Köp av bil från privatperson som var behäftad med skuld/återtagandeförbehåll

2018-11-07 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej! Köpte bilen utan att veta att den är bunden på billån. Betalt via bankkonto och skrivit enkelt bilköpavtal.När jag upptäckte att det kommit över säljarens lån känner mig lurad. Han svarar inte i telefon.Får jag hjälp någonstans?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår din situation så har du nyligen köpt en bil från en annan privatperson. Du har betalat bilen och skrivit ett avtal med denna personen (hädanefter kallad säljaren eller B). Du har nu fått reda på att bilen är behäftad med skulder, d.v.s. säljaren hade lånat pengar för att kunna köpa bilen. Jag förstår dessvärre inte vad du menar med att "det kommit över säljarens lån". Jag ska dock försöka förklara hur du kan agera i den situationen som inträffat dig. Med tanke på din knapphändiga beskrivning måste jag härvid göra vissa antaganden, som kommer framgå av mitt svar nedan.

Den säljare som du hade köpt bilen av hade tagit ett billån beskriver du. Detta lån kan inte du bli skyldig att betala. Det är ju säljaren, och inte du, som har tagit lånet. Det är således endast säljaren som är ansvarig för att betala billånet till den bank eller annan långivare som givit lånet till säljaren. Detta förutsätter naturligtvis att det inte i ditt köpeavtal med säljaren står att du ska överta lånet. Jag utgår från att det i ditt avtal med säljaren inte står att du ska ta över lånet. Under min sammanfattning i slutet av mitt svar återkommer jag kort till hur du får gå tillväga om det står i ditt köpeavtal att du ska överta lånet.

Jag misstänker att det kan vara så att din säljare (B) hade köpt bilen på avbetalning. Det är nämligen inte ovanligt att bilar köps på avbetalning med olika upplägg. Det är således inte ovanligt att en finansiär, t.ex. en bank, köper en bil från en leverantör, för att sedan sälja denna på avbetalning till en köpare. I sådana situationer gör ofta säljaren/långivaren ett så kallat "återtagandeförbehåll" eller "ägarförbehåll" i avtalet med köparen. Detta förbehåll innebär att säljaren/långivaren får ta tillbaka bilen om inte köparen följer avbetalningsplanen. Ett återtagandeförbehåll fungerar alltså som en slags säkerhet och används i dessa situationer eftersom en vanlig panträtt inte kan användas.

Jag utgår från att den person som du köpte bilen av (din säljare, B) i sin tur hade köpt bilen på avbetalning med ett sådant återtagandeförbehåll. Jag kallar hädanefter den som din säljare (B) köpte bilen av på detta sätt för A. Den som din säljare (B) köpte bilen (A) av har i sådant fall rätt att ta tillbaka bilen om din säljare (B) inte följer avbetalningsplanen.Detta gäller dock i första hand i förhållandet mellan din säljare (B) och A. Det är ju i avtalet mellan dessa parter som det ställts upp ett återtagandeförbehåll.

Nu är det ju dock du som har bilen. Om inte din säljare (B) följer avbetalningsplanen gentemot A, har därför A möjlighet att göra gällande återtagandeförbehållet mot dig (du kan kallas "C" i sammanhanget). A kan alltså komma och kräva att du lämnar tillbaka bilen till A. Detta gäller dock inte om du har gjort ett så kallat godtrosförvärv från din säljare (B) enligt lagen om godtrosförvärv av lösöre.

Du kan således skydda dig mot A:s anspråk på att få tillbaka bilen om du har gjort ett så kallat godtrosförvärv. Förutsättningarna för att du ska ha gjort ett godtrosförvärv regleras i 2 § lagen om godtrosförvärv av lösöre. För att du ha gjort ett godtrosförvärv krävs att nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

Din säljare (B) ska ha haft bilen i sin besittning när du köpte den,Du ska ha fått bilen i sin besittning, ochDu ska ha varit i "god tro" när du tog bilen i besittning.

