Olaga hot från ungdomar

FRÅGA
Hej, Jag är 15 år gammal. Jag blev härom dagen utsatt för ett brott. Jag fick grova mordhot där dom sa att dom skulle döda mig och skada min familj. Han som gjorde brottet var 14 år gammal "tyvärr". Men det fanns en till kille med som är 16 år gammal men vi har tyvärr inte så mycket information om han. Men det jag undrar är om jag kan begära skadestånd? Som jag förstått det är att hans Mamma då får betala skadeståndet...?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gällande brott mot någons frihet och frid, förekommer reglerna i Brottsbalken (BrB).

Gällande skadestånd förekommer reglerna i Skadeståndslagen (SkL).

Vad gäller vid hot?

Den som hotar någon annan med syfte att framkalla rädsla för ens egen eller annans säkerhet till någon annan, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot (4 kap. 5 § BrB). Olaga hot innebär att någon hotar att skada dig eller din egendom, saker som du äger. Hotet som någon uttalar mot dig kan omfatta andra personer, djur eller föremål som har stor betydelse för dig, det vill säga att hota att döda någons familj innefattas också av olaga hot. Däremot måste hotet uppfattas som allvarligt för att det ska vara brottsligt, detta innebär att brottet inte är allvarligt om den som blir hotad inte tar hotet på allvar eller vet kan skydda sig själv genom att stoppa hotet.

För att brottet ska betraktas som grovt krävs det i regel att hotet förstärkts med hjälp av vapen eller att gärningen har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art, (4 kap. 5 § andra stycket BrB)

Kan man dömas till brott om man är minderårig?

Om någon begår ett brott innan denne har fyllt femton år får denne inte dömas till någon påföljd. Detta innebär att om någon som är 14 år gammal begår ett brott kommer denne inte att kunna dömas till någon påföljd som böter eller fängelse, (1 kap. 6 § BrB). Dessutom råder det ett retroaktivitetsförbud som innebär att ingen person får dömas till ett brott i efterhand för en gärning som inte var straffbar när det begicks, vilket innebär att en person inte kan få sitt straff vid ett senare tillfälle när denne är vuxen.

Om man har fyllt 15 år men inte 18 år gäller speciella regler. Personer som begår brott i denna ålder kan inte dömas till fängelse, men däremot kan dessa få ungdomstjänst, ungdomsvård eller sluten ungdomsvård om brottet är särskilt allvarligt. Ungdomstjänst innebär att personen i fråga får jobba gratis i exempelvis en idrottsförening; och ungdomsvård innebär att personen i fråga måste följa vissa regler som socialtjänsten bestämt, det kan exempelvis vara att gå att prata med en kurator, psykolog, eller en liknande socialarbetare vissa dagar. Sluten ungdomsvård är likställt ett fängelse fast för ungdomar, på en sluten ungdomsvård får man sitta med andra ungdomar och gå i skolan där. Personer som begår brott i denna ålder kan även få böter som straff.

Kan minderåriga betala skadestånd?

Den som kränker någon annan som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet eller frid blir ersättningsskyldig för den skada som kränkningen innebär, (2 kap. 3 § SkL). För att bli skadeståndsskyldig för kränkning måste detta ske genom brott, detta innebär att den som blivit hotad har rätt till skadeståndsersättning för kränkning eftersom det har skett i samband med brott. Vice versa innebär detta att om någon kränker någon annan bortom någon brottslig gärning kan denne inte få någon skadeståndsersättning.

Gällande minderåriga som begår en gärning som medför skadeståndsskyldighet, har föräldrar som har vårdnaden om barnet strikt skadeståndsansvar, (3 kap. 5 § SkL). Detta kallas för vårdnadshavares principalansvar och innebär att vårdnadshavare bär ansvar för gärningar som begås av barnet. Ansvaret omfattar sakskada, personskada och även kränkning som barnet vållar genom brott, syftet med regeln är att föräldrar har skyldighet att vidta lämpliga åtgärder för att barnet inte ska orsaka skador för någon annan (6 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken).

Om ett barn har dragit på sig ett skadestånd har då alltså både barnet men också föräldrarna ansvar för att skadeståndet betalas. Om barnet har två vårdnadshavare innebär det att båda vårdnadshavare, var för sig, bär ansvaret solidariskt. Detta innebär att skadeståndet i helhet kan krävas av en vårdnadshavare, vare sig det är modern till barnet eller fadern. Det bör nämnas att det finns en gräns för vårdnadshavarnas Skadeståndsskyldighet som är högst en femtedel av prisbasbeloppet för en skadehändelse, för 2019 är det 9 480 kr (3 kap. 5 § andra stycket SkL). Detta innebär inte att ungdomar endast kan få skadeståndsskyldighet på högst en femtedel av prisbasbeloppet utan skadeståndsansvaret är kvar tills att det är betalat eller att skulden preskriberas.

Hur blir det i ditt fall?

Utifrån din fråga framgår det att två ungdomar, varav en under 15 år, har hotat dig och därav framkallat rädsla för din och din familjs hälsa. Detta är i min mening, efter de angivna omständigheterna, ett brott som medför skadeståndsskyldighet. Mitt råd är att, om du känner rädsla för din eller din familjs hälsa, att prata med dina föräldrar och berätta vad som har hänt. Därefter kan ni tillsammans göra en polisanmälan eller att du tillsammans med dina föräldrar pratar med ungdomarnas vårdnadshavare för att avstyra hotet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (886)
2020-02-18 Inspelning av samtal - Vad gäller?
2020-02-18 Vad kan jag göra när jag och min partner trakasseras av mitt ex?
2020-02-16 Vad krävs för att brottet grov fridskränkning ska bli aktuellt?
2020-02-15 Stalkning och olaga förföljelse

Alla besvarade frågor (77205)