FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 27/08/2020

Kränkande särbehandling på arbetsplats

Hej,

Hur hanterar jag att inte vara inkluderad i möten eller få information på min arbetsplats.

Därutöver har man i det öppna landskapet vi arbetar, högt talat om att man inte lyssnar på mig, att man faktiskt väljer det, (låter som en påhittad historia, men det är tyvärr sant).

Detta är en bråkdel av det som sker, och något som måsta hanteras då det är jag som drabbas samt min familj som även påverkas starkt av detta.

Överlag är bemötandet inte rättvist, det blir tillexempel en betydligt större sak om jag råkar ha gjort/orsakat ett fel, än om det är någon annan (då visar man motsatt istället förståelse).

Hur kan jag ta detta vidare på ett riktigt sätt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag beklagar att du får uppleva detta på arbetsplatsen, så ska det naturligtvis inte behöva vara. Jag ska nedan hjälpa dig med hur du kan gå tillväga för att försöka förbättra situationen.

Lagen som kan bli aktuell i ditt fall är arbetsmiljölagen, fortsättningsvis AML. Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), även förkortad OSA, som Arbetsmiljöverket utfärdat med stöd av arbetsmiljölagen specificerar ytterligare arbetsgivarens skyldigheter vid kränkande särbehandling. Av din fråga framkommer inte att något av det du nämnt utgör diskriminering, om så hade varit fallet hade situationen bedömts enligt diskrimineringslagen. Där finns det sju diskrimineringsgrunder som är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. I svaret kommer jag dock att utgå från att detta rör sig om kränkande särbehandling eftersom det ligger nära till hands utifrån din beskrivning. Tycker du däremot att någon av de ovannämnda diskrimineringsgrunderna ligger till grund för den orättvisa behandlingen får du gärna återkomma med en ny fråga.

Vem har ansvar för god arbetsmiljö?

Av din fråga framkommer inte om arbetsgivaren/chefen är delaktig i denna kränkande särbehandling men generellt är arbetsgivaren skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Utgångspunkten ska vara att allt som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs (3 kap. 2 § AML). Arbetsgivaren ansvarar för att motverka kränkande särbehandling, det vill säga kränkande handlingar mot en eller flera arbetstagare på som kan orsaka ohälsa eller att arbetstagaren hamnar utanför arbetsplatsens gemenskap. Arbetsgivaren ska klarlägga att kränkande särbehandling inte accepteras och även vidta åtgärder för att motarbeta omständigheter i arbetsmiljön som kan orsaka denna särbehandling (OSA). Det är Arbetsmiljöverket som övervakar att föreskrifterna följs och kan utfärda vitessanktionerade föreläggande i enskilda fall.

Vem kan en arbetstagare vända sig till?

Vänd dig till arbetsgivaren/chefen på arbetsplatsen och tala om vad som sker, samt påminn om skyldigheten att vidta åtgärder vid en sådan situation. Känner du att detta inte hjälper eller att det inte görs tillräckligt för att motverka den kränkande särbehandlingen kan du vända dig till skyddsombudet på din arbetsplats om ni har ett sådant. Ett skyddsombud bör finnas om det på en arbetsplats finns minst 5 regelbundet sysselsatta arbetstagare (6 kap. 2 § AML). Skyddsombudet ska företräda arbetstagare i arbetsmiljöfrågor och verka för en tillfredsställande arbetsmiljö (6 kap. 4 § AML). Du kan även vända dig till ett fackförbund om du är medlem i ett sådant, ifall de tidigare nämnda åtgärderna inte hjälper. Ytterligare en sak du kan göra är att som enskild arbetstagare göra en anmälan till Arbetsmiljöverket ''arbetstagares anmälan''.

Mina råd till dig

Ta i första hand kontakt med din arbetsgivare/chef och försök reda ut problemet med den kränkande särbehandlingen. Lyft upp arbetsgivarens skyldighet att vidta åtgärder. Skulle detta inte hjälpa eller är arbetsgivaren själv delaktig i denna särbehandling kan det bli svårare och då rekommenderar jag att du går vidare med de andra alternativen i den ordningen jag nämnt ovan.

Vänliga hälsningar,

Marina AlsayeghRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000