Kan jag sälja egendom innan skilsmässan för att slippa dela den?

Min fru har lämnat mig medans jag var borta i jobb,tagit i stort sett alla saker i huset och ordnat nytt boende till sig själv och barnen,jag ska få ha barnen varannan vecka. Nu till min fråga: hela huset står på mig vi har ett gemensamt lån till en takrenovering som jag betalar hennes del varje månad,hon har inte ansökt om skilsmässa ännu,kan jag sälja mitt hus lite snabbt innan hon begärt skilsmässa och undvika att det blir så att hon kan kräva mig på hälften ? Om det är möjligt hur länge har jag på mig och behöver jag betala av hennes del av det gemensamma takrenoveringslånet? Går det bra Om jag även säljer andra tillgångar jag äger tex bil,röjsåg,osv innan hon begärt skilsmässa och slipper sälja sen och ge fru hälften?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Min utgångspunkt för mitt svar till dig är att det inte finns något äktenskapsförord mellan dig och din fru eller att något är enskild egendom. Jag kommer inledningsvis att redogöra för vad som gäller för bostaden, därefter vad som gäller vid en bodelning i samband med skilsmässa, tillämpliga skyddsregler och avslutningsvis en sammanfattning med råd i ditt ärende.

För att sälja den gemensamma bostaden krävs samtycke

Även om huset endast står på dig krävs det som utgångspunkt din frus samtycke för att sälja det, om huset räknas som er gemensamma bostad (7 kap. 5 § första stycket p1 Äktenskapsbalken, ÄktB). Med makars gemensamma bostad avses fast egendom som någon av makarna äger, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som makarnas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för det ändamålet (7 kap. 4 § första stycket p1 ÄktB). Samtycket ska vara skriftligt (7 kap. 5 § tredje stycket ÄktB).

Det går i ditt fall att å ena sidan argumentera för att huset inte längre ska anses vara er gemensamma bostad då din fru numera flyttat därifrån. Å andra sidan kan det likväl argumenteras för att den ska räknas som den gemensamma bostaden då ni bott där tillsammans och hon nyligen flyttat ut. Även om det skulle vara möjligt att sälja bostaden finns det skyddsregler som gör att du inte kan sälja den för att slippa dela dess värde med henne.

Vid skilsmässa ska det göras en bodelning

Även om din fru inte har ansökt om skilsmässa än förstår jag utifrån din fråga att det finns en risk att så sker. När ett äktenskap upplöses ska det göras en bodelning i vilken er egendom fördelas er emellan (9 kap. 1 § ÄktB). Ett äktenskap upplöses bland annat vid skilsmässa (1 kap. 5 § ÄktB).

I bodelningen ska ert giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är egendom som till följd av t.ex. äktenskapsförord är enskild eller villkor/arv med föreskrift om att den ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Eftersom inte annat framgår av din fråga är min tolkning, som uppgivet inledningsvis, att all er egendom är giftorättsgods.

Vid bodelningen ska era andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Från era andelar i boet ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder maken hade när talan om skilsmässa inleddes (11 kap. 2 § första stycket ÄktB). Vad som återstår av ert giftorättsgods, sedan avdrag har gjorts ska läggas samman och sedan fördelas mellan er (11 kap. 3 § ÄktB).

Väldigt förenklat innebär det att om fastigheten är värd 1.000.000 kr och du har lån om 400.000kr kommer dessa att avräknas och du går in i bodelningen med giftorättsgods om 600.000 kr. Om båda makarna har lån kommer det som huvudregel att avräknas från vardera makens giftorättsgods.

Det finns skyddsregler för att hindra att en make gör sig av med egendom

Som redogjort för enligt ovan är utgångspunkten i ett äktenskap att allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Mot den bakgrunden finns det även skyddsregler som ska hindra att den ene maken gör sig av med giftorättsgods för att inte behöva inkludera det i bodelningen.

Inledningsvis vill jag poängtera att även bankmedel utgör giftorättsgods. Om du skulle sälja huset eller annan egendom och ha köpeskillingen på ett konto kommer pengarna att ingå i bodelningen. Om du använder pengarna till att köpa något annat kommer det du istället köpt att räknas som giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Om du skulle sälja egendomen väldigt billigt eller använda det för att öka värdet av enskild egendom finns det ändå skyddsregler till förmån för din fru.

Av 11 kap. 4 § Äktenskapsbalken framkommer att om den ena maken utan den andre makens samtycke, inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes i inte obetydlig omfattning minskat sitt giftorättsgods eller använt sitt giftorättsgods till att öka värdet av sin enskilda egendom, ska den andra makens andel vid bodelning beräknas som om gåvans värde eller värdet av det använda giftorättsgodset alltjämt hade ingått i den förstnämnda makens giftorättsgods. Dennes del i det sammanlagda giftorättsgodset skall minskas i motsvarande mån.

För att det ska räknas som i inte obetydlig omfattning ska det röra sig om ett värde som i relation till din egendom är mer än 10 % (prop. 1986/87:1 s. 172 och s. 323-324). Om du exempelvis har giftorättsgods till ett värde av 500.000 kronor och har gett bort/använt mer än 50.000 kronor totalt kan det anses vara en minskning i inte obetydlig omfattning. Värdet av flera transaktioner kan sammanräknas, det behöver således inte röra sig om en enda stor överföring. Summan av gåvorna/det förbrukade kommer att räknas in i bodelningen som om de fanns kvar och sedan dras de bort från din andel.

Sammanfattning och råd

Det är tveksamt om du har rätt att sälja fastigheten då det finns starka argument för att det krävs din frus samtycke för sådan försäljning, även om huset står enbart på dig. För det fall att du skulle kunna sälja huset (och annan egendom) kommer de pengar du får ut att utgöra giftorättsgods som ska delas mellan dig och din fru i en bodelning. Därutöver finns det skyddsregler som innebär att om du säljer egendom i inte obetydlig omfattning kan det räknas som en gåva och ska ändå ingå i bodelningen, till din nackdel.

Min rekommendation till dig är att du inte försöker göra dig av med egendom för att "rädda den", då det finns regler som ska hindra sådant. Jag föreslår istället att du anlitar en jurist som företräder dig och hjälper dig att få till stånd en bodelning som är så gynnsam som möjligt. Om du anlitar en jurist ska vederbörande se till dina intressen och kan även upprätta ett förslag till bodelning. Juristen kan även vara behjälplig för det fall att det samtidigt blir en tvist om barnens vårdnad, boende eller umgänge. En jurist på Lawlines juristbyrå kan hjälpa dig med allt detta. Är du intresserad av ett möte med en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”