Måste arvingar förvalta dödsboet?

FRÅGA
En fråga om dödsbo:Om man helt har brutit med sitt enda syskon och föräldrarna är döda - vad händer då om syskonet avlider ensamstående utan barn? Låt oss anta att det inte finns andra legala arvingar och inget testamente.Är man tvingad att gå in i dödsboet och ansvara för detta trots att man inte haft kontakt på många år och inte har något intresse av ev. arv?Alternativt - är man tvingad att betala en advokat eller annat ombud att hantera det?Om man nu är främlingar för varandra, hur gör man för att undvika att ens bli inblandad om syskonet skulle avlida?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om man som arvinge är skyldig att förvalta den avlidnas dödsbo. Bestämmelserna om arvskifte och dödsbo finns i ärvdabalken. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Förvaltning av dödsbo

När en person avlider uppstår ett dödsbo. Dödsboet är en juridisk person och utgörs av den avlidnes kvarlåtenskap, det vill säga dennes samlade tillgångar och skulder. Dödsboet upphör att existera då kvarlåtenskapen har fördelats mellan arvingarna genom arvskifte. Fram till dess måste det förvaltas. I första hand ska detta göras av den avlidnes efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare (18 kap. 1 § ärvdabalken). Dessa brukar kallas för dödsbodelägare, det vill säga de äger alla en andel i dödsboet. Som huvudregel ska dödsbodelägarna gemensamt förvalta dödsboet. Skulle de inte göra detta på ett korrekt sett så kan det i värsta fall leda till att de blir ersättningsskyldiga för den skada detta orsakar någon vars rätt är beroende av utredningen av boet (18 kap. 6 § ärvdabalken).

Vem räknas som arvinge?

I din fråga nämner du att det inte finns något testamente. I så fall kommer arvet att fördelas enligt den legala arvsordningen (2 kap. ärvdabalken). I din fråga nämner du vidare att det inte finns några efterlevande bröstarvingar eller föräldrar som kan komma att ta del av arvet. Det innebär att det är du som ensamt syskon som kommer att ha rätt till det (2 kap. 2 § 2 stycket ärvdabalken). Eftersom du räknas som arvinge så ska du alltså enligt huvudregeln förvalta dödsboet efter ditt syskon.

Måste en arvinge förvalta dödsboet?

Huvudregeln till trots är det möjligt för en dödsbodelägare att ansöka hos tingsrätten om att en boutredningsman ska tillsättas (19 kap. 1 § ärvdabalken). Denne tar då över förvaltningen av dödsboet från dödsbodelägaren. En sådan ansökan kostar 900 kr. För sina tjänster får boutredningsmannen betalt ur dödsboets medel (19 kap. 19 § 2 stycket ärvdabalken). Saknas det medel i dödsboet för att betala boutredningsmannen så blir det den som gjort ansökan som blir ersättningsskyldig.

Hur du kan gå vidare i ditt ärende?

Det är således fullt möjligt för dig att ansöka om att en boutredningsman ska tillsättas och på så sätt slippa förvalta dödsboet efter ditt syskon. Observera dock att det är förbundet med vissa kostnader.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du känner att du vill ha ytterligare hjälp i ditt ärende kan du exempelvis boka en tid med vår juristbyrå. Du kan även kontakta oss via telefon för mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00

Vänligen,
Joakim Strömbladh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1042)
2021-02-25 Laglotten i förhållande till efterarv.
2021-02-25 ​Bouppteckningsförrättning
2021-02-22 Hur dras begravningskostnader av vid bodelning
2021-02-18 Att inte kalla en bröstarvinge till bouppteckning

Alla besvarade frågor (89533)