Måste samtliga dödsbodelägare kallas till bouppteckningsförrättningen?

FRÅGA
Min mormors syster hade inga egna barn, bara syskonbarn - 5 st. När hon dog (maken hade dött innan) var det ett av syskonbarnen som "tog hand om det praktiska" d v s begravning och pappersarbete. Det var aldrig någon bouppteckning meddelad till övriga syskonbarn eller någon information rörande ett eventuellt testamente. Syskonbarnet ifråga ärvde sedan mormors syster, rubb och stubb (lägenhet, kapital e t c) Har detta gått korrekt till väga? Skall inte alla syskonbarn kallas till bouppteckning eller informeras angående testamente? Hur kan man få veta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmän information

Regler om bouppteckning finner man i 20 kap. ärvdabalken. Däri framgår att bouppteckning ska förrättas senast tre månader efter dödsfallet, om inte Skatteverket efter ansökan inom samma tid med hänsyn till boets beskaffenhet eller av annan särskild orsak förlänger tiden.

Då din mormors syster inte hade egna barn tillhör ni alla den andra arvsklassen (2 kap. 2 § ärvdabalken).

Har inte särskild dödsboförvaltning anordnats ska arvingar och universella testamentstagare (dödsbodelägare) gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. De företräder därvid dödsboet mot tredje man samt har rätt att tala och svara i mål som rör boet (19 kap. 1 § ärvdabalken).

Måste samtliga dödsbodelägare kallas till bouppteckningsförrättningen?

Samtliga dödsbodelägare ska i god tid kallas till förrättningen (20 kap. 2 § ärvdabalken). Det ska framgå av bouppteckningen vilka som närvarat vid förrättningen. För att det ska vara giltigt utan att samtliga dödsbodelägare närvarat krävs det att man vid bouppteckningen fogar bevis att denne i tid blivit kallad (20 kap. 3 § ärvdabalken). Det kan exempelvis ske genom att personen som inte kunnat närvara i ett skriftligt dokument intygar att denne i god tid blivit kallad till bouppteckningsförrättning. Intyget ska sedan skickas med som bilaga till bouppteckningen.

Om en arvtagare inte blivit kallad till bouppteckningen får Skatteverket inte registrera bouppteckning (20 kap. 9 § ärvdabalken), och en tilläggsbouppteckning ska förrättas inom en månad från att felet upptäcktes. Tilläggsbouppteckningen ska inom en månad lämnas in till Skatteverket (20 kap. 10 § ärvdabalken).

Vad innebär detta för dig?

Sammantaget har det i ert fall inte gått rätt till, då alla dödsbodelägare inte blivit kallade till förrättningen. Av denna anledning finns det skäl att inom en månad, från att ni fick reda på att bouppteckning skett utan er närvaro, förrätta en tilläggsbouppteckning och lämna in den till Skatteverket.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Narin Banaee
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (982)
2020-08-06 Särkullbarn tar egendom från dödsboet, är detta straffbelagt?
2020-08-06 Skatteskuld för avslutat dödsbo?
2020-07-29 Hindra delägare från att rota i dödsbo?
2020-07-22 Glömt att ta upp ett lokalhyreskontrakt i bouppteckningen

Alla besvarade frågor (82646)