Kan bilsäljare friskriva sig från ansvar?

2019-04-03 i Konsumentköplagen
FRÅGA
HejVi är i stort behov av hjälp.Vår Volvo som vi haft i vår ägo i 8 månader fick ett motorhaveri.Vi vände oss till bilförsäljaren som i sin tur avskrev sig ansvar och hänvisade till det försäkringsbolag som vi uppmanades att teckna en försäkring hos, av bilhandlaren. Försäkringsbolaget krävde i sin tur bevis från bilreparatören på skadan, vilket bilreparatören kunde uppvisa. Försäkringsbolaget säger att de står för byte av motor, men de står bara för en kostnad upp till ett visst belopp. Detta innebär att motorn som kommer att installeras har gått 3000 mil mer än vad vår bil hade gjort.Vi har varit utan bil sen februari 2019.Vår fråga är:1. Kan bilfirman avskriva sig ansvaret och hänvisa till försäkringsbolaget?2. Kan vi kräva ersättning från bilfirman som sålde bilden från början, bilen är inte den samma som den vi köpte och har minskat i värde då den nu har en motor som gått 3000 mil mer?3. Kan vi reklamera bilen? Om vi kan det, hur går vi till väga?4. Kan vi kräva ersättning för den period vi varit utan bil?- Bilinköp juni 2018 av X Bil i X- Motorhaveri februari 2019- Bilen är årsmodell 2013- Vid motorhaveriet hade den gått 10 300 mil.Vi är oerhört tacksamma för er hjälp.Vi känner oss helt maktlösa och vet inte vart vi ska vända oss. Kan ni snälla vägleda oss?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Min utgångspunkt för mitt svar är att ni köpt bilen som konsumenter av en bilfirma, varför konsumentköplagen (KKöpL) är tillämplig (1 § KKöpL). Konsumentköplagen reglerar vad som gäller om en konsument köper en vara (t.ex. en bil) av en näringsidkare. Lagen är tvingande till konsumentens fördel, vilket betyder att det inte får avtalas om sämre villkor för konsumenten än vad lagen anger.

Fel i vara enligt konsumentköplagen

Ett fel i vara föreligger enligt konsumentköplagen bland annat om den inte stämmer överens med avtalet. Varan ska vara ägnad för det ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används (16 § KKöpL). En bil ska således ha en fungerande motor och fungera att köra med (om det inte uttryckligen avtalats att den såldes med trasig motor).

Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som funnits vid den tidpunkten, även om felet visar sig först senare (20 § KKöpL). Ett fel som visar sig inom sex månader från att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas av säljaren (21 § KKöpL). Det innebär att om bilen hade gått sönder de första sex månaderna hade felet setts som ursprungligt och säljaren hade haft att visa att felet inte var ursprungligt. Eftersom sex månader passerat (er bil gick sönder efter åtta månader) ligger bevisbördan istället på er. Det är nu upp till er att visa att felet fanns redan vid avlämnandet. Även om bilen sålts i befintligt skick eller med liknande friskrivning ska den anses som felaktig om den är sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta (17 § KKöpL). Huruvida bilen varit i sämre skick än ni med fog kunnat förutsätta är bland annat beroende av priset; ju dyrare bilen var, desto mindre anledning hade ni att förutsätta att den skulle gå sönder tidigt. Rätten för en konsument att reklamera ett fel är tre år från att han tagit emot varan.

För att felansvaret för säljaren vid fel inte ska bli en teoretisk rättighet för köparen har det både i praxis och i doktrin tillämpats och argumenterats för ett mildare beviskrav för konsumenter. För en konsument kan det många gånger vara svårt eller omöjligt att bevisa varför bristen i en vara, såsom en motor, uppstått. Ni torde dock ha att visa att felet inte uppstått på grund av något ni gjort (vårdslös körning eller dylikt) och att bilen har en betydligt längre förväntad livslängd än vad den haft.

Påföljder vid fel i vara

Om bilen är felaktig får ni som köpare kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet, eller häva köpet. Ni kan även kräva skadestånd (22 § KKöpL). Ni har som köpare i första hand rätt att begära avhjälpande eller omleverans utan kostnad. Den påföljd som bör väljas ska vara proportionerlig, dvs. det ska vara den som å ena sidan medför lägre kostnad för säljaren och å andra sidan mindre olägenhet för er som köpare (26 § KKöpL). Kräver du som köpare annan påföljd än avhjälpande eller omleverans har säljaren ändå rätt att erbjuda dessa i första hand istället för att godta hävning eller prisavdrag, så länge som det sker utan dröjsmål (27 § KKöpL).

I ditt fall innebär det att ni i princip kan välja mellan avhjälpande eller omleverans. Avhjälpande innebär att bilen repareras, omleverans att den byts ut till en likvärdig. Repareras den av säljaren ska ni i princip ha en motor som gått lika långt (det ska vara likvärdigt), annars har ni rätt till skadestånd för värdeminskningen. Ni har även rätt till skadestånd för den skada ni lider genom att varan är felaktig. Sådan skada kan t.ex. vara kostnader som uppkommer för att ni står utan bil.

Ni får häva köpet om det är av väsentlig betydelse för er

I vissa fall kan ni ha rätt att helt häva köpet. Dels kan hävning bli aktuellt om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller sker inom skälig tid (28 § KKöpL), dels om felet är av väsentlig betydelse för er (29 § KKöpL). Om ett fel är av väsentlig betydelse får avgöras i det specifika fallet, i slutändan av domstol.

Sammanfattande svar på era frågor

1. Bilfirman kan inte avskriva sig ansvaret. Konsumentköplagen är tvingande till konsumentens fördel. Däremot ligger det på er att bevisa att felet fanns redan vid varans avlämnande.

2. Det går att begära skadestånd om bilen blir sämre av reparationen. Däremot krävs det att det enligt ovan är ett fel i konsumentköplagens mening. Är det inte ett fel i lagens mening är det ett försäkringsärende och säljaren har inget ansvar.

3. Att reklamera ett fel gör ni redan genom att ni kontaktar bilfirman och påtalar det (vilket ni som jag förstod det gjort). Att däremot häva köpet kan i vissa fall vara möjligt, om felet är av väsentlig betydelse för er. Det krävs även i detta fallet att det är ett fel i konsumentköplagens mening.

4. Ni kan kräva ersättning för de skador felet åsamkar er, t.ex. att ni står utan bil. Det krävs dock att det föreligger ett fel i konsumentköplagens mening. Föreligger det inte ett fel i konsumentköplagens mening är det istället ett försäkringsärende och säljaren har inget ansvar.

Råd i ert fall

I ert fall har jag inte all bakgrundsinformation (närmre vad som hänt, vad ni betalat för bilen, vilket skick den var i när ni köpte den osv.), men det finns en del som talar för att det kan föreligga ett fel i varan som säljaren ska stå för. Säljaren kan inte avskriva sig ansvaret för bilen; säljaren ansvarar för fel i tre år, om felet fanns när varan avlämnades. Eftersom det gått mer än sex månader från att ni tog emot bilen tills att den gick sönder ligger det på er att visa att felet fanns redan från början. Det är dessvärre en bedömning jag inte kan göra, även om det åtminstone kan argumenteras för att felet fanns från början. Bilen är inte så gammal och har inte heller gått långt.

Min rekommendation är att ni åter igen kontaktar säljaren och gör gällande fel i vara och att ni kräver att den reparerar bilen (eller att ni vill häva köpet). Om säljaren inte går med på det, vilket en hel del talar för, kan ni vända er till Allmänna reklamationsnämnden. Nämnden prövar ärenden som ert och kan ge ett rådgivande beslut. Beslutet är inte bindande, däremot brukar seriösa näringsidkare följa rekommendationerna.

Om ni inte vill vända er till Allmänna reklamationsnämnden går det att anlita en jurist som driver ärendet. I slutändan kan det i sådana fall avgöras i domstol. Om ni önskar gå den vägen kan en jurist på Lawlines juristbyrå hjälpa er vidare. Juristen kan dels gå igenom ert ärende och se om det finns skäl att gå vidare med det, dels företräda er i eventuell domstolstvist. Om ni är intresserade av detta är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1008)
2020-05-31 Vad gäller för garantitider som avviker från konsumentköplagen?
2020-05-31 Vad har köparen för rättigheter om varan stått på verkstad i åtta veckor?
2020-05-31 Vem ansvarar för fel i varan?
2020-05-31 Vad gäller om säljarens avhjälpande inte sker inom skälig tid?

Alla besvarade frågor (80615)