Kontaktperson enligt LSS som inte fullgör sina uppgifter

2020-09-29 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej, min son är beviljad kontaktperson enligt LSS med 2-3ggr/månad. Nu har kontaktpersonen varken ringt, mailat, eller sms:at än mindre träffat min son sedan december 2019. Hen påstår på förfrågan från kommunen att så har skett och att hen och min son har setts i mars, hållit kontakten under hela våren, sommaren och nu hösten. Kommunen i sin tur i kontakten med oss påstår att "ord står mot ord" och verkar inte ta in att det är fråga om ett bedrägeri. Kontaktpersonen får ju sedvanlig månatlig ersättning och arvode utbetalt utan att ha genomfört sitt uppdrag. Åven under en period förra hösten uteblev kontaktpersonen med motiveringen att hen haft ryggskott.Vi har nu sagt ifrån om vidare uppdrag för just denna kontaktperson och min fråga är:Vem är ansvarig för att kontrollera att ett uppdrag verkligen utförts, hur säkerställs det och är det rimligt att som brukare belastas med antaganden från kommunen om att vi skulle fara med osanning? Bör vi låta allt bero eller göra en anmälan och i så fall på vilket sätt och för vad? Vi har ju inte lidit ekonomisk skada men min son känner sig utpekad som lögnare och sviken av en person som är satt att hjälpa och stötta honom i det dagliga livet. Vänligen Sophie
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att tilldelas en kontaktperson:

Ett beslut om kontaktperson fattas med stöd av här ">9 § p.4 enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Innan beslutet fattas ska en utredningen (som styrs av 7 § förvaltningslagen, FL) göras där en behovsprövning ska äga rum. En kontaktperson enligt LSS ska fungera som en kompis vilket kan komma till uttryck på olika sätt. Exempelvis kan det vara genom att kontaktpersonen ska finnas som stöd för att kunna delta i samhället, utöva ett fritidsintresse, komma till tals, eller att handla. Vidare finns det kontaktpersoner som medverkar vid umgänge mellan föräldrar och barn.

Genomförandeplan:

När en kontaktperson ska tilldelas och beslutet ska verkställas ska en genomförandeplan verkställas i samråd med den enskilde (här ">10 § LSS). Denna plan är att se som en överenskommelse med den enskilde om hur insatsen ska utformas rent praktiskt. Genomförandeplanen anses som en del av den enskildes personakt och ska användas för att följa upp och utvärdera insatsen.

Uppföljning:

Handläggaren ska i sin myndighetsutövning fortlöpande dokumentera ärendets gång och har även ett uppföljningsansvar över den beviljade insatsen. I de riktlinjer för handläggning gällande kontaktverksamhet framkommer följande det att uppföljningen ses som ett ytterst viktigt underlag vid omprövning eller nyprövning av insatsen. Det ska finnas en kontaktsekreterare som ska ansvara för uppföljning enligt genomförandeplanen. Det ska genom dokumentationen framgå i vilken utsträckning uppställda mål har uppnåtts och om det föreligger skäl för ändrad, fortsatt eller avslutad insats. Vidare framkommer: "Information om missförhållande rörande enskild ska omgående dokumenteras i den enskildes akt för fortsatt handläggning." Uppföljningen består vanligtvis av ett samtal med kontaktpersonen och ett samtal med den enskilde.

Ansvarig:

Enligt 14 § LSS framkommer det att det ankommer på kommunen att verka för att insatser som tas upp i planer avseende 10 § ska samordnas. I 15 § p. 2 framkommer det att kommunen ska verka för att de som blir tilldelad en kontaktperson enligt LSS får sina behov tillgodosedda. Enligt samma § 11 p. ska kommunen anmäla till inspektionen för vård och omsorg (IVO) om det finns anledning att andra en tillståndshavare lämplighet för att bedriva verksamhet med personlig assistans kan ifrågasättas. Vidare framkommer det i 24 a § LSS att var och en som fullgör sina uppgifter ska medverka till att verksamheten som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet. Det är IVO som utövar tillsyn över all verksamhet som bedrivs enligt LSS, vilket framkommer i 25 § LSS.

Vad du kan göra nu:

Börja med att kontakta handläggaren eller kontaktsekreteraren för att lyfta frågan. Eftersom att kommunen nu inte väljer att gå vidare med frågan kan det bli problematiskt. Du har rätt att klaga på insatsernas utförande. Alla kommunala och privata verksamheter ska ta emot synpunkter och klagomål. Vänd dig till den ansvariga för den verksamheten, eller hos handläggaren, för att sedan få reda på vem du kan vända dig till med ditt klagomål. Slutligen skulle du kunna vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Du kan vända dig till de om du tycker att det finns allvarliga brister eller missförhållanden i socialtjänstens verksamheter. Du kan även uppmärksamma IVO på förhållanden inom socialtjänstens verksamheter.

IVO har förvisso ingen skyldighet att utreda allt som kommer in under anmälningar utan ska självständigt avgöra om det finns skäl för att göra tillsyn. En tillsyn kan inledas omgående, eller senare, det är IVO som beslutar detta. Alla uppgifter du väljer att lämna till IVO kommer att registreras och användas när IVO planerar vilka tillsyner som ska genomföras. Om du anmäler något till IVO kommer du att få besked om hur IVO kommer att hantera de uppgifter du lämnar. Du anmäler brister eller missförhållanden, eller lämnar synpunkter, via IVO:s e-tjänst. För att gå vidare med e-tjänsten klicka på denna länk.

Vänligen,

Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1279)
2021-04-19 Efter hur lång tid sker gallring från belastningsregistret?
2021-04-12 Krävs samtycke till behövlig vård från båda föräldrarna för att LVU inte ska tillämpas?
2021-04-08 Vad gäller kring rätt till hemtjänst för äldre?
2021-04-05 Svarar Lawline på studenters skolfrågor?

Alla besvarade frågor (91388)