FrågaKÖPRÄTTKöplagen09/05/2019

Kan jag stämma säljare som inte uppfyllt avtalsvillkor och skickat mig en skadad vara?

Hej jag köpte en dator av en privatperson som skickades från malmö. Han gick med på att skicka den med bussgods och att den skulle fraktförsäkras (kostade enbart 25kr). Vi hade dessutom sagt att den skulle emballeras extra. Konversationen finns tillgänglig på facebook.

När den väl kommit så var den knappt emballerad alls och trasig, det fanns heller ingen fraktförsäkring tillagd.

Han vägrar ta tillbaka datorn och säger att han ska laga datorn om jag skickar den tillbaka till honom om jag betalar frakten. Eller att jag själv ska laga den.

Kan jag vinna en tvist om detta i tingsrätten?

Bevis som finns

-Det finns en digital konversation via facebook där det avtalats om fraktförsäkring.

-Video på datorn vid uppackningstillfället med betydligt bristfälligt emballage.

-En video när datorn uppstartas med tydligt felaktiga visuella artefakter synliga på bildskärmen.

-Datorn i sig finns även att granska.

-Plastfötterna under datorn har slagits sönder i frakten och det finns andra visuella skador.

-Fraktsedel som påvisar att fraktförsäkring ej finns.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Ni har ett avtal som ska hållas

Inom den svenska avtalsrätten finns det inga formkrav på avtal i allmänhet. Ett avtal kan således uppkomma skriftligen och muntligen (se 3§ Avtalslagen). I ditt fall har ett avtal uppstått då ni genom skriftväxling kommit överens om alla villkor. Bland dessa villkor framgår en överenskommelse om hur varan ska fraktas och emballeras. Dessa villkor är din motpart skyldig att uppfylla. De är en del av avtalet och därmed en del av din motparts skyldighet att prestera i enlighet med.

Konsekvenser av avtalsbrott

När din motpart avviker från det avtalade har du möjlighet att vidta flera åtgärder. Den första åtgärden som du kan kräva är ett avhjälpande (vilket du visserligen redan krävt till viss mån), enligt 36§ Köplagen. Det innebär att din motpart får en möjlighet att avhjälpa avtalsbrottet på sin egen bekostnad. Din motpart verkar dock inte intresserad av detta alternativ överhuvudtaget.

Ditt nästa alternativ är då att häva avtalet. Det krävs dock att avtalsbrottet är väsentligt. Vid väsentlighetsbedömningen ska olika omständigheter beaktas, däribland:

(a) avtalsbrottet leder till att den drabbade parten går miste om det som han huvudsakligen hade rätt att förvänta sig enligt avtalet,

(b) om avtalsbrottets väsentlighet var synbar för den avtalsbrytande parten vid avtalets ingående eller vid avtalsbrottet,

(c) det av avtalet framgår att avtalsbrott av den aktuella typen är allvarligt,

(d) avtalsbrottet är avsiktligt eller vårdslöst,

(e) avtalsbrottet rubbar förtroendet mellan parterna,

(f) avtalsbrottet ger anledning att befara att avtalsbrott kommer att ske med avseende på framtida prestationer,

(g) den drabbade partens intressen kan tillgodoses genom andra påföljder än hävning, och om

(h) den avtalsbrytande parten drabbas oproportionerligt hårt av hävning.

Om domstolen anser att avtalsbrottet är väsentligt har du en rätt att häva avtalet. Först måste du skicka ett hävningsmeddelande till motpart där du förklarar att du vill häva avtalet på grund ett avtalsbrott. Meddelandet måste skickas inom skälig tid, se 29§ Köplagen. Med andra ord, vänta inte för länge efter avtalsbrottet.

Rättsföljden av en hävning är att prestationerna ska gå åter. Du ska återfå dina pengar och din motpart återfår sin dator, se 64–66§§ Köplagen.

Därefter har du en rätt att kräva skadestånd för skadan som avtalsbrottet orsakat dig, se 67§ Köplagen. Du ska försättas i samma ekonomiska position som om prestationen skett i enlighet med avtalet. Om du betalat något mer än enbart priset för datorn eller gjort en annan förlust på grund av avtalsbrottet, kan du kräva skadestånd för det.

Domstolen avgör värdet av dina bevis

Huruvida du skulle vinna målet eller inte är alltid väldigt svårt att svara på. Min uppfattning är att du synes ha goda förutsättningar att vinna ett sådant mål om hävning och skadestånd då du har gott om bevismaterial som styrker dina påståenden. Beviskravet ligger vanligtvis vid "sannolikt". Det innebär att du ska göra "sannolikt" att din motpart begått dessa avtalsbrott och att du därmed ska ha rätt att häva avtalet. I slutändan är det domstolen som avgör bevisvärdet. Jag har dessutom bara tillgång till din utsaga och bevis, vilket gör det svårt för mig att sia i avgörandet från domstol.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att skicka in en ny fråga eller skriva i kommentarsfältet så återkommer jag.

Vänligen,

Hashim Mohammed RithaRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”