet gäller följande. En hyresrätt åsätts normalt inget värde. Detta hänger ihop med att det är straffbart att villkora om en ersättning vid övertagande av en hyresrätt (12 kap. 65 § jordabalken). Mot denna bakgrund, skulle du sålunda inte kompenseras om din maka övertog hyresrätten. Emellertid har denna fråga kommit att bli omstridd och inte helt okomplicerad att svara på. Det är alltså juridiskt oklart om, och i sådant fall hur mycket, ersättning som den övertagande maken ska kompensera den andra maken med. Du kan inte ta för givet att du kommer få ersättning om din maka tar över lägenheten. Om resultatet av en bodelning eller ett övertagande skulle bli oskäligt, kan jämkning komma i fråga (12 kap. 1 § äktenskapsbalken).

Om det varit fråga om en bostadsrätt, hade bostadsrättens värde avräknats på den övertagande makens lott. Detta hade inneburit att den andra maken hade kompenserats.

Sammanfattningsvis så är utgångspunkten att det makarnas äger, som inte är enskild egendom, ska likadelas mellan makarna. Vad gäller lottläggningen, det vill säga egendomsfördelningen, så bör respektive make i första hand få behålla det den själv äger, men det är av vikt att det i slutändan blir så att makarna får hälften vardera. Detta gäller så länge det inte är oskäligt. En hyresrätt ska övertas av den make som har störst behov av bostaden. Med anledning av att en hyresrätt inte har något värde, är det ovisst om ersättning kommer i fråga för den part som inte tilldelas bostaden.

Om du har några fler frågor, är du åter varmt välkommen att höra av dig oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2555)
2020-07-03 Hur räknar vi ut bodelningslikviden vid partiell bodelning?
2020-07-01 Bodelning när ena maken har ett lån
2020-06-30 När man inte kommer överens under bodelningen
2020-06-30 Är en gåva enskild egendom?

Alla besvarade frågor (81705)