Kommunen vill inte ordna ersättningsboende efter att de orsakat vattenskada på hus utan försäkring

FRÅGA
Hej Lawline.Min Mormors villa hade i December en översvämning med ca 20-30cm djupt avlopp i källaren, pga en igensatt avloppsledning i kommunens nät. Då hon ej hade någon egen försäkring har hon blivit bollad mellan kommunen och deras försäkringsbolag, vilket lett till att det idag, nästan 5 månader efter händelsen, bara blivit grovsanerat och utrivet i hennes källare. Min fråga är som lyder, då det i dagsläget har kommit både mögel och svartmyror i hennes fastighet till följd av detta, samt att den anti-bakteriella behandlingen ej ännu slutförts, kan hon kräva ersättningsboende av kommunen då hon blivit inlagd på sjukhus pga miljön i huset sedan detta skedde? (De har skriftligen erkänt att skadan på fastigheten orsakats av brist i deras VA-anläggning) En saneringsfirma bedömde också huset som obeboeligt första kvällen, men kommunens försäkringsbolag vägrade ordna ersättningsboende. Kommunen hävdar även att dom kan ej göra något, då deras försäkringsbolag nekat ersättningsboende, stämmer detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att redogöra för vad som gäller beträffande skadestånd och ersättningsboende i detta fall. Efter varje avsnitt följer en slutsats och slutligen en rekommendation.

Skadestånd

I detta fall är det kommunen, sålunda det offentliga, som har orsakat skada, såtillvida att din mormors hus drabbats av sakskada. I detta fall regleras skadan i skadeståndslag (1972:207). Däri finns en skadeståndsbestämmelse som lyder enligt följande.

Skadeståndslagen 3 kap. 2 §:

"Staten eller en kommun skall ersätta
1. personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar för, och

2. skada på grund av att någon annan kränks på sätt som anges i 2. kap 3 § genom fel eller försummelse vid sådan myndighetsutövning.

I detta fall utgörs sakskadan av skada på huset (och eventuell annan skada på egendom) och myndighetsutövningen utgörs av kommunens drift av VA-anläggningen. Det kan även föreligga personskador eftersom du nämner att hon behövt vård.

Bestämmelsen i 3 kap 2 § skadeståndslagen är huvudportalen beträffande skadeståndsansvar vid myndighetsutövning. Paragrafen medför ett utvidgat skadeståndsansvar för offentliga rättssubjekt, särskilt staten och kommunerna. Vid tillämpningen av bestämmelsen behöver man inte dela på ansvar för anställdas vållande och ansvar för vållande av personer i organställning. Det har ingen betydelse vem som orsakat skadan, utgångspunkten är att det skett vid myndighetsutövning. I NJA 1997 s. 468 bedömdes kommunen till och med ha strikt ansvar för skada genom VA-anläggning.

Det är i detta fall inte aktuellt att bedöma skadan ytterligare eller genomföra en kausalitetsbedömning, eftersom kommunen har erkänt skadan skriftligen.

Slutsats – Din mormor kan i detta fall erhålla ersättning för sak- och personskada.

Ersättningsboende

Inledningsvis vill jag dessvärre konstatera, att det finns ingen uttrycklig bestämmelse eller praxis avseende kommuns skyldighet att ordna ersättningsboende.

Den ledning som finns att tillgå är den i socialtjänstlag (2001:453). I 5 kap. 4 § stadgas, att den kommunala socialtjänsten innebär, att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Detta har emellertid inget att göra med kommuns ansvar att ordna ersättningsboende, utan ålägger endast kommun ansvar att uppfylla vis värdegrund, vid utförande av insatser för boende. Enligt 5 kap. 5 § socialtjänstlagen stadgas, att socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och socialnämnden ska ge dem som behöver stöd och hjälp viss service. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Inte heller denna reglering rör egentligen kommuns ansvar för ersättningsboende. Syftet med ovan nämnda får emellertid anses vara, att analogt tillämpa dessa bestämmelser för att kunna ålägga kommunen ansvar. Huruvida detta är möjligt går inte att fastställa, men det får anses rimligt.

Slutsats – Det finns ingen särskild reglering för kommuns ansvar för ersättningsboende. Med hänsyn till det ovan nämnda strikta ansvaret, den nämnda värdegrunden, stöd och kommuns ansvar för boendeformer, får det emellertid anföras, att kommunen i detta fall bör kunna åläggas ansvar att ordna ersättningsboende. I vart fall ska kommunen utbetala skadestånd och ordnar ni ersättningsboende på egen hand, bör ni även kräva skadestånd av kommunen för dessa kostnader (1 kap. 2 § skadeståndslagen). Att försäkringsbolaget frånsäger sig ansvar medför inte att kommunen kan göra detsamma. Försäkringsbolagets ersättning till kommunen utgör endast en lindring för kommunen och dess ekonomiska ansvar. Att deras försäkring inte täcker deras orsakade skada innebär alltså inte att kommunen står utan ansvar.

Jag rekommenderar att ni kontaktar kommunen återigen. Den bör i vart fall kunna ordna ett boende genom dess (eventuella) kommunala bostadsbolag. Kommunen beslut att inte tillhandahålla bostad kan även överklagas. Vill ni ha hjälp med detta bistår vi er gärna.

Jag kommer att ringa dig måndag den 23:e april ca kl. 13.00. Om tiden inte passar kan du mejla mig på pontus.schenkel@lawline.se. Jag föreslår att vi under samtalet utreder saken mer ingående.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Vänligen

Pontus Schenkel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (222)
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

Alla besvarade frågor (98481)