Jag kan inte avgöra huruvida förutsättningarna 1 och 2 är uppfyllda. Jag utgår därför från att din säljare (B) hade bilen hos sig när du köpte den samt att du efter det har fått bilen. Det som då återstår är att avgöra huruvida du var i "god tro" när du fick bilen. Enligt bestämmelsen har du varit i god tro endast om det är sannolikt att bilens beskaffenhet, de förhållanden under vilka den såldes och omständigheterna i övrigt var sådana att du inte borde ha misstänkt att bilen var behäftad med ett återtagandeförbehåll. Du får således varken ha känt till eller ha misstänkt att B hade köpt bilen på avbetalning från A och att A hade gjort ett återtagandeförbehåll.

Det finns uttalanden i propositionen till bestämmelsen om när god tro ska anses föreligga. Där anges att särskilt hög grad av aktsamhet krävs beträffande egendom som ofta säljs med återtagandeförbehåll. Angående köp av bilar från privatpersoner anges i propositionen att det i regel krävs att köparen (C) undersöker säljarens (B:s) köpehandlingar eller har kontaktat den som sålt bilen till säljaren (A) för att ta reda på om bilen är behäftat med ett återtagandeförbehåll för att köparen (C) ska anses vara i god tro (se prop. 1986/86:123 s 21).

Bilar är, som jag framhöll ovan, sådan egendom som ofta säljs på avbetalning med återtagandeförbehåll. För att du ska ha varit i god tro krävs således att du i princip har undersökt din säljares (B:s) köpehandlingar eller kontaktade sin säljares säljare, d.v.s. A, för att fråga om det fanns ett återtagandeförbehåll. Det framgår inte huruvida du har gjort detta eller inte.

Beroende på huruvida du har gjort det som beskrivits ovan finns det alltså en risk för att du inte har gjort ett godtrosförvärv av bilen. Detta innebär i så fall att A kan göra gällande återtagandeförbehållet mot dig. Du har då två alternativ: (1) lämna tillbaka bilen till A eller (2) välja att betala den skuld som din säljare (B) har gentemot A.

Om du inte har gjort ett godtrosförvärv och A således riktar anspråk mot dig riskerar du att göra en förlust. Denna förlust är du naturligtvis berättigad att i din tur göra gällande mot din säljare (B). Din rätt till att t.ex. häva köpet och kräva skadestånd regleras i 41 § köplagen.

Sammanfattning samt hur du går vidare

Jag har alltså försökt att reda ut hur det kan ligga till i din situation utifrån din korta beskrivning och ska nu sammanfatta något.

Jag har utgått från att det inte i avtalet mellan dig och din säljare (B) framgår att du ska överta lånet som din säljare (B) hade gentemot sin långivare. Om så däremot är fallet, d.v.s. det är så att det står i avtalet att du ska ta över lånet, men du blivit lurad till detta, har du möjlighet att ogiltigförklara avtalet på grund av svek enligt regler i avtalslagen.

Om det däremot inte står i avtalet att du ska överta lånet så är det endast din säljare (B) som är ansvarig för att betala lånet. Jag har dock redogjort för att det mycket väl kan vara så att din säljare (B) i sin tur köpte bilen på avbetalning från en finansiär/säljare (A) enligt ett avtal i vilket A förbehåll sig rätt att återta bilen om B inte följde avbetalningsplanen. Om din säljare (B) inte följer avbetalningsplanen kan A vända sig mot dig och göra gällande återtagandeförbehållet, om du inte har gjort ett godtrosförvärv. Jag har ovan redogjort för vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att du ska ha gjort ett godtrosförvärv och framhållit att det krävs att du har vidtagit ganska omfattande undersökningsåtgärder för att så ska vara fallet.

Om du inte har gjort ett godtrosförvärv kan A alltså rikta anspråk mot dig. Du kan då välja att lämna tillbaka bilen eller betala den skuld som kvarstod enligt A:s avbetalningsplan. Du kommer ju då att göra en förlust. Denna förlust måste du i sin tur göra gällande mot din säljare (B) enligt 41 § köplagen. Detta innebär att du, om du inte får tag på säljaren (B) får stämma B i tingsrätten.

Tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga. Jag har förståelse för att svaret är något invecklat. Detta beror dock delvis på din knappa beskrivning av situationen, varför vissa antaganden var tvungen att göras, samt att det alltid blir lite "knepigare" när rättsliga situationer involverar mer än två parter. Jag kommer att kontakta dig imorgon (8 nov), kl. 19:00 för din telefonuppföljning. Passar denna tid inte dig är du välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se.

Vänligen,

Mattias Lindner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll