FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte30/06/2022

Kan man ifrågasätta en boutredningsmans handläggning?

En person listar några små skulder och upprättar ett dokument och undertecknar. Han villa vara noga och vill få det bevittnat . Två vittnen som känner personen bevittnar hans under namnteckning. Mannan avlider ett år senare och då göt två av dödsbodelägarna allt för att stoppa det dokumentet. ( OBS inget förtida arv, endast att återbetala de små lånen på listan ) nu sitter en boutredningsman och ifråga sätter summorna . och bollar listan fram o tillbaka . Har boutredningsman till uppgift och befogenhet att bedöma giltigheten på dokumentet? I så fall på vilka grunder ? Till saken hör att straxt efter detta dokument ville pappa skriva en framtidsfullmakt ställd till mig. det gjorde han hos jurist på begravningsbyrå. Den behövde aldrig aktiveras. För övrigt är vi helt ense om att alla har samma arvsrätt oavsett arbetsinsats. så hur giltigt är ett bevittnat dokument?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En boutredningsman är oftast en advokat som har i uppdrag att administrera dödsboet och ta beslut i dödsboets ställe. I boutredningsmannens befogenheter ingår därmed att utreda vilka tillgångar som tillhör dödsboet, däribland vilka skulder som finns (19 kap. 1 § och 11 § Ärvdabalken). Boutredningsmannen i ert fall har därför befogenhet att avgöra om den handling med små skulder som du nämner ska tas upp som skulder i dödsboet eller inte. Att dokumentet är bevittnat av två personer får betraktas som att det är mer styrkt än om ingen hade bevittnat dokumentet, men det är ingen garanti för att det faktiskt föreligger en skuld. Boutredningsmannen har i uppgift att undersöka omständigheterna noggrannare för att avgöra huruvida det föreligger ett skuldförhållande. En god idé kan därför vara att boutredningsmannen frågar vittnena och dödsbodelägare om de besitter någon kunskap om skulden ifråga.

Vad avser dina möjligheter att inverka på boutredningsmannens handläggning ges det möjlighet enligt lag att tillförordna en god man som utövar tillsyn över boutredningsmannens arbete (19 kap. 17 §). Om du anser att bouppteckningen inte genomförts korrekt ska en tilläggsbouppteckning med rättelser förrättas inom en månad (20 kap. 9 §). Skulle bouppteckning registreras av Skatteverket och du anser att det föreligger en oriktighet i bouppteckningen (eller arvskiftet i övrigt) kan du överklaga arvskiftet inom tre veckor från den dagen du fick reda på beslutet från Skatteverket (44 § Förvaltningslagen). Överklagan sker då hos allmän förvaltningsdomstol (40 § st. 1).

Angående fullmakten anser jag inte att den inverkar på något vis på dödsboet eller skulderna ifråga, beaktat det som framkommer i din fråga. 

Hoppas du fick svar på din fråga!Joel EngströmRådgivare