FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt23/06/2020

Kan ändrade förhållanden ändra testamente?

Hej

Jag har en fråga om arv/testamente

Jag är dödsbodelägare efter släktning (farfars bror) som avlidit för cirka 10 år sedan. Nu har även makan avlidit och arvet ska fördelas.

Min släkting har skrivit testamente till en rad olika forskningsändamål. Paret var barnlösa. I testamentet står även att dessa fördelningar är pga av att den avlidnes syskon el syskonbarn inte ser ut att behöva något arv. Testamentet är skrivet 2006. Kanske såg det ut så på den tiden, men nu 14 år senare är läget annorlunda. Min pappa avled för två år sedan och jag (som är syskonbarnbarn) är i stort behov av ett arv, dels för att jag har stora skulder på min bostad och går i pension i dec med en väldigt låg pension samt att min dotter är handikappad och behöver mycket ekonomisk hjälp av mig.

Jag vet inte om min släkting var vid sina sinnes fulla brukvid signaturen, men signaturen är mycket skakig av de båda. Min fråga handlar väl mest om tolkningen enligt punkten att arvingarna inte har något behov.

Finns det någon möjlighet att hänvisa till att det nu finns ett behov av att ärva och tillgångarna då inte ska fördelas till de olika forskarföretagen?

Det är bouppteckning av dödsboet på onsdag bör jag delta? Det är ganska långt att åka till Växjö från Stockholm.

Jag har ännu inte godkänt testamente utan bara signerat att jag tagit del av det.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förstår att det är en knepig situation som du befinner dig i och jag ska försöka besvara så gott jag kan. Först huruvida testamentet är giltigt och sedan hur du, om det är det, kan klandra det.

Är testamentet giltigt?

Ett testamente regleras i ärvdabalken (ÄB). Den som är myndig får skriva ett testamente rörande sina tillgångar (9 kap. 1 § ÄB).

En testator kan testamentera bort all sin kvarlåtenskap, förutom när det själv har avkomlingar. Då skyddas de s.k. bröstarvingarnas laglott (7 kap. 1 § ÄB), vilket är hälften av den arvslott som den hade fått ut om inget testamenterats bort. Då din släktning inte hade några barn, samt att makan också är avliden, finns det inget som hindrar att din släkting testamenterar all sin kvarlåtenskap.

Ett testamente träder i kraft när testatorn avlider. Därmed är det svårt att säkert veta vad testatorn menat med testamentet. Vid tolkning av testamentet ska det ges den innebörd som var testatorns vilja (11 kap. 1 § ÄB). Däribland ska man ta till hjälp vilket syfte samt vilka omständigheter testamentet uppkomst. Som du skrev var ditt ekonomiska läge annorlunda vid testamentets upprättande som vid arvets fördelning. En möjlig tolkning skulle därför vara att din släkting hade velat att du skulle ärva om du haft det ekonomiska behov du har idag. Däremot är det svårt att veta vilket ekonomiskt behov du skulle ha haft, för att i testatorns ögon, ha det behovet. Det är en svår bedömning. En annan aspekt är tiden. Då det har gått 14 år sedan har tiden gjort sitt och möjligheten att visa att släktingens vilja var en annan än den som skrevs i testamentet kan vara svårt.

Hur kan du klandra testamentet?


Då du skrev att underskriften var skakig, frågar jag mig om du syftar på att släktingen eventuellt inte ville eller kunde eller förstå vad denne gjorde. För att en sådan grund ska göra testamentet ogiltigt, behöver det visas att släktingen led av en psykisk störning när denne signerade testamentet (13 kap. 2 § ÄB) eller att släktingen upprättat testamentet genom att någon tvingat eller utnyttjat denne (13 kap. 3 § ÄB). Detta kan jag däremot inte besvara utifrån din fråga, men om du själv har information som skulle tyda på det, kan det vara värt att utforska vidare. En sådan här klandertalan ska dock väckas inom sex månader från det att du blev delgiven testamentet (14 kap. 5 § ÄB).

Det är vidare ett lagstadgat krav att testamentet är underskriven av testatorn för hand (10 kap. 1 § ÄB) vilket gör att underskrifter skiftar i prydlighet beroende av testatorns skick och ålder.

Om du vill klandra testamentets innehåll (inte att det är ogiltigt p.g.a. något av skälen ovan) måste du väcka en sådan talan vid tingsrätten. Domstolen tolkar testamentet genom förfarandet som ärvdabalken föreskriver (11 kap. 2-9 §§ ÄB). Domens mål är att hamna så nära testatorns vilja som möjligt. Du som kärande måste då visa att din släkting hade låtit dig ärva under de förutsättningar som finns nu d.v.s. att testamentstagarna ärver om du inte har ett behov. Jag skulle råda dig att ta hjälp av en jurist för detta.

Bör du delta i bouppteckningsmötet?


Trots testamentet är du fortfarande arvinge och därmed dödsbodelägare. Det gör att du har ett visst ansvar att förvalta kvarlåtenskapen tills det att den har blivit fördelad, även om du själv inte kommer ta emot något (18 kap. 1 § ÄB). Därför är det bra om du kan närvara vid bouppteckningen då alla dödsbodelägare gemensamt svarar för förvaltningen.

Sammanfattning


Testamentet är giltigt om inte du i en dom får fastställt att testatorn vill att du ska ärva under rådande omständigheter. Det går tyvärr inte att endast se till det faktiska omständigheterna att du har ett ekonomiskt behov utan din arvsrätt bestäms av testatorns vilja. Om du kan visa det, finns en möjlighet till arv, annars kommer testamentet stå fast.

Lawlines jurister kan du kontakta här.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000