Kan en arbetsgivare tvinga en medarbetare att vaccinera sig, bära munskydd eller göra självtest?

2021-08-27 i Övrigt
FRÅGA
HejKan arbetsgivaren tvinga mig till vaccination eller att bära munskydd/test eller liknande kroppsligt ingrepp?Vad kan jag göra för att undvika det?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer gå igenom och förklara de regler som är aktuella, för att sedan använda dessa för att besvara din fråga.

Kan en arbetsgivare tvinga mig att vaccinera mig?
Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp genom regeringsformen (RF), som är en av Sveriges grundlagar (2 kap. 6 § RF). Detta innebär att du inte kan bli tvingad till att vaccinera dig, och därmed kan inte heller din arbetsgivare tvinga dig. Att en medarbetare väljer att inte vaccinera sig kan därför inte heller anses vara personliga skäl till en uppsägning. En arbetsgivare kan inte heller sätta upp vaccination som ett villkor för anställning.

Kan en arbetsgivare tvinga mig att bära munskydd?
Aktuella regler kring vad en arbetsgivare kan vidta för åtgärder finns i arbetsmiljölagen (AML) samt lag om anställningsskydd (LAS).

Som arbetsgivare har man en grundläggande skyldighet att utvärdera och säkerställa arbetsmiljön för att förhindra smittspridning. I och med Covid-19, så kommer många riskbedömningar på olika arbetsplatser göras utifrån just smittorisk och vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att minska smittspridning. Detta beror också då på vad det är för typ av arbetsplats, och vilka risker det finns med smittspridning. För att uppnå en god arbetsmiljö kan därmed arbetsgivaren, efter riskbedömning, besluta att vissa åtgärder behöver införas, till exempel att alla arbetstagare ska bära munskydd. Sådana åtgärder ska i sådana fall tydligt framgå för alla arbetstagare genom exempelvis policydokument, tydlig upprepande personalinformation vid personalmöten eller liknande.

Det ligger som nämnt på arbetsgivarens ansvar att upprätthålla en god arbetsmiljö, men arbetstagaren har dock också ett ansvar att samverka för att uppnå denna arbetsmiljö (3 kap. 1a § samt 3 kap. 2 § AML). Det innebär att om arbetsgivaren har infört åtgärder såsom munskydd på arbetsplatsen för att uppnå god och säker arbetsmiljö, så har arbetstagaren skyldighet att samarbeta och följa detta för att uppnå denna säkra arbetsmiljö. Skulle en arbetstagare inte vilja följa detta, kan det ses som en form av arbetsvägran, vilket kan resultera i en saklig grund för uppsägning (7 § 1 stycket LAS). Före uppsägning krävs dock att arbetstagaren får ett antal varningar för att kunna åtgärda sina fel, och arbetsgivaren behöver också i första hand titta på möjliga omplaceringar för arbetstagaren på arbetsplatsen (7 § 2 stycket LAS). Om arbetstagaren skulle fortsätta neka till att använda exempelvis munskydd, och arbetsgivaren inte har någon annan tjänst att erbjuda på arbetsplatsen, kan det resultera i en uppsägning av arbetstagaren.

Kan en arbetsgivare tvinga en arbetstagare att ta ett självtest?
På samma sätt som med munskydd, så kan arbetsgivare införa att självtest är nödvändig åtgärd för att uppnå god arbetsmiljö och för att skydda arbetstagarna för smittorisk. Arbetsgivare kan komma överens med fackförbund på arbetsplatsen, att i anställningsavtal eller kollektivavtal införa sådana tester. För detta krävs dock att det är välgrundat från arbetsgivarens sida, och även här är mycket beroende på vad det är för arbetsplats.

På samma sätt som med munskydd, så kan vägran att genomföra självtest leda till arbetsrättsliga konsekvenser. Arbetsgivaren kan dessutom, exempelvis vid antydan till smittorisk hos en arbetstagare, låta arbetstagaren arbeta på distans hemifrån (om detta är möjligt). Arbetsgivaren kan också vid stor risk för smitta, efter en grundlig riskbedömning, låta arbetstagaren vara hemma och inte låta denne komma till arbetet. Skulle det sistnämnda ske, så finns det även regler kring att arbetsgivaren ska betala ut lön till arbetstagaren under sjukdomsperioden och den tid som arbetstagaren är hemma utan att utföra arbete.

Sammanfattning samt rekommendation
Din arbetsgivare kan inte tvinga dig till vaccination, då detta är sådant kroppsligt ingrepp som är skyddat genom grundlag. En arbetsgivare har dock ett ansvar att säkerställa en trygg och god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har därför en rätt att införa åtgärder för att skydda arbetstagare mot smittspridning. Sådan åtgärd kan exempelvis vara att personalen ska använda munskydd. Detta ska dock tydligt framgå för personalen. Arbetstagaren har i sin tur en skyldighet att samarbeta för att uppnå detta skydd och säker arbetsmiljö på arbetsplatsen. Följer inte arbetstagare detta, kan varningar utges och omplacering bli aktuell. Är inte omplacering möjlig, och arbetstagare ändrar sig inte, kan det finnas grund för uppsägning. Detta gäller också för självtest, men här krävs det välgrundade argument från arbetsgivarens sida. Om en arbetstagare uppvisar tydliga symptom på sjukdom, kan en arbetsgivare låta arbetstagaren vara hemma från arbetet för att undvika smittspridning, om det som sagt är välgrundat. Viktigt att observera är att detta är väldigt beroende av vilken typ av arbetsplats som det handlar om.

Jag kan inte utläsa vad för sorts arbetsplats du arbetar på, men min rekommendation till dig är att följa de åtgärder som din arbetsgivare har för att minska smittspridning på din arbetsplats. Om det absolut inte skulle fungera för dig, så är annars mitt råd att du tar upp detta med din arbetsgivare för att kanske kunna komma överens om en annan tjänst eller arbetsuppgift för dig, som gör att du inte behöver följa alla de åtgärder som din arbetsgivare satt.


Jag hoppas att jag förstått din fråga rätt, och att jag kunnat besvara denna. Om du har fler funderingar, är du alltid välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline!

Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1955)
2021-10-21 Arbetsgivarens rätt att kräva frånvaroanmälan
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?
2021-10-03 Kan man som 68+ få en nyanställning med samma villkor som de som är yngre?

Alla besvarade frågor (96471)