FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder26/04/2021

Hur påverkar ungdomsrabatten rätten till villkorlig frigivning samt tillgodoräknande av häktningstiden?

Hej! Jag undrar bara, när man blir dömd till 6 månaders fängelse med ungdomsrabbat kan man fortfarande få komma ut efter sina 2/4 av sitt straff som blir då 4 månader? Inte säker men sen också om man har varit häktad i en månad för det blir det bara 3 månader kvar av hela då?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall ungdomsrabatten utgör något hinder för övriga rättigheter som ges de som döms till fängelsestraff.

Det kommer ske en lagändring den 1 Maj 2021. Men de äldre föreskrifterna gäller fortfarande i förhållande som inträffat före ikraftträdandet. Prop. 2020/21:18.

När kan en villkorlig frigivning ske?

Vi finner regleringen kring villkorlig frigivning i 26 kap. 6 § Brottsbalken (BrB) och i den framkommer att en sådan ska ske efter att två tredjedelar av ett fängelsestraff avtjänats, om det är tidsbestämt. Det framkommer också att den avtjänade tiden ska vara minst 30 dagar innan den villkorliga frigivningen träder i kraft.
Det är här viktigt att fängelsestraffet är tidsbestämt, villkorlig frigivning får alltså inte ske om straffet är livstids fängelse.

Villkorlig frigivning får inte heller ske från fängelse som dömts ut som tillägg till skyddstillsyn enligt 28 kap. 3 § BrB, eller från fängelse som dömts ut som förvandlingsstraff för böter (26 kap. 6 § 3 stycket. BrB).

Även vid synnerliga skäl får en villkorlig frigivning skjutas upp. Vid bedömningen av om det finns synnerliga skäl mot villkorlig frigivning ska det särskilt beaktas om den dömde på ett allvarligt sätt har brutit mot de föreskrifter och villkor som gäller för verkställigheten (26 kap. 6a § BrB).

Villkorlig frigivning för ung lagöverträdare
Att en ung lagöverträdare har fått ungdomsrabatt hindrar inte att samma person har rätt till en villkorlig frigivning. Den enda situation en person inte har rätt till det, utöver vad som framgår i 26 kap. 6 a § BrB, är ifall sluten ungdomsvård blivit utdömt i stället för fängelsestraff.

Hur påverkar häktningstiden den villkorliga frigivningen?

Om en person dömts till fängelse till viss tid eller till sluten ungdomsvård och varit frihetsberövad i minst 24 timmar, den tiden för det frihetsberövandet tillgodoräknas den dömde som verkställighet av påföljden. Om inte tiden för frihetsberövandet redan tillgodoräknats den dömde eller den dömde samtidigt avtjänar frihetsberövande påföljd i annat mål. (2 § Lag om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande). I vissa fall kan fängelsestraffet anses förverkat genom häktningen, detta om den tid som återstår av fängelsestraffet efter häktningstiden är ringa. ( 3 § Lag om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande)

Sammanfattning
Kortfattat är svaret på din fråga att ungdomsrabatten inte utgör något hinder i de fall fängelse är straffpåföljden. Det måste dock ha gått 30 dagar av straffet innan villkorlig frigivning kan ske. Däremot, om lagöverträdaren dömd till sluten ungdomsvård försvinner rätten till villkorlig frigivning helt.
Även i fråga om häktningstid har en ung lagöverträdare samma rättighet att tillgodoräkna sig tiden som andra lagöverträdare.

Om straffet är på 4 månader och du suttit häktad i 1 månad ligger fängelsestraffet på 3 månader. Den villkorliga frigivningen kan då ske efter två månader.

Kom ihåg att svaret utgår från huvudreglerna och tar inte hänsyn till individuella omständigheter, då det inte framkommer att det finns några omständigheter i ditt fall som kan påverka situationen. Men vid ett faktiskt beslut kan utgången bli annorlunda.

Efter 1 maj 2021

Förutsättningarna för att skjuta upp villkorlig frigivning enl. 26 kap. 6a § BrB förtydligas och utökas. Vid bedömningen av om det finns skäl mot villkorlig frigivning ska det särskilt beaktas om den dömde under verkställigheten av fängelsestraffet i kriminalvårdsanstalt inte har deltagit i eller har misskött anvisade åtgärder som syftar till att förebygga återfall i brott eller på annat sätt främja hans eller hennes anpassning i samhället.

Det ska vara tillräckligt att det finns särskilda skäl mot villkorlig frigivning för att den ska kunna skjutas upp.

Se vidare i prop. 2020/21:18 om du vil veta mera om vad som gäller.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Rebecca NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo