Kan jag reklamera en paramotor som varit sönder från första början?

2021-03-08 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Jag köpte förra sommaren en paramotor av den instruktör jag gick min flygkurs hos. Företaget hade påbörjat inkörning men inte gjort klart den. Första dagen under min inkörning stannade motorn och gick sen inte att starta. Jag kontaktade företaget som bad mig komma ner med motorn för kontroll. Han startade den och påstod att inget var fel. Efter resterande inkörning gjorde jag mitt första flyg. Efter några minuter i luften stannade motorn igen och gick inte att dra igång vilket medförde en nödlandning. Motorn var nu mycket trög att dra igång. Jag kontaktade åter företaget som bad mig komma ner med den. Drygt en månad efter att han fick motorn kontaktade jag honom och fick till svars att den gick problemfritt. Hämtade motorn igen men lyckades inte starta den. Kontaktade då en annan instruktör som kollade på motorn och konstaterade att tändstiftet inte tände när det var monterat. Kontaktade företaget med önskan om att reklamera motorn. Företaget påstod då att reklamation inte var möjligt p.g.a. att den var en beställningsvara. Han erbjöd sig kontrollera motorn igen, men jag ville bli av med den. Vi kom överens om att han skulle förmedla en försäljning. Fick nyss besked av företaget om att salt och vägsmuts kommit in i tändspole och andra känsliga delar och att han inte kommer stå för kostnaden att reparera det. Vad gör jag? Jag menar att fel funnits sedan dag ett. Han påstår att den inte går p.g.a. transport bakom bilen (som jag ju blivit tvungen till p.g.a. krångel.)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga har du köpt en paramotor. Du skriver förvisso att du köpt en av en instruktör min tolkning utifrån resten du skriver är att du köpt den av själva företaget (och inte instruktören privat). Det är vad jag kommer att ha som utgångspunkt i mitt svar till dig.

Tillämplig lag

Tillämplig lag under de förutsättningarna är konsumentköplagen (KKöpL). Lagen gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument (1 § KKöpL). Det är så jag förstår din fråga.

Vad som utgör fel på vara

En vara (i detta fall paramotorn) ska som huvudregel vara i avtalsenligt skick. Den ska motsvara vad köparen och säljaren kommit överens om muntligt eller skriftligt. Gör den inte det är det ett fel på varan (jfr 16 § KKöpL). Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare (20 § KKöpL). Ett fel som visar sig inom sex månader efter att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas (20 a § KKöpL).

Är varan felaktig får köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom får hen kräva skadestånd (22 § KKöpL). Anser köparen att varan är felaktig måste hen lämna meddelande om felet inom skälig tid, s.k. reklamation. Reklamerar köparen inte inom tre år från att hen tagit emot varan, förlorar hen rättan att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti (23 § KKöpL). Kräver köparen en annan påföljd än avhjälpande eller omleverans har säljaren trots detta rätt att på egen bekostnad vidta sådan åtgärd om hen erbjuder sig att göra det inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen (27 § KKöpL). Det innebär att även om du som konsument kräver en ny vara eller att häva köpet, har säljaren som utgångspunkt rätt att reparera varan först.

Invändningen om att det är en beställningsvara

Som jag förstår det har säljaren invänt att det inte är möjligt att reklamera då det rör sig om en beställningsvara. Det är direkt felaktigt; du har rätt att reklamera (och är skyldig att göra så för att kunna göra gällande fel på den). Däremot har säljaren rätt att reparera varan istället för att häva köpet eller byta ut den.

Bevisbördan om felet

Utgångspunkten är, som redogjort för inledningsvis, att fel som visar sig inom sex månader efter att varan avlämnades ska anses som ursprungliga. Det innebär en presumtionsregel till köparens fördel och lättar på köparens beviskrav. Man utgår helt enkelt från att ett fel som visar sig inom sex månader fanns redan från början. Det är dock möjligt för säljaren att bryta presumtionen. Enligt Högsta domstolen är det vid tillämpning av bestämmelsen motiverat att näringsidkaren ges en viss bevislättnad för att bryta presumtionen, i jämförelse med det högsta ställda krav som annars är utgångspunkten. Vad som kan krävas för att näringsidkaren ska anses ha lagt fram tillräcklig bevisning om att ett fel inte förelåg vid tidpunkten för riskövergången kan enligt domstolen i viss mån variera beroende på omständigheterna. En viktig faktor kan här vara den tid som har gått sedan varan avlämnades. Ofta räcker det därför med att näringsidkaren gör sannolikt att felet har orsakats av en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller vanvård, onormalt brukande eller något liknande förhållande på konsumentens sida.

Bedömningen i ditt fall

I ditt fall är utgångspunkten att felet är ursprungligt. Jag förstår det som att felet visat sig omgående och att du direkt reklamerat. Utgångspunkten (presumtionen) om att felet är ursprungligt kan dock brytas. I det här fallet anför näringsidkaren att salt och vägsmuts kommit in i tändspole och andra delar på grund av din vanvård. Kan näringsidkaren visa det är det inte längre ett ursprungligt fel, då är det orsakat av dig.

I ditt fall kan jag inte göra någon närmre bedömning; just för att jag inte vet vilken bevisning näringsidkaren har för att felet beror på din vanvård.

Vad du kan göra

Är du inte nöjd med hur näringsidkaren hanterat ärendet kan du antingen vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller gå till domstol. ARN prövar ärenden mellan näringsidkare och konsument, du kan läsa mer på ARN:s hemsida. Även om ARN:s bedömningar inte är bindande brukar seriösa företag följa dess uppmaningar. Ett alternativ är att du går till domstol, dvs. att du stämmer näringsidkaren.

Om du överväger att gå vidare till domstol är min rekommendation att du anlitar en jurist som går igenom ärendet och hjälper dig vidare. Juristen kan börja med att skicka ett kravbrev till näringsidkaren med förhoppning om att den går med på dina krav, alt. att ni kan komma överens om en lösning som ni båda kan godta.

Om du önskar hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1293)
2021-10-15 Kan jag komma ifrån köpet när leveransen fördröjs?
2021-10-11 Går det att reklamera en felaktigt sydd brudklänning?
2021-10-06 Skälig tid för avhjälpande vid köp av vara i annat EU-land?
2021-09-30 Avtalsbrott vid köp av körlektioner

Alla besvarade frågor (96383)