Köparens undersökningsplikt

2019-11-02 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hejsan, Vad är undersökningsplikten avseende köp av fast egendom och köp av lösegendom? tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid köp av fast egendom blir 4 kap. jordabalken (JB) tillämpligt. Enligt 4 kap. 19 § andra stycket JB ansvarar säljaren bara för sådana fel som köparen inte kunnat upptäcka vid en sådan undersökning som är påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter och omständigheterna vid köpet. Här uttrycks alltså en köpares undersökningsplikt vid köp av fast egendom. Undersökningsplikten vid den typen av köp är långtgående, vilket innebär att även trånga och svårtillgängliga utrymmen måste undersökas av köparen för att konstatera att inga fel föreligger. Sådana fel som köparen inte hade kunnat upptäcka trots en sådan ordentlig undersökning kallas för dolda fel och sådana ansvarar säljaren alltså för.

Vid köp av lös egendom blir antingen köplagen (KöpL) eller konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig.

Till skillnad från vid köp av fast egendom finns i KöpL ingen generell undersökningsplikt för köparen innan köpet uttryckt. I 20 § andra stycket KöpL står dock att köparen inte får åberopa fel som denne upptäckt om denne faktiskt gjort en undersökning av varan, eller om denne utan godtagbar anledning har struntat i att undersöka varan trots att säljaren uppmanat till det. Men köparen är alltså inte skyldig att på eget initiativ undersöka den lösa egendomen, även om det många gånger kan ligga i köparens eget intresse att göra det. Efter varans avlämnande står det dock i 31 § KöpL att köparen ska undersöka varan.


Om köparen är en privatperson och säljaren en näringsidkare blir istället KKöpL tillämplig, se 1 § KKöpL. Där har säljaren en upplysningsplikt enligt 16 § tredje stycket andra punkten KKöpL, men köparen har inte heller här någon uttryckt undersökningsplikt. Vad gäller efter varans avlämnande finns här ingen motsvarighet till 31 § KöpL, men det står dock i 23 § KKöpL att köparen inte får åberopa fel om denne inte reklamerar felet inom skälig tid efter det att denne borde upptäckt felet. Konsumenten kan alltså inte vara helt passiv efter att denne har tagit emot varan, utan enligt förarbetena ska konsumenten normalt ganska omgående göra en i vart fall ytlig granskning av varan.

Jag hoppas att jag kunnat klargöra hur läget ser ut. Om du har fler frågor rekommenderar jag att ta kontakt med Lawline via mail eller telefon för ytterligare rådgivning.

Vänligen,

Nora Tengnér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (774)
2019-12-25 Får ett företag vägra att sälja till en kund?
2019-12-25 Ångerrätt och säljarens informationsskyldighet vid distansköp
2019-12-25 Ångerrätt vid köp av presentkort
2019-12-23 Får jag beställa medicin från utlandet?

Alla besvarade frågor (76369)