Hur ska jag fördelar mina tillgångar när efterarvet är inbegripet i detta?

Vill skriva följande testamente, som ska gälla vid min bortgång.

Min make har ett särkullbarn, SJ, jag har två särkullbarn, ÅD och PF. Vi har ett gemensamt barn, HLJ.

Boets samlade tillgångar var vid min makes bortgång ca 5 200 000 kr.

Vid min bortgång: HLJ ärver 25% + ca 17% = 42 %, ÅD och PF ärver ca 17 % vardera. Min makes särkullbarn SJ ärver 25 %, minus 400 000 (ca 8 %) som han erhöll vid ett partiellt arvskifte. Återstår ca 17 %. HLJ ärver dessa 8 %.

Allt som överstiger detta (5 200 000) har jag efter min makes bortgång förvärvat på egen hand, genom arv, arbete, aktier. Detta skall delas lika mellan ÅD, PF och HLJ.

Kan jag formulera mitt testamente enligt ovan? Om inte, vad behöver tilläggas?

Vänliga hälsningar

Anita

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga, vill du skriva ett testamente som ska gälla vid din bortgång och undra om det du har är tillräcklig. För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till regler i Ärvdabalken (ÄB).

Omständigheterna
Din make är avliden, han har ett särkullbarn, du har två särkullbarn och tillsammans har ni ett gemensamt barn. Vid hans bortgång gick boets värde upp till ca 5 200 000. Om jag förstår det rätt, är detta vad du, som efterlevande maka, ärvt i enlighet med 3 kap 1 § ÄB. Du ärvde således före både gemensam och särkullbarn. Alla tillgångar över detta belopp har du förvärvat på egen hand.

Vad är barnets del vid första arvskifte?
Det framgår inte huruvida en bodelning gjordes eller om dessa 5 200 000 kr är bara hans kvarlåtenskap. Jag kommer hursomhelst, utgår från att hans kvarlåtenskap är hälften av 5 200 000 kr, d.v.s. 2 600 000. Detta eftersom det är hans kvarlåtenskap som hans barn ska ärva. Detta innebär att SJ och HLJ är de som är arvsberättigade efter honom. De ska således ärva 50%, alltså ½, var av dessa.

Som det nu redan hänt, har du rätt att ärva före gemensamma barn enligt 3 kap 1 § ÄB. Det betyder att du har rätt att ärva HLJ:s andel med fri förfogande rätt. Fri förfoganderätt innebär att egendomen ägs fritt, men i begränsad form. Ägaren, du, får varken skriva testamente om att egendomen ska ges bort till annan eller skänka bort en stor del i gåva. Den efterlevande makens arvsrätt omfattar emellertid inte särkullbarnets del av arvet, denne ärver enbart sin förälder och direkt. Särkullbarnet kan dock välja att avstå från sitt arv till dess att den efterlevande maken avlider, 3 kap 9 § ÄB. Vilket jag antar är vad som hände här då, SJ bara fick ut 8 % av sitt arv och lät dig behålla resten.

Arvskifte nr 2
Nu när det gäller hur dina tillgångar ska fördelas efter din bortgång, kan tillgångarna läggas ihop. Av 5 200 000 har HLJ och SJ ¼ del i arv efter sin far (nu räknar jag med 8 % som denne redan erhållit).

Ett testamente är en skriftlig handling som möjliggör för en testator (det juridiska begreppet för den som upprättat ett testamente) att bestämma vad som ska hända med dennes ägodelar efter döden. När det kommer till att fördela arv är det bra att ta hänsyn till saker som att bröstarvingar har rätt till sin laglott som utgörs av hälften av arvet enligt 7 kap 1 § ÄB. Arv kan alltså inskränkas i ett testamente men laglotten kan inte testamenteras bort. Det är egentligen det de har rätt till och det innebär att:
HLJ har rätt till ¼ (från fadern) + 1/6 (som är dennes laglott från din kvarlåtenskap) = ca 2 166 667; SJ har rätt till ¼ (minus 8 %, d.v.s.), = ca 1 196 000; ÅD och PF har rätt till 1/6 var = ca 867 000.

Vill du däremot ger de mer än så är du fritt att formulera det hur du vill, så länge deras laglott inte går förlorad.

Ditt förslag
Du föreslår att HLJ erhåller 25% + 17 % = 42 % vilket är korrekt då du räknat med dennes arvslott från faderns sida och laglott från din sida. Detsamma gäller för ÅD och PF då 17% är deras laglott. Beräkningen för SJ är också korrekt. Detta är sammanlagt 93 %, vilket innebär att enbart 7 % är kvar. Du skrev dock att "HLJ ska ärva dessa 8 %" (menar du resterande 7 %?).

Om du menar att HLJ ska ärva resterande det, d.v.s. 7 %, utöver sina 42 % ska du vara tydlig med det, då 42% är vad denne har rätt till (hens arv får inte vara mindre än så). Ska hen ärva 7 % utöver sina 42 %, ska du i testamentet skriva att hen ska erhålla 49 %.

Värdeökning av efterarvet
Efterarvingar har rätt till en kvotdel av den efterlevandes totala förmögenhetsmassa vid dennes bortgång enligt 3 kap 2 § ÄB. Huvudregeln är därför att om den efterlevande makes tillgångar ökar, ökar även värdet på efterarvet. Detsamma gäller vid värdeminskning. Det finns dock vissa undantag till denna huvudregel.

I 3 kap 4 § 1 st ÄB finns t.ex. ett undantag som framhåller att vissa värdeökningar av efterarvet inte ska ingå i efterarvet. För att detta ska vara gällande, ska värdeökningen ha skett genom att den efterlevande maken fått ett arv, testamente, eller en gåva och i vissa fall vid värdeökning p.g.a. förvärvsarbete. Är detta fall, ska dessa värdeökningar undantas från efterarvet och endast fördelas mellan den efterlevandes arvingar. Vilket i ditt fall är alla förutom SJ. Så din formulering här är även korrekt.

Slutsats
Du kan absolut fördela arvet på det sättet som du beskrivit ovan. Var dock tydlig med vad du menar när du säger att HLJ ska ärva 8 %.

Att upprätta ett testamente är komplicerad och lite mycket med tanke på reglerna kring upprättandet. Det vore därför fördelaktigt att kontakta en jurist för hjälp. Du får gärna boka tid med en av juristerna på lawline för att höra mer!

Jag hoppas att jag svarade på din fråga och hör av dig om det är något som är oklar.

Vänligen,

Marlene ZouzouhoRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000