Möjligt att via gåva minska sitt giftorättgods före äktenskapsskillnad?

2019-09-22 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej.Jag är ekonomiskt ombud för en person som äger (100%) och driver en skönhets- och frisörsalong. Hon är gift (sedan ca 7 år), och har barn (15 år) i ett tidigare äktenskap.Nu verkar äktenskapet vara på väg att krascha, och hon vill säkra att hon i ett sådant fall fortfarande kan äga och driva sitt företag ensam. Hon har själv startat och drivit upp företaget utan nämnvärd assistans från sin make, som ägnar sin huvudsakliga tid till att spela på höstar,Mitt scenario är följande:- Hon säljer 92% av sina aktier till sin son (från det tidigare äktenskapet) för 1 krona.- Hon behåller själv 8%. Genom att behålla 8% har hon inget inflytande i bolaget.- Hon är VD och styrelseordförande.Om "något " händer:SkilsmässaHennes make har rätt till hälften av hennes aktier. Det innebär att han kan få högst 4% av aktierna i bolaget. Med 4% kan man inte påverka någonting. Den som har 92% kan tvångsinlösa aktierna.Hon behåller de andra 4%. Sedan kan hon göra upp med sin son att köpa tillbaka aktierna. Och sedan tvångsinlösa de andra 4%-enHon har rätt till 50% av bostadsrätten de har tillsammans.DödsfallOm hennes make avlider händer ingenting med företaget. Hon ärver bostadsrätten med de lån som finns.Om hon skulle avlida ärver hennes make hennes aktier (8%). Med bara 8% kan man inte påverka någonting. Den som har 92% kan tvångsinlösa de 8%-en.Fungerar detta? Vad bör hon mer tänka på?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tvångsinlösen

Det är korrekt som du säger vad gäller inflytande överaktiebolaget och möjligheten till tvångsinlösen då en aktieägare innehar mer än 90% av aktierna (22 kap. 1 § aktiebolagslagen).

Vederlagsregeln i äktenskapsbalken

Vad gäller upplägget inför en eventuell bodelningen vid äktenskapsskillnad måste en s.k. vederlagsregel beaktas (11 kap. 4 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Regeln tar sikte på situationer där ena maken tre år före en äktenskapsskillnad genom illojalt givande av gåva utan den andre makens samtycke minskar värdet av sitt giftorättsgods i betydlig omfattning vilket får till följd att ett fiktivt belopp motsvarande det bortgivna värdet adderas till den givande makens giftorättsgods vid bodelningen. För att regeln inte ska bli tillämplig krävs alltså antingen att transaktionen inte är att beakta som en gåva, att det har gått mer än tre år sen gåvotillfället vid ansökan om äktenskapsskillnad, att minskningen av giftorättsgodset inte är att anse som betydlig omfattning eller att gåvan givits med den andre makens samtycke.

Gällande om transaktionen ska anses som gåva så framgår av lagens förarbeten att det avgörs utifrån en helhetsbedömningen av rättshandlingen, inte hur parterna själva har betecknat transaktionen. Mest sannolikt skulle en sådan transaktion där företag överlåts till 92 % för 1 kronor anses som en gåva. Vad gäller att minskningen ska ha skett i inte obetydlig omfattning ska enligt förarbetena ta sin utgångspunkt i om gåvan motsvarar 10 % av gåvogivarens nettogifträttsgods är det att anse som betydlig omfattning. I de fall gåvogivaren förfogande över stort giftorättsgodsvärde kan även mindre andelar än 10 % vara att anse som i betydande omfattning. Vad gäller samtyckesrekvisitet så är det gåvogivaren som bär bevisbördan för att visa att det faktiskt förelåg ett samtycke.

Som nämnts ovan är utgångspunkten att det är gåvogivaren som bär ansvaret om vederlagsregeln tillämpas genom att det bortgivna värdet läggs till som en fiktivt belopp till dennes giftorättsgods vid bodelningen. Om det medför att den andre maken inte kan få ut sin andel så kan även gåvomottagaren tvingas återbära värdet av gåvan om denne vid gåvotillfället kände till att gåvan givits i syfte att minska möjligheterna för den andre makens att få ut sin andel vid bodelningen (13 kap. 3 § ÄktB). Ansvaret sträcker sig i fem år från gåvotillfället.

För ytterligare hjälp skulle jag rekommendera att du bokar tid med en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!

Med vänlig hälsning

Henrik Österström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll