Innebär en makes arvsrätt full äganderätt, samt får man tillgång till den andres bankkonton direkt?

FRÅGA
Hej, Min make och jag har gemensamma barn. Jag har läst mig till, att vi ärver varandra först och främst, om någon av oss går bort. Både min make och jag har egna bankkonton, men min make har några fler konto, där vi har skrivit fullmakt, så jag också har tillgång till dem. Men om han skulle avlida, fryser banken hans egna konton, så att jag inte får tillgång till dom förrän efter bouppteckningen? Vore det enklare om vi båda stod för samtliga konton? Vi äger även gemensamt två hus, ett i Sverige och ett i Spanien. Jag tar för givet att jag eller min make har full förfoganderätt till våra hus om en av oss avlider, stämmer det? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I din fråga så nämner du inget testamente eller några särkullbarn. Därav utgår jag ifrån att inga särkullbarn eller testamente finns, om det finns så skulle det påverka mitt svar. Du är varmt välkommen att ställa en ny gratisfråga om jag missuppfattat förutsättningarna.

De frågor du har regleras huvudsakligen i ärvdabalken och äktenskapsbalken.

Svar

Det stämmer att man ärver sin make om den går bort och man enbart har gemensamma barn (3 kap. 1§ ÄB). Däremot så finns möjligheten att testamentera bort sin makes arvsrätt, den är inte laglotts skyddad så som bröstarvingars arvsrätt är. För att du och din make ska ärva varandra när någon av er går bort så är förutsättningen att inga särkullbarn finns eller något testamente som tar bort eran arvsrätt.

När någon av er avlider så kommer en bodelning att göras innan arvsskiftet görs. Bankkontona som står i din makes namn kommer att ingå i bodelningen så länge dem inte är reglerade som enskild egendom. Detta innebär att hälften av tillgångarna på bankkontona kommer att tillfalla dig via bodelningen, om en bodelning skulle göras (11 kap. 3§ ÄktB). Sedan kommer du även att via din arvsrätt få den andra halvan av tillgångarna genom arvskiftet (3 kap. 1§ ÄB). För att få tillgångarna måste bodelning och arvskifte genomföras.

Om kontona skulle vara gemensamma, där båda kan bruka kontot utan den andres samtycke så brukar banken generellt inte frysa kontot tills bodelning och arvskifte är klart. Olika banker kan däremot ha olika villkor, därav bör ni kolla upp detta med den bank ni använder. Om eran bank använder de villkoren och eran gemensamma vilja är att den som överlever den andra ska kunna använda kontona utan fördröjning så skulle jag rekommendera er att göra kontona gemensamma istället.

Gällande era hus så kommer även dem att ingå i bodelningen så länge dem inte är enskild egendom (10 kap. 1§ ÄktB), därav kommer den som överlev den andra att få halva husen genom bodelning (11 kap. 3§ ÄktB) och halva husen genom arvskifte (3 kap. 1§ ÄB). Den kvotdelen som kommer ifrån arvet har den efterlevande maken fri förfoganderätt över, märk här att jag inte talar om specifik egendom, utan om en andel av den totala förmögenhetsmassan. För en närmare beskrivning se rubriken "Era gemensamma hus" och "Arvslotten är en kvotdel av den totala förmögenhetsmassan". Fri förfoganderätt innebär att man får göra i princip vad man vill med tillgångarna, förutom att testamentera bort dem vid ens egna frånfälle.

Rättsutredning

Den legala arvsordningen

Enligt den svenska arvsordningen så ärver du din make om hen skulle gå bort före dig, på samma vis så ärver hen dig om du skulle gå bort först (3 kap. 1§ ÄB). Detta gäller om ni enbart har gemensamma barn och inga särkullbarn därav finns hos någon av er. När någon dör så börjar man med att göra en bouppteckning (20 kap. 1§ ÄB). Efter det ska en bodelning göras om man var gift, vilket enkelt förklarat innebär att din makes och dina tillgångar delas upp (23 kap. 1§ ÄB). Det är sedan den egendom som tillfallit den avlidne vid bodelningen som kommer att fördelas vid arvet. I ert fall kommer hela arvet att ges till den av er som överlevt den andra, i och med att ni bara har gemensamma barn (3 kap. 1§ ÄB).

Bodelning- Uppdelning av dina och din makes tillgångar

En bodelning är som jag förklarade kortfattat i tidigare stycke en uppdelning av dina och din makes tillgångar. När någon av er går bort så ska en bodelning göras innan ett arvskifte kan ske (23 kap. 1§ ÄB).

I en bodelning så ingår det som kallas för giftorättsgods, vilket är de tillgångar som inte är enskild egendom (10 kap. 1§ ÄktB). Det finns även undantag för vissa andra saker som inte ska ingå vid en bodelning. Personliga saker som till exempel kläder ska som regel inte ingå vid bodelningen (10 kap. 2§ ÄktB). Särskild egendom som kan vara till exempel rätten till ett skadestånd ska inte heller tas med i en bodelning (10 kap. 3§ ÄktB). Om ett skadestånd redan är utbetalat ska det däremot ingå i bodelningen.

Likadelningsprincipen gäller som huvudregel när tillgångarna ska delas upp, det innebär att ni ska få lika mycket var utav giftorättsgodset (11 kap. 3§ ÄktB). Den delen som ska tillfalla den avlidne tillfalles dödsboet för den avlidna. Däremot så svarar var och en för sina skulder enligt särförvaltningsprincipen, vilket innebär att vardera make får stå för sina skulder vid en bodelning (1 kap 3§ ÄktB). Innan en fördelning av tillgångarna görs har vardera make därav rätt att räkna av sina skulder (11 kap. 2§ Äktb).

Bankkonton i din makes namn

Enskild egendom ska inte ingå vid en bodelning som jag nämnde i tidigare stycke. I din fråga så nämner du ingen enskild egendom, däremot så säger du att din make har flera konton i sitt namn. Ifall dessa konton är reglerade som enskild egendom så ska dem inte ingå vid bodelningen, men om ni inte har skrivit ett äktenskapsförord om detta så kommer de att räknas som giftorättsgods även om de står i hans namn (7 kap. 1-2§ ÄktB).

Av den information du har givit så tolkar jag det som att inget äktenskapsförord som säger att kontona ska vara enskild egendom finns, därav bör kontona räknas som giftorättsgods.Därav kommer de att ingå vid en bodelning. Där hälften tillfaller dig och hälften din make, enligt huvudregeln (11 kap. 3§ ÄktB).

Gällande din makes tillgångar så tillfaller dem hens dödsbo innan arvskiftet är klart. Vilket gör att du inte får tillgång till kontona för personligt bruk innan detta är avklarat, däremot kan uttag för att betala dödsboets kostnader göras, till exempel begravningskostnader.

Förfoganderätt

När man pratar om förfoganderätt så är det viktigt att förstå vad de olika begreppen betyder. Därav kommer jag nu enkelt att förklara de två olika begreppen som blir aktuella i ditt fall, om du skulle överleva din make.

Full äganderätt

Den del av dina och din makes tillgångar som du tilldelas genom bodelning kallas för din bodelningslott. Den har du full äganderätt över, vilket innebär att du får göra vad du vill med den delen.

Fri förfoganderätt

Den del som du tilldelas vid arvskiftet om din make avlider före dig ärver du med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt betyder att du nästan får göra vad du vill. Du får spendera tillgångarna, leva upp dem eller sälja och köpa ny egendom. Däremot får du inte testamentera bort det du ärver med fri förfoganderätt.

Era gemensamma hus

Som jag förklarat tidigare så kommer du att tilldelas hälften av era tillgångar genom bodelning, om ingen enskild egendom finns. Sedan kommer du att ärva den andra hälften ifrån din make, så länge inget testamente finns och ni enbart har gemensamma barn (3kap. 1§ ÄB). I det fallet kommer 50% av dina tillgångar att komma ifrån ett arv ifrån din make och 50% av dina tillgångar kommer att komma ifrån din bodelningslott (11 kap. 3§ Äktb).

Den del som kommer ifrån arvet av din avlidne make har du enbart fri förfoganderätt över, inte full äganderätt. Det innebär att du kan göra vad du vill med den delen av dina tillgångar, förutom att testamentera bort dem. Den delen som du fått genom bodelningen har du full äganderätt över och kan göra vad du vill med, inkluderat att testamentera bort tillgångarna.

Arvslotten är en kvotdel av din totala förmögenhetsmassa

Gällande arvslotten som du skulle få om du överlever din make så är det en andel av dina totala tillgångar. Det innebär att om du får 50% i bodelningslott och 50% i arvslott så är den del som du har fått i arvslott hälften av dina tillgångar. Därav har du fri förfoganderätt över hälften av dina tillgångar och full äganderätt över den andra hälften.

Den del du har fri förfoganderätt över är inte bestämd till specifik egendom, utan just till en kvotdel av din förmögenhetsmassa, vilket här borde bli 50%. Därav finns det ingen lag som säger att till exempel husen är den egendomen som du har fri förfoganderätt över, utan det viktiga är att inte testamentera bort tillgångar som motsvarar mer än hälften av din totala förmögenhetsmassa.

Om du vill testamentera bort en del av dina tillgångar behöver du även respektera dina barns laglott, som är hälften av den del som kommer ifrån din bodelningslott, närmare bestämt 25% av dina tillgångar om du överlever din make (7 kap. 1§ ÄB). Det beror på att dina barn enligt lag är berättigade att ärva sin laglott ifrån dig.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar

Elin Englund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (999)
2020-09-21 Får man tömma dödsboet innan bouppteckningen?
2020-09-20 Ska syskon bli kallade till bouppteckning om ena maken fortfarande lever?
2020-09-17 Till vilket värde ska en hund tas upp i en bouppteckning?
2020-09-16 Hur ska jag tolka en bouppteckning?

Alla besvarade frågor (84217)