FrågaFAMILJERÄTTBodelning17/06/2020

När förlorar jag rätten att begära bodelning efter äktenskapsskillnad?

Jag och mitt ex skilde oss i februari 2008, då ägde vi en gård tillsammans, jag valde att flytta och han sa att han inte skulle ha råd att bo kvar om vi gjorde en bodelning vilket var en tragedi för barnen enl honom, jag orkade inte engagera mig i saken och flyttade utan bodelning, strax där efter gjorde han en värdering på gården och den visade sig vara värd 3 ggr mer än vad vi köpt den för... nu under åren har han gjort allt för att göra mitt liv till ett rent helvete, förstört mina relationer med barnen mm, barnen är myndiga nu så min frågan är om jag kan kräva att det görs en bodelning nu sent efteråt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor rörande bodelning vid äktenskapsskillnad regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). En bodelning på grund av äktenskapsskillnad ska göras när äktenskapet har upplösts (9 kap. 4 § ÄktB). Bestämmelserna om bodelning bygger på att anspråk på giftorätt inte preskriberas (tidpunkten då man förlorar rätten att påkalla anspråk) och det finns inte heller någon tidsfrist inom vilken bodelning ska påkallas. Någon exakt gräns för när man förlorar sin rätt att begära bodelning finns alltså inte. Det har däremot utvecklats praxis från Högsta domstolen (HD) som säger att "rätten att påkalla bodelning under vissa förutsättningar kan bortfalla när någon under lång tid har underlåtit att påkalla en sådan och därigenom får anses ha nöjt sig med den faktiska fördelning som skett eller eftergivit sin rätt" (NJA 1993 s. 570). I detta fall rörde det sig om 24 år mellan skilsmässan och ansökan om bodelning och den sökande kunde inte förklara varför det hade tagit så lång tid att påkalla bodelning vilket ledde till att hans begäran avslogs. I ett annat rättsfall med samma utgång som 1993 års fall dröjde det 22 år mellan äktenskapsskillnad och begäran om bodelning (NJA 1935 s. 613).

I ett fall från 2009 (NJA 2009 s. 437) rörde det sig om en situation som liknar din egen. I det fallet dröjde det tio år mellan skilsmässan och ansökan om bodelning. Den allmänna preskriptionstiden för att påkalla anspråk är tio år (2 § preskriptionslagen). Med beaktande av att giftorätt inte har någon sådan preskriptionstid så kunde dröjsmålet med att begära bodelning inte i sig innebära att man har förlorat sin rätt. Vidare beaktade man att det rörde sig om fast egendom (en fastighet). I sådana fall man ska vara försiktigt med att preskribera rätten till anspråk för tidigt. Vidare hade den sökande lämnat förklaringar till varför han inte hade påkallat bodelning tidigare. Som skäl till att han inte påkallade bodelning i anslutning till äktenskapsskillnaden anförde han att det var bäst för barnen att inte behöva byta boendemiljö samt att hans make vid tidpunkten för skilsmässan inte kunde lösa ut honom ur fastigheten. Detta är snarlikt din egen situation. Skillnaden är att det har gått 12 år i ditt fall, men med tanke på att du har liknande skäl till ditt dröjsmål med att påkalla bodelning så bör det inte vara några problem.

Sammanfattning

Det finns ingen given gräns för när rätten att påkalla bodelning förloras. Ur praxis kan man se att rätten att påkalla bodelning har förlorats drygt 20 år efter äktenskapsskillnaden, men inget säger att denna rätt inte kan gå förlorad även innan. Det framgår dock att man kan påkalla bodelning efter tio år (NJA 2009 s. 437). Med tanke på giftorättens konstruktion (att anspråket inte preskriberas) och att ditt fall är så pass likt 2009 års fall bör omständigheten att det har gått 12 år inte leda till att du har förlorat din rätt att påkalla bodelning. Det bör alltså inte vara några problem.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”