FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt28/10/2019

Måste man vid upprättandet av en framtidsfullmakt ange en fullmaktshavare?

Vi, min fru och jag, håller på att upprätta framtidsfullmakter. Vi har fem barn spridda över landet. Två bor i samma stad som vi. (Nu).

När vi båda, min fru och jag, är oförmögna att sköta oss vill vi att den fullmakt vi gett till varandra skall överlåtas på något av våra barn. Eftersom det förmodligen ligger åtskilliga år in i framtiden måste det vara flexibelt till vilket barn den skall överlåtas. Omständigheterna vid den tidpunkten kan vara annorlunda än i dag.

Måste man ange en bestämd person redan idag eller kan man överlåta till barnen att i konsensus, eller någon annan form, utse den som skall ha fullmakten då?

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Frågor om framtidsfullmakt regleras i lagen om framtidsfullmakter.

Allmänt om framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Detta framgår av 1 § lagen om framtidsfullmakt.

Då en framtidsfullmakt är en individuell handling, innebär detta att du och din fru bör upprätta varsin framtidsfullmakt.

Upprättandet av en framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt ska vara skriftlig. Fullmaktsgivaren ska i två vittnens samtidiga närvaro skriva under fullmaktshandlingen eller intyga att han eller hon har skrivit under handlingen. Vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter, 4 § lagen om framtidsfullmakter.

I en framtidsfullmakt ska man ha en eller flera fullmaktshavare. Fullmaktsgivaren kan utforma fullmakten på ett flertal olika sätt. För att underlätta för alla parter bör man vara tydlig med vem eller vilka som är fullmaktshavare och i vilken ordning man vill att fullmakten ska gälla.

Vidare bör man tänka på att det tydligt ska framgå att det är fråga om en framtidsfullmakt, vilka angelägenheter fullmakten omfattar och vilka övriga villkor som gäller. Detta framgår av 5 § lagen om framtidsfullmakter.

Kravet om att ange fullmaktshavare

I förarbetena till lagen om framtidsfullmakter (prop. 2016/17:30 s. 35-36) framgår följande;

En vanlig fullmakt vilar i grunden på ett förtroendefullt förhållande mellan fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren. Den utgångspunkten bör i ännu större utsträckning gälla vid utformningen av en ordning med framtidsfullmakter. Det är därför naturligt att föreskriva att en framtidsfullmakt inte får vara ställd till den som vid var tid innehar den, utan att det i framtidsfullmakten måste anges vem som är fullmaktshavare. Eftersom en framtidsfullmakt får verkan först när möjligheterna för fullmaktsgivaren att återkalla fullmakten är begränsade, blir utpekandet av en fullmaktshavare än viktigare för fullmaktsgivaren.Genom att i lagen ställa krav på ett utpekande av vem som ska vara fullmaktshavare kommer det inte att råda någon tvekan om att den som agerar som fullmaktshavare har fullmaktsgivarens förtroende att sköta hans eller hennes angelägenheter. Regeringen anser därför att en framtidsfullmakt, för att vara giltig, bör peka ut vem som ska vara fullmaktshavare. Det bör alltså inte vara möjligt att låta fullmakten fungera som en legitimationshandling för vem som helst som innehar den.

Även om det i en framtidsfullmakt ska anges vem som är fullmaktshavare, kan man tänka sig flera olika konstellationer av fullmaktshavare.

Regeringen anser att det bör vara möjligt för fullmaktsgivaren att utse flera personer som fullmaktshavare. För en sådan lösning talar fullmaktsgivarens självbestämmande och hans eller hennes behov av att få utforma fullmakten så att en uppgift kan tilldelas den som är bäst lämpad. Fullmaktsgivaren kan t.ex. vilja låta en person ha hand om de ekonomiska angelägenheterna och en annan sköta de personliga angelägenheterna. Ytterligare ett skäl är att det med flera fullmaktshavare kan finnas möjlighet till avlastning, vilket i sin tur kan leda till att fler personer är villiga att åta sig ett fullmaktsuppdrag. Med en möjlighet att utse flera fullmaktshavare undviker man också att fullmaktsgivaren hamnar i en besvärlig situation och t.ex. tvingas välja endast ett av flera barn som företrädare.

Om fullmaktsgivaren så önskar, bör han eller hon kunna ange i framtidsfullmakten att flera fullmaktshavare endast ska få utöva uppdraget tillsammans, exempelvis beträffande vissa särskilt angivna frågor. Det får dock förutsättas att detta sker endast undantagsvis eftersom det riskerar att leda till att framtidsfullmakten förlorar sin verkan om en av flera utpekade faller ifrån. Dessutom måste risken för konfliktsituationer tas i beaktande av fullmaktsgivaren.

Det bör också vara möjligt att låta en framtidsfullmakt innefatta subsidiära, dvs. alternativa, förordnanden. Om den först påtänkte inte kan eller vill fullgöra uppdraget, kan fullmaktsgivaren vilja att någon annan ska inträda i den först utpekades ställe.

För det fall flera fullmaktshavare utses är det lämpligt att fullmaktsgivaren tydligt anger om de har behörighet att företräda fullmaktsgivaren var för sig, i förening (dvs. tillsammans) eller subsidiärt (dvs. i andra och tredje hand osv.).

Vad innebär detta för er?

Sammantaget finns det ett lagkrav på att i fullmakten ange minst en fullmaktshavare. Som det har redogjorts för ovan har ni som fullmaktsgivare dock en stor frihet att utforma framtidsfullmakten hur ni vill, under förutsättning att ni uppfyller lagkraven.


Hoppas att ni fick svar på er fråga!

Vänliga hälsningar,

Narin BanaeeRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”