orubbat bo med särkullsbarn

2021-08-31 i Särkullbarn
FRÅGA
Vi är gifta sedan 31 år. 2 GEMENSAMMA barn, inget äktenskapsförord. Inga fastigheter. Maken 2 särkullbarn, jag 3. Vi har skrivit ett testamente där vår önskan är att den som överlever den andre ska sitta i orubbat bo. Om någon av oss går bort och vi har 500000kr var i fonder och aktier och sparande..hur fördelas arvet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 23 kap 1§ Ärvdabalken ska ett arvskifte förrättas mellan arvingarna när en arvlåtare avlider. Av samma bestämmelse framkommer att om den döde var gift så skall först en bodelning förrättas enligt bestämmelserna i Äktenskapsbalken. Detta innebär att den efterlevande maken har rätt att begära bodelning innan arvskiftet.

Enligt huvudregeln ska det gemensamma giftorättsgodset fördelas lika mellan makarna vid en bodelning. Men vid en situation där äktenskapet upplöses genom dödsfall finns det en möjlighet för den efterlevande maken att jämka bodelningen och begära att vardera part behåller sitt giftorättsgods (12 kap. 2 § Äktenskapsbalk). Om den efterlevande maken begränsar sin begäran till att avse endast en del av sitt giftorättsgods, skall den andra sidan behålla motsvarande kvotdel av den avlidna makens giftorättsgods, varefter återstoden fördelas enligt huvudregeln. Det framgår av bakgrundsinformationen att ni har skrivit ett testamente om att den överlevande maken får sitta i orubbat bo. Detta innebär med andra ord att ni väljer att inte genomföra någon bodelning vid dödsfallet och att den överlevande får alla tillgångar.

Kan man sitta i orubbat bo när det finns särkullbarn?

Möjligheten för en arvlåtare att testamentera bort bröstarvingars rätt till arv är begränsat. Bröstarvingar kan aldrig göras arvslösa eftersom att de alltid har rätt till sin laglott, även om det finns ett testamente som säger annorlunda. Enligt 7 kap. 1 § Ärvdabalken är laglott en lagstadgad rätt för bröstarvinge att ärva hälften av sin arvslott. Om en arvlåtare skulle ha två bröstarvingar, är vardera bröstarvinges arvslott hälften av arvlåtarens kvarlåtenskap. Laglotten är hälften av arvslotten och därmed en fjärdedel av arvlåtarens kvarlåtenskap. I de fall er make skulle avlida först utgör varje barns arvslott en fjärdedel av 500 000 kr, och laglotten utgörs av en åttondel av 500 000 kr. Om ni skulle avlida först utgör varje barns arvslott en femtedel av 500 000 kr, och laglotten utgörs av tiondel av 500 000. Varje barn har en lagstadgad rätt att få ut sin laglott. Gemensamma barn måste dock vänta med sitt arv tills både makar har dött. Särkullbarn har dock rätt till sin laglott på en gång när dennes förälder avlider.

Trots testamente där det framgår att den efterlevande ska sitta i orubbat bo har särkullbarn rätt till sin del av laglotten när sin förälder gått bort. Särkullbarnen kan därmed välja att jämka testamentet och begära ut sin laglott när ena maken avlider (7 kap. 3 § ärvdabalken). För att kunna sitta i orubbat bo får man övertala särkullbarnen att respektera testamentet och inte jämka det.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku Chiu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?