Kan den enda vårdnadshavaren byta barnets efternamn och låta ny make adoptera barnet?

2018-10-27 i Adoption
FRÅGA
Hej! Jag har ensam vårdnad över mitt barn. Har nyligen gift mig och bytt efternamn till min makes. Mitt barn ska också byta till hans efternamn. (inte biologisk pappa). Om det går igenom, får barnets biologiska pappa brev om att h*n bytt efternamn trots att jag har ensam vårdnad? Vad får han egentligen information om? Sen undrar jag om det är så att biologiska pappan inte skriver under för att min make skulle adoptera barnet, vad händer då? Och vart vänder man sig?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du undrar hur processen kring namnbytet för ditt barn går till, samt hur din nye make kan adoptera ditt barn och hur detta går till. Jag kommer därför att dela upp mitt svar i två delar. Den lag som aktualiseras avseende namnbytet är lag (2016:1013) om personnamn, vilken jag i det följande kommer hänvisa till som namnlagen. För adoption gäller föräldrabalken (FB) 4 kap.


NAMNBYTE


Vad krävs för att ett barn ska byta efternamn

Det är vårdnadshavare till barnet som kan ansöka hos Skatteverket om namnbyte. Det innebär att barnets biologiska pappa som i ert fall inte är vårdnadshavare inte måste delta i ansökningen (hade ni varit två vårdnadshavare hade en gemensam ansökan om namnbyte behövt göras). Det räcker alltså med att bara du skickar in ansökan. Eftersom du numer har din makes efternamn så är detta ett efternamn som barnet kan tillåtas byta till, namnlagen 9 § 1p.

Om ditt barn är 12 år eller äldre krävs att barnet självt skriftligen samtycker till att byta efternamn, namnlagen 46 § och 47 § Det finns vissa undantag då barnets samtycke för namnbytet inte krävs, om barnet har en psykisk sjukdom eller något annat jämförbart varaktigt förhållande som kan styrkas med läkarintyg.


Pappans samtycke eller att barnets bästa påkallar namnbytet

Även om barnets biologiska pappa inte är vårdnadshavare krävs att han samtycker skriftligen, namnlagen 34 § och 47 §. Det innebär alltså att namnbytet inte kan komma till stånd utan att han kommer att ha informerats. Det som kan göra att pappans samtycke inte behövs är om en domstol anser det vara förenligt med barnets bästa att barnet får byta efternamn, namnlagen 34 §. För att en domstol ska kunna avgöra fallet krävs att du har väckt talan i tingsrätten där du och barnet bor, namnlagen 44-45 §§. Du skickar då in en ansökan där du begär en förklaring om att det är bäst för barnet att få byta efternamn. Bedömningen om vad som är barnets bästa görs i varje enskilt fall. Eftersom jag inte vet något om er situation kan jag inte resonera kring hur domstolen skulle bedöma läget. Tänk på att det kan vara väldigt dyrt att driva en process i domstol. Om domstolen skulle förklara att det är förenligt med barnets bästa att namnbytet sker ska du sedan skicka en kopia av detta domslut till Skatteverket för att få igenom namnbytet.

ADOPTION


Barnets åsikter i adoptionsfrågan

Det som ges störst vikt vid beslut om en adoption är barnets bästa, FB 4 kap. 1 §. Det som särskilt ska kontrolleras är barnets behov av att adopteras och den adoptionssökandes (din nya make) lämplighet, FB 4 kap. 2 §. Barnet ska också informeras om att ni vill få till stånd en adoption och få framföra sina åsikter i frågan. Barnets åsikter kommer under adoptionsutredningen att tillmätas betydelse i relation till dess ålder och mognad. Det betyder att ju äldre och mer moget barnet är, desto tyngre kommer barnets egna åsikter väga in i bedömningen, FB 4 kap. 3 §.

Om barnet är 12 år eller äldre kan adoption endast genomföras om barnet samtycker till det. Innan samtycket ska barnet ha fått information om vad det innebär att bli adopterad och vad följden blir om barnet väljer att lämna sitt samtycke, FB 4 kap. 7 §. (Om barnet har en psykisk sjukdom eller annat liknande förhållande krävs inte samtycke, men barnets bästa ska som alltid fortfarande bedömas.) Informationen till barnet måste innehålla de rättsverkningar som adoptionen innebär på ett sätt så att barnet förstår. Rättsverkningarna är att barnet efter ett bifall av adoptionansökningen ska ses som ditt och din nya makes gemensamma barn, och att din nya make i samband med detta också blir vårdnadshavare tillsammans med dig, FB 4 kap. 21-22 §§.


Den adoptionssökandes behörighet och ansökningsprocessen

Din nya make är behörig att adoptera ditt barn eftersom ni är gifta och du samtycker till en adoption. Han behöver lämna in en ansökan till tingsrätten där ni bor om att få adoptera ditt barn, FB 4 kap. 11-12 §§. Eftersom rätten har ett ansvar för att ärendet utreds och adoptionen rör ett barn kommer de att lämna i uppdrag åt socialnämnden där ni bor att genomföra en adoptionsutredning. Detta görs för att få en inblick i barnets situation för att kunna avgöra vad som är bäst för barnet.

Utgångspunkten är också att barnets andra förälder, pappan, kommer att få tillfälle att yttra sig. Om detta anses uppenbart obehövligt, eller om pappan lider av en psykisk sjukdom/annat liknande förhållande, eller om han befinner sig på okänd ort eller det annars finns synnerliga skäl för att hans åsikt inte ska höras behövs inte pappans yttrande, FB 4 kap. 18 §. Det är alltså ingen underskrift från barnets pappa som behövs för att barnet ska adopteras av din nya make, däremot kan det vara så att rätten vill höra hans åsikt i frågan. Det beror som ovan nämnt på omständigheterna i er situation. En utförlig utredning kommer i alla fall att göras av rätten och socialnämnden, eftersom adoption är en ingripande åtgärd.


Sammanfattning

Både gällande namnbytet och adoptionen kommer barnets bästa att vara avgörande för de beslut som fattas. Om barnet är 12 år eller äldre krävs att hen samtycker till namnbytet och adoptionen.

Vidare krävs barnets pappas samtycke för namnbytet. Om han inte samtycker kan du väcka talan vid tingsrätten och då kommer rätten att utreda om det är förenligt med barnets bästa att namnbytet genomförs. Om så är fallet kommer de bifalla och du ska då skicka in domslutet till Skatteverket. Har kan du kontakta Skatteverket om du har fler frågor kring namnbytet.

Gällande adoptionen måste barnet informeras om vad det innebär. Även om barnet är under 12 år kommer hens åsikter att väga in i bedömningen i relation till dess ålder och mognad. Det kommer göras en adoptionsutredning av socialnämnden i er hemort för att tillse att frågan blir tillräckligt utredd och att barnets bästa blir avgörande.


Med vänlig hälsning,

Beatrice Krig
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (458)
2019-08-19 Har adopterade barn arvsrätt efter de biologiska föräldrarna?
2019-08-11 Hur går jag tillväga om jag vill bli adopterad av min styvförälder?
2019-08-08 Kan min biologiska pappa adoptera tillbaka mig?
2019-07-30 Adoption krav

Alla besvarade frågor (72153)