Kan syskonbarn ärva? Vem ska göra en bouppteckning?

2020-10-04 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Min man avled och vi har inga barn. Vi var gifta i många år. Ingen av oss har barn från tidigare äktenskap. Vi har inte hunnit skriva testament. Han har en systerson - hans syster avled för många år sedan. Han har inga andra syskon. Vem ärver min man? Har hans systerson några arvsrätt nu? Behöver jag inhämta nån fullmakt från honom för att börja bouppteckning? Behöver han veta hur stort arvet är? Kan jag skriva själv en bouppteckning till Skatteverket?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag beklagar din mans bortgång. Bestämmelser om arv hittar du i ärvdabalken.

Vem ska ärva?
Utgångspunkten är att hela din mans kvarlåtenskap ska tillfalla dig eftersom ni var gifta (3 kap. 1 § första stycket ärvdabalken). Du kommer att ha fri förfoganderätt över hans kvarlåtenskap, men inte full äganderätt. Det innebär att du fritt får råda över egendomen men inte testamentera bort eller skänka bort stora delar i form av gåva.

Arvet kommer sedan att fördelas enligt den legala arvsordningen, vilket är den arvsordning som följer av ärvdabalken. I detta fall är det din mans syskonbarn som är arvsberättigad, eftersom din man inte har några barn, föräldrar, syskon eller något annat syskonbarn som är i livet. Bröstarvingar och arvingar i den andra arvsklassen, såsom syskonbarn, har en efterarvsrätt. Det innebär att arvet utges först efter den efterlevande maken eller makans död (3 kap. 2 § ärvdabalken). Din mans syskonbarn kommer alltså att ärva din man efter din bortgång.

Hur beräknas efterarvet?
Ett efterarv beräknas i form av en kvotdel (3 kap. 2 § ärvdabalken). För att få fram kvotdelen adderas först den avlidnes kvarlåtenskap med vad den efterlevande maken fick från bodelning plus eventuell enskild egendom. Sedan divideras det som den efterlevande maken erhöll med fri förfoganderätt med den summan som räknades fram. Kvotdelen är alltså så mycket som ärvdes med fri förfoganderätt av den efterlevande makens totala egendom. Hur mycket din mans syskonbarn kommer att ärva efter din bortgång beror alltså på hur mycket tillgångar du har då. Efterarvet kan på så vis öka eller minska beroende på hur du disponerar över tillgångarna.

Dödsbo och bouppteckning - hur fungerar det?
Det första som händer när någon dör är att det bildas ett dödsbo, och detta upplöses först i samband med arvskiftet. Dödsboet är en juridisk person som företräds och förvaltas av de som är dödsbodelägare. Den avlidnes efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare är dödsbodelägare (18 kap. 1 § ärvdabalken). För att vara dödsbodelägare ska man alltså ha en omedelbar rätt till arv i dödsboet. Din mans syskonbarn har efterarvsrätt och endast rätt att ärva din man efter din död. Det innebär att syskonbarnet inte är dödsbodelägare i din mans dödsbo. Syskonbarnet kommer däremot att vara en dödsbodelägare i ditt framtida dödsbo eftersom det är först då som hen får sin arvsrätt.

Det är dödsbodelägarna som ska genomföra bouppteckningen, och eftersom din mans syskonbarn inte är en dödsbodelägare har hen ingen rätt att delta i bouppteckningen. Däremot ska två utomstående förrättningsmän vara med och förrätta bouppteckningen (20 kap. 2 § ärvdabalken). Det är två oberoende personer som inte har rätt att ärva din man, utan endast intygar att bouppteckningen gått rätt till. En bouppteckning ska förrättas senast tre månader efter dödsfallet (20 kap. 1 § ärvdabalken). I bouppteckningen ska din mans tillgångar och skulder redovisas såsom de var vid dödstillfället (20 kap. 4 § ärvdabalken). Senast en månad efter att du upprättat bouppteckningen ska den skickas in till Skatteverket (20 kap. 8 § ärvdabalken).

Sammanfattning
Du kommer att ärva hela din mans kvarlåtenskap. Efter din bortgång har din mans syskonbarn en efterarvsrätt, och kommer då att ärva en kvotdel av din kvarlåtenskap. Du kan skriva bouppteckningen själv, men behöver två oberoende personer som kan intyga att bouppteckningen har gått rätt till. Bouppteckningen måste upprättas senast tre månader efter dödsfallet och ska skickas in till Skatteverket senast en månad från att den upprättats.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Med vänliga hälsningar

Emilia Alfredsson
Fick du svar på din fråga?