Kan jag skydda egendom i skilsmässa och är oregistrerat äktenskapsförord giltigt?

2019-02-11 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej,Jag står inför en separation och skillsmässa. Vi skrev ett äktenskapsförord nov 2011 inför vistelse i ett katolsk landoch det kändes riktigt inför hennes familj. Vi skrev att vid ev skilsmässa skall bägge parter behålla sina egna tillgångaroch i övrigt dela gemensamma införskaffade tillgångar. Dessutom att jag skulle bistå med en bostad under 1 år till skälig hyra. där jagägde några alternativ.Äktenskapsförordet blev underskrivet men ej bevittnat.Jag vet att jag postade detta till Tingsrätten samtidigt som jag ordnade med övriga saker inför vistelsen i ett u-land.Nu finner vi att det inte finns registrerat hos tingsrätten eller äktenskapsregistret som uporättades hos skatteverket samtidigt. Vi har i god tro handlat på ett ansvarigt sätt.Nu är det i farans riktning att hon stämmer tingsrätten om skilsmässa och då skall bodelning ske på den sk brytdagen. Hon vet att jag sålt en bostyadsrätt samt andra ärvda tillgångar och kapital. Fastigheterna är enskild egendom.1. Är äktenskapsförordet giltigt oavsett som ett avtal oss emellan ? 2. Kan jag nu skydda t.ex aktier, sparkonton genom utbetalning till någon annan.3. Är skogskonton skyddade genom att det är likvider från fastigheter som är enskild egendom ?4. Jag lånat henne till en bil. Ej fått det återbetalt mned belopp. Hon menar att hon har gjort inköp till hushållet etc. Jag är skyldig henne för vissa inköp och en flygbiljett hon betalt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Då du ställt fyra tydliga frågor till oss kommer jag att besvara dem var och en för att det ska bli så tydligt som möjligt för dig.

Äktenskapsförordets giltighet

I svensk rätt finns en långtgående avtalsfrihet innebärande att parterna i ett avtal kan avtala om det mesta under vilka villkor de vill. Ett avtal kan som huvudregel ingås såväl muntligt som skriftligt. Undantaget är om det finns någon speciallag som stadgar annat. Så är det när det gäller äktenskapsförord.

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs det att det är (1) skriftligt, (2) undertecknat av makarna och (3) registrerat hos Skatteverket. Äktenskapsförordet gäller från och med den dag det ges in till Skatteverket (7 kap. 3 § Äktenskapsbalken). I ert fall har ni inte registrerat äktenskapsförordet varför ni inte uppfyller alla kraven; äktenskapsförordet är därmed inte giltigt.

Ett oregistrerat äktenskapsförord kan inte bära giltighet som ett avtal mellan er. Äktenskapsförordet är i sig ett avtal. Då det finns formkrav för avtalets giltighet gäller inte vanliga avtalsrättsliga regler.

Möjligheten att skydda egendom

Utgångspunkten i ett äktenskap är att allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods vilket ska ingå i en bodelning mellan makarna. Mot den bakgrunden finns det även skyddsregler som ska hindra att den ene maken gör sig av med giftorättsgods för att inte behöva inkludera det i bodelningen.

Av 11 kap. 4 § Äktenskapsbalken framkommer att om den ena maken utan den andre makens samtycke, inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes i inte obetydlig omfattning minskat sitt giftorättsgods eller använt sitt giftorättsgods till att öka värdet av sin enskilda egendom, ska den andra makens andel vid bodelning beräknas som om gåvans värde eller värdet av det använda giftorättsgodset alltjämt hade ingått i den förstnämnda makens giftorättsgods. Dennes del i det sammanlagda giftorättsgodset skall minskas i motsvarande mån.

För att det ska räknas som i inte obetydlig omfattning ska det röra sig om ett värde som i relation till din egendom är mer än 10 % (prop. 1986/87:1 s. 172 och s. 323-324). Om du exempelvis har giftorättsgods till ett värde av 500.000 kronor och har gett bort mer än 50.000 kronor totalt kan det anses vara en minskning i inte obetydlig omfattning. Värdet av flera transaktioner kan sammanräknas, det behöver således inte röra sig om en enda stor överföring. Summan av gåvorna kommer att räknas in i bodelningen som om de fanns kvar och sedan dras de bort från din andel.

Som svar på din fråga innebär det att du inte kan skydda egendom genom att göra utbetalningar till någon annan. De kommer att räknas som en gåva och ändå ingå i bodelningen, till din nackdel.

Vad som trätt istället för enskild egendom är också enskild egendom

Vad som är enskild egendom stadgas i 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken. Enskild egendom är bland annat egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild. Men även vad som trätt istället för den enskilda egendomen blir fortsatt enskild om inte annat föreskrivits.

Det innebär att om du säljer en fastighet som är enskild egendom och har pengarna kvar, är även pengarna enskild egendom. Köper du annan fastighet blir den fastigheten enskild egendom. Likväl om du lägger in pengarna i skogskonto.

Undantag kan dock ske om den enskilda egendomen sammanblandats med giftorättsgods. Om du t.ex. säljer en egendom som är enskild och använder pengarna för att renovera en fastighet som är giftorättsgods, eller genom att tillsammans med din fru gemensamt köpa en fastighet, då kan en sammanblandning ske och den enskilda egendomen kan förlora sin karaktär. Detsamma om pengarna sätts in på ett gemensamt konto.

Lånen er emellan

För ett giltigt lån krävs det inte att det skrivs några papper, även muntliga avtal är bindande. Om ni har skulder till varandra ska de i princip ingå i den skuldtäckning som ska ske i bodelningen. Dock bör det uppmärksammas att det är den som påstår att en skuld finns som har bevisbördan för det.

Om du anser att det finns en skuld, är det upp till dig att bevisa det (och vice versa). Tyvärr är det svårt att bevisa muntliga avtal, sannolikt ännu svårare i ett äktenskap. I denna fråga kan jag därmed inte ge mer än ett generellt svar om vad som gäller.

Sammanfattning och råd

Äktenskapsförordet mellan dig och din fru är inte giltigt då det inte registrerats hos Skatteverket. Att ni haft för avsikt att registrera det är inte tillräckligt, avgörande är om det verkligen skett. Äktenskapsförordet är ett avtal med formkrav, vilket innebär att det inte har någon bäring mellan er på avtalsrättslig basis. Du kan inte skydda egendom genom att överföra pengar till någon annan innan ansökan om skilsmässan. Om du minskar ditt giftorättsgods i inte obetydlig omfattning (10 %) kommer det att räknas som gåvor som ändå ska räknas in i bodelningen. Det som trätt i stället för din enskilda egendom är fortsatt enskild sådan, om inte annat avtalats er emellan i t.ex. ett äktenskapsförord eller de villkor enligt vilken du erhållit egendomen. Så länge likviden från den enskilda egendomen inte är sammanblandad med giftorättsgods ska den vara fortsatt enskild. Lånen er emellan ska ingå i den skuldtäckning som görs i en bodelning. Om det tvistas om lånen är det dock upp till den som påstår att en skuld finns att visa att så är fallet.

Mitt råd till dig är att du anlitar en jurist som kan företräda dig vidare, det verkar finnas en hel del tillgångar som ska delas mellan er. En jurist ser till dina intressen, kan upprätta ett förslag till bodelning och även företräda dig för det fall att det blir domstolstvist om ni inte kan komma överens. Det bör uppmärksammas att det som gäller enligt äktenskapsbalken ska gälla om ni inte kan komma överens om annat. Om du och din fru är överens om att en annan uppdelning ska ske är det således fullt möjligt. Ibland kan det vara lättare att nå en överenskommelse med hjälp av en jurist. Är du intresserad av ett möte med en jurist på Lawlines juristbyrå är du varmt välkommen att kontakta mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert. Vi erbjuder möten i våra lokaler i Stockholm, men även per e-post, telefon och Skype; det som passar dina behov bäst.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (803)
2019-08-02 Hur ska skulder avräknas vid en äktenskapsskillnad?
2019-08-02 Kan man annullera ett äktenskap?
2019-08-01 Vilka lagar gäller vid skilsmässa i USA?
2019-07-31 Gäller försörjningsplikten mellan makar vid äktenskapsskillnad?

Alla besvarade frågor (72058)