FrågaKÖPRÄTTKöplagen16/12/2019

Kan jag häva köp av häst när det inte går att rida ut på den?

Hej

För bara 2veckor sedan köpte jag en islandssto utav en som är uppstallad i samma stall som jag. Då jag har blivit rädd och osäker på detta sto. Så skulle jag vilja häva köpet så att hon på nått sätt måste köpa tillbax henne. Dock så står det i kontraktet att förra ägaren har en avtalsrätt på henne, dock så sa hon aldrig att stoet kunde skrämmas genom att sticka eller stegra som hon har gjort med mig, förra ägaren och en annan tjej har bara sagt att "hon är så snäll så". Dock har jag märkt att jag inte kan rida ut eller rida i paddocken själv, i det har hon inte heller nämt.

Då förra ägaren har en avelsrätt på henne så skulle jag vilja att förra ägaren köper tillbax stoet för det pris jag gav vid köpdagen. Jag har försökt att fråga om hon vill köpa tillbax henne o det va hon inte så intresserad av att göra och det blir bara svårare för mig att försöka sälja stoet vidare när den förra ägaren har en avelsrätt på stoet.

Så nu är min fråga om jag kan ta hjälp av lagen att få förra ägaren att köpa tillbax henne för det pris som jag gav för stoet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Beroende på om köpt hästen i egenskap av privatperson eller i egenskap av konsument av en näringsidkare tillämpas olika lagar. Så som du beskriver din fråga kommer min utgångspunkt vara att du köpt hästen av en annan privatperson och inte an en näringsidkare/företag.

Tillämplig lag

När ett köp sker mellan två personer och säljaren säljer i egenskap av privatperson tillämpas köplagen (KöpL). Lagen är dispositiv innebärande att det köparen och säljaren avtalat om gäller framför lagen. Har inget särskilt avtalats tillämpas KöpL. Ert avtal om avelsrätt är exempelvis ett sådant villkor som inte finns lagstadgat, men som är fullt möjligt att avtala om. Det hade även varit möjligt att avtala om t.ex. "öppet köp" och liknande, vilket ni däremot inte verkar ha gjort. Min utgångspunkt i det följande är därför att köplagens bestämmelser om fel i vara och hävning är de som ska tillämpas.

Förutsättningar för hävning

Att du vill att säljaren ska "köpa tillbaka" hästen för det pris du betalde är vad som juridiskt benämns som en hävning. Har ni inte avtalat om annat kan hävning bara bli aktuellt om det är ett fel på varan (dvs hästen). Köplagen är egentligen till för att sälja s.k. lös egendom, vilket i regel innefattar "döda ting". Dock tillämpas lagen även när det gäller djur, varför vissa bestämmelser kan förefalla något abstrakta. I lagen omnämns t.ex. varans förpackning m.m. vilket får bortses från ett fall som ditt när det gäller en häst. Bestämmelser om vad som utgör ett fel framkommer i 17-18 § KöpL. Varan (hästen) ska bland annat, om inte annat avtalats, vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används, vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning (17 § KöpL). Som köpare kan man inte som fel åberopa sådant man måste antas ha känt till vid köpet. Om köparen före köpet undersökt varan (hästen) eller utan godtagbar anledning inte följt säljarens uppmaning att undersöka den, får hen inte som fel åberopa vad hen borde märkt vid undersökningen, om inte säljaren handlat i strid mot tro och heder (20 § KöpL). I ditt fall innebär det att för det fall att du anser att det utgör ett fel på hästen att du inte kan rida ut med den i paddocken, men att du inför köpet provridit den, blir det svårt att åberopa det som ett fel. Som köpare har du däremot ingen egentlig undersökningsplikt före köpet. Om köparen däremot uppmanat dig att undersöka den och du inte gjort det, kan du inte åberopa sådant du borde ha märkt. Detsamma gäller för sådana fel som du bör ha märkt om du undersökt den före köpet.

