Misstänkt för stöld i tjänsten

FRÅGA
Jag har blivit anklagad för stöld på jobbet, dom visar kvitto på ett återköp jag gjort och en övervaknings film som visar att jag är själv i kassan men ej att jag tar några pengar! Idag kallade min chef in mig med internrevisorn in på möte och sedan skickade hem mig på engång och ska höra av sig för vidare info och jag blev då avstägnd i två dagar. De hotade med avsked och polisanmälan. Vart vänder man sig med detta?
SVAR

Hej, och tack för att du använder dig av Lawlines rådgivning!

Om du är medlem i en fackförening, bör du berätta för din fackförening vad som hänt och begära förhandling mellan din och arbetsgivarens arbetsgivarorganisation. Du har alltså s.k. förhandlingsrätt enligt 10 § MBL. Det är t.o.m. så att din arbetsgivare, om han är kollektivavtalsbunden, har skyldighet att på eget initiativ förhandla med fackföreningen innan han tar ett beslut om uppsägning/avskedande (11 § MBL). Eftersom du inte anger att några sådana förhandlingar skett misstänker jag att ni inte har något kollektivavtal. I så fall finns det andra medel att använda sig av.

Din arbetsgivare måste kunna bevisa att du verkligen stulit på jobbet för att över huvud taget kunna avskeda/säga upp dig.

En anställd som stjäl i tjänsten riskerar att

- i allvarligare fall bli avskedad (18 § LAS)

- i mindre allvarliga fall bli uppsagda på saklig grund (7 § LAS).

Vilket det kan blir beror helt på omständigheterna i det enskilda fallet (t.ex. om du haft förtroendeställning, hur mycket som togs o.s.v.).

Om du känner dig orättvist uppsagd/avskedad, dvs. anser att din arbetsgivare avskedat/sagt upp dig utan denne visat att du gjort det du är anklagad för kan du

- yrka ogiltighetsförklaring och/eller

- yrka skadestånd.

Detta gör man hos tingsrätten. Man skickar in en stämningsansökan där man begär att domstolen ska förklara uppsägningen ogiltig eller avskedandet ogiltigt, dvs. att du vill att anställningen ska bestå. (34 § LAS vid uppsägning respektive 35 § LAS vid avskedande). Grunden för den här begäran, det här yrkandet, är att du inte begått någon stöld. Arbetsgivaren ska då inför domstolen bevisa att du stulit på jobbet. Jag kan dock inte göra någon bedömning av om övervakningsfilmen och kvittot som du beskrivit är tillräckligt eller otillräckligt bevis, utan det är något domstolen får bedöma.

I stämningsansökan kan du också begära/yrka skadestånd enligt 38 § LAS där du kan få ideellt skadestånd (ersättning för den kränkning uppsägningen/avskedandet inneburit).

Om du inte vill fortsätta jobba där efter att arbetsgivaren sagt upp dig eller avskedad dig, kan du välja att endast yrka skadestånd: både ekonomiskt skadestånd (ersättning för den ekonomiska förlust uppsägningen/avskedandet inneburit) och ideellt skadestånd.

Tänk på att det finns preskriptionsfrister, dvs. en viss tid du måste senast ha skickat din begäran till domstolen (samt underrättat din arbetsgivare om vad du tänker göra) för att kunna föra talan om ogiltigförklaring och skadestånd, annars förlorar du rätten att föra talan om dessa. (42 § LAS)

Preskriptionsfristen för ogiltighetstalan (40 § LAS)

Du måste senast 2 veckor efter att uppsägningen/avskedandet skedde berätta för din arbetsgivare att du tänker yrka ogiltigförklaring.

OBS, om din arbetsgivare inte berättade, då du blev uppsagd/avskedad, om vad du ska göra om du vill göra gällande att uppsägningen/avskedandet är ogiltigt, så är det istället en månad du har på dig från den dag anställningen upphörde.

Dessa tider gäller även som "deadline" för när du senast ska väcka talan hos domstolen.

Preskriptionsfristen för skadeståndstalan (41 § LAS)

Du måste senast 4 månader efter att uppsägningen/avskedandet skedde (eller förfallodagen för uppsägningslönens betalning) berätta för din arbetsgivare att du tänker yrka skadestånd.

OBS, om din arbetsgivare inte berättade, då du blev uppsagd/avskedad, om vad du ska göra om du vill yrka skadestånd, så är det istället senast 4 månader efter att anställningen upphörde som gäller.

Dessa tider gäller även som "deadline" för när du senast ska väcka talan hos domstolen.

För att sammanfatta vad du kan göra:

Kontakta din fackförening för hjälp.Yrka ogiltighetsförklaring av din anställnings upphörande hos tingsrätten.Yrka skadestånd hos tingsrätten.Komma ihåg att göra ovanstående innan tiden går ut.

Hoppas du fått svar på din fråga! Du är välkommen att återkomma med fler frågor.

Med vänliga hälsningar

Michelle Gaudin González
Fick du svar på din fråga?