Hur säkerställer jag att jag får tillbaka pengar jag lånar ut?

2020-09-21 i Fordringar
FRÅGA
Jag har en god vän som har bett mig om ett lån. Hur kan jag få maximal säkerhet? Han har på grund av många inköp tagit ut flera lån och krediter, nu ca 600.000, som han inte kan betala. Kommunens skuldrådgivare har hjälpt honom och hans fru att upprätta en budget. De ser vilken utrymme de har för att betala avEn lösning som inte leder till betalningsanmärkning eller värre för honom, är att han får från mig ett annuitetslån på 300.000 på 5% under 8 år. Han kan betala av sina tio mindre krediter. Han har kvar tre lån utöver lånet från mig. Dessa tre är på totalt 300.000 med ränta 6%, 12%, och 15%.Hans och hans fru tillsammans kan betala alla lån enligt budgeten de har upprättat, men har inte ett extra öre över för t ex oväntade utgifter. Jag är 81 år, min fru har Alzheimers sjukdom. Min vän är 38 år, har fast jobb. Hans fru har fast jobb. Men det finns risk att deras äktenskap inte håller. Han har bott i flera länder och det finns en extremt liten, men dock möjlig, risk att han flyttar ifrån Sverige. Vad händer om han inte kan betala alla lån varje månad? Jag vill ha första tjing på hans pengar.Vad händer om jag dör eller annars inte kan sköta min ekonomi? Vi har två barn.Hur ska jag bevaka mina intressen om det behövs?Finns det klausuler jag borde ha med i lånet? Borde lånet vara mellan mig och honom eller ska hans fru vara med? Vilka andra legala dokument borde jag upprätta utöver låneförbindelsen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det har din vän ekonomiska problem och har bett dig om ett lån på 300.000 kronor. Du undrar vad du kan göra för att få säkerhet och "första tjing" till hans pengar, vad som händer om du avlider, om lånet borde vara med även hans fru och vad som händer om han inte betalar som hans ska.

Vad händer om låntagaren inte betalar lånet?

Om din vän som lånat pengar (gäldenären) inte betalar enligt er avbetalningsplan har du rätt att ta ut dröjsmålsränta. Om gäldenären inte betalar på förfallodagen utgår det ränta på fordringen från förfallodagen (3 § räntelagen). Om din vän inte kan, eller vägrar, att betala kan du vända dig till Kronofogden för att ansöka om ett betalningsföreläggande.

Bestämmelser om betalningsföreläggande finns i lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. En ansökan om betalningsföreläggande får göras för att få gäldenären (den betalningsskyldige) att betala en penningskuld som är förfallen till betalning om förlikning är tillåten i saken (2 §).

Ansökan om betalningsföreläggande ska göras skriftligen till Kronofogdemyndigheten (9 §). I ansökan ska du ange ditt yrkande och grunden för det (10 §). Det betyder att du ska skriva vad du begär och varför du begär det. Du ska även ange skuldens belopp, förfallodagen och eventuell ränta du begär (11 §). På Kronofogdemyndighetens hemsida finns väl förklarat hur du fyller i en ansökan om ett betalningsföreläggande. Att ansöka kostar 300 kronor.

Det som händer när det ansöks om ett betalningsföreläggande är att Kronofogdemyndigheten skickar ett brev till gäldenären och följande kan hända:

1. Gäldenären väljer att betala till dig.
2. Gäldenären invänder mot skulden genom att skriva till Kronofogdemyndigheten. Du får då avgöra själv om du vill att din ansökan i fortsättningen ska behandlas av domstol. Om du väljer att gå till domstol tillkommer en avgift till domstolen.
3. Gäldenären hör inte av sig till Kronofogdemyndigheten. Då meddelas ett utslag att gäldenären är skyldig att betala det du begärt. Även i det fallet kan låntagaren invända och det kan krävas att domstol tar över ärendet.

Om gäldenären betalar i första steget är problemet löst för dig och du har fått dina pengar. Om det meddelas ett utslag och vederbörande inte invänder kommer Kronofogdemyndigheten att börja med att driva in skulden, vilket kan ske genom t.ex. utmätning hos gäldenären. Det bör dock uppmärksammas att det krävs att det finns tillgångar för utmätning. Har gäldenären ingen utmätningsbar egendom kommer du, trots utslag, inte att få något betalt.

Ett alternativ för att säkerställa att du kan få ut hela eller delar av skulden är att din vän lämnar något i pant, att du får s.k. panträtt. Med panträtt menas att en panthavare under vissa förutsättningar har rätt att sälja panten för att få betalt för sin fordran. För att långivaren ska ha förmånsrätt till panten, det vill säga företräde till betalning ur panten framför vissa andra fordringsägare vid utmätning och konkurs, krävs enligt huvudregeln att panten överlämnats (traderats) till långivaren. Så är möjligt om din vän t.ex. har dyrbara smycken, konst etc. han kan lämna över som pant. Av praktiska skäl är det svårt att överlämna en pant om det är en bostad. För att få förmånsrätt i en bostad måste ägaren av fastigheten ansöka om inteckning i fastigheten hos Lantmäteriet. Efter godkännande skrivs inteckningen in i fastighetsregistret och pantbrev utfärdas som bevis för inteckningen. Förmånsrätt i en bostadsrätt får långivaren genom att ägaren av bostadsrätten skriver under ett avtal om pantsättning. Därefter underrättar långivaren bostadsrättsföreningen om att pantsättning av bostadsrätten skett. För bostadsrätter finns det alltså inga pantbrev. Sammanfattningsvis är panträtt ett alternativ, det krävs dock att din vän antingen har något dyrbart som kan lämnas över i pant, alt. att han har en bostad han kan ta ut pantbrev i.

Ytterligare ett alternativ är att din vän ordnar någon som går i borgen för honom. Har din vän en borgensman kan du kräva vederbörande på skulden istället för din vän, för det fall att han inte skulle betala.

Vad händer om du avlider eller du inte kan sköta din ekonomi?

Lånet är giltigt även om du t.ex. skulle bli sjuk och inte kan sköta din ekonomi. Det kan däremot vara en god idé att du upprättar en framtidsfullmakt till dina barn, eller någon annan du litar på. Framtidsfullmakten ger fullmaktshavaren rätt att företräda dig i bland annat ekonomiska angelägenhet.

Om du avlider kommer skulden inte att försvinna utan istället att tillfalla ditt dödsbo. Dödsboet är en juridisk person som skapas i samband med ditt frånfälle. Då är din vän istället skyldig att fortsätta att betala på skulden, men till dödsboet. Skulden din vän har till dig blir helt enkelt en tillgång i dödsboet.

Borde lånet vara även med hans fru?

Givetvis är det en möjlighet att både din vän och hans fru står som låntagare. Om båda står som låntagare har de ett solidariskt ansvar. Det solidariska ansvaret innebär att du kan vända dig till vem som helst av låntagarna och begära betalt. Du kan således vända dig till din vän för att få betalt, eller till hans fru. Det kan vara en fördel att ha mer än en låntagare att vända dig till.

Vilka dokument bör du upprätta?

För att låna ut pengar bör du upprätta ett låneavtal, ett s.k. skuldebrev. Om pantsättning blir aktuell bör ni även upprätta ett pantavtal. För att någon annan ska ha möjlighet att sköta din ekonomi om du skulle bli väldigt sjuk, kan det vara en god idé att upprätta en framtidsfullmakt. En av våra jurister på Lawline juristbyrå kan vara behjälplig med att upprätta alla de dokument du önskar. Om så är intressant är du välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt.

Avslutningsvis har jag full förståelse för att du vill hjälpa din vän. Jag vill dock göra dig uppmärksam på att det alltid finns risker med att låna ut pengar. Om det inte finns någon säkerhet i form av pant eller borgensman finns det en risk att du inte får tillbaka det du lånat ut.

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet imorgon, tisdagen den 22 september, klockan 9.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?