Du har en undersökningsplikt efter köpet

Efter köpet har du som köpare en undersökningsplikt. När varan (hästen) avlämnats ska du som köpare så snart omständigheterna medger det undersöka den i enlighet med god affärssed (31 § första stycket KöpL). När det gäller en häst torde det åtminstone innefatta en okulär besiktning och en provridning av hästen. Om du anser att hästen vid undersökningen är felaktig måste du reklamera inom skälig tid efter att du märkt felet eller borde märkt felet. Sker ingen reklamation, eller sådan sker för sent, kan felet inte åberopas (32 § KöpL).

Påföljder vid fel i vara

De påföljder som i första hand gäller vid fel i vara är avhjälpande eller omleverans (34 § KöpL). I ditt fall torde ingen av dessa vara tillämpliga; om det du beskriver är att anse som ett fel torde det vara i princip omöjligt att avhjälpa eller omleverera en annan häst. Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får du som köpare kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § KöpL). I första hand ska prisavdrag ske. Kraven för hävning är högt ställda; det krävs att avtalsbrottet ska vara av väsentlig betydelse för dig och säljaren ska ha insett (eller bort inse) att avtalsbrottet varit av väsentlig betydelse för dig (39 § KöpL). Som exempel när det gäller en häst skulle det kunna föreligga hävningsgrund om du tävlat i trav, säljaren vetat att du skulle tävla i trav med hästen men att vederbörande sålde en ridhäst som inte är till för trav. I ett sådant fall skulle avtalsbrottet vara av väsentlig betydelse för dig och säljaren borde ha insett det.

Knäckfrågan blir om det är ett fel i varan (dvs. ett fel på hästen)

Tyvärr blir det väldigt svårt för mig att avgöra huruvida det föreligger ett fel på hästen eller ej. Om säljaren sålt en häst till dig som hon visste att det inte gick att rida ut med själv, men samtidigt sagt att så var möjligt, kan det utgöra ett fel. Samtidigt kan det vara så att säljaren inte haft några problem att rida ut med hästen, men att du har det (utifrån t.ex. vana och kännedom om hästen). I ditt fall kan det således utgöra ett fel på hästen, det finns dock likväl mycket som talar för att det inte är ett fel på hästen.

Även om det skulle utgöra ett fel på hästen kan det vara svårt att nå upp till kraven för hävning (dvs. att avtalsbrottet ska vara väsentligt och att säljaren insett eller bort inse det).

Min rekommendation

Min rekommendation är att du i första hand vänder dig till säljaren och informerar det du informerat om i frågan. Anser du att det är ett fel på hästen ska du reklamera till henne omgående, vilket du bör göra skriftligen för att kunna bevisa att så skett.

Kan ni inte komma överens om prisavdrag eller hävning är alternativet att gå till domstol. Jag vill dock göra dig uppmärksam på att det kan bli kostsamt för det fall att du inte når framgång med din talan. I ditt fall finns det en risk att det kan vara svårt. Då du påstår att det finns ett fel på hästen har du att bevisa att det finns ett sådant. Likväl har du att bevisa att avtalsbrottet varit väsentligt för dig och att säljaren insett eller bort inse att det var väsentligt för dig.

Ett annat alternativ är att sälja hästen vidare. Då hästen är såld med en avelsrätt innebär det i regel att du fått köpa den billigare än vad du skulle ha fått göra utan en avelsrätt. Du kan således försöka komma överens med säljaren att du får lösa ut avelsrätten och betala mellanskillnaden mellan vad du betalt och vad du egentligen skulle betalt om den inte sålts med en avelsrätt. Det innebär även att det blir lättare att sälja hästen vidare. Om du säljer hästen vidare utan att ha upphävt avelsrätten finns det en risk att du annars begår att avtalsbrott; en ny ägare som du säljer hästen till blir inte bunden av avelsrätten från den tidigare ägaren medan du fortfarande är bunden av det. Därför kan det vara en god idé att upphäva avelsrätten innan försäljningen.

Om du vill gå vidare med ärendet juridiskt eller att en jurist tillsänder den tidigare ägaren ett brev med dina krav för att se om ni kan komma överens, kan en jurist på Lawlines juristbyrå vara behjälplig. